Dossiers (van 7-301 tot 7-379)

Nummer Titel Datum
7-301 Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof 17/11/2021
7-302 ASEP-11 «Asia-Europe Parliamentary Partnership»
Phnom Penh (Cambodja) (videoconferentie), 16 november 2021
16/11/2021
7-303 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 29/9/2021
7-304 Conferentie over de toekomst van Europa
Tweede plenaire vergadering
Straatsburg, 23 oktober 2021
23/10/2021
7-305 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Rome, 24-26 november 2021
26/11/2021
7-306 LXVI COSAC
Videoconferentie, 29-30 november 2021
30/11/2021
7-307 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft 28/10/2021
7-308 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media 8/12/2021
7-309 Voorstel van resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de «lockdowngeneratie» in de post-Covid samenleving 13/12/2021
7-310 Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 16 december 2021 14/12/2021
7-311 Verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2021 13/12/2021
7-312 Resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte 15/12/2021
7-313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 9/12/2021
7-314 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 6/12/2021
7-315 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 3/12/2021
7-316 Résolutie om China te verzoeken een internationale en onafhankelijke delegatie toe te laten Peng Shuai te ontmoeten om zich te vergewissen van zowel haar gezondheidstoestand, als haar levensomstandigheden en vrijheid 12/1/2022
7-317 Het nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 24/1/2022
7-318 Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep voor Europol (GPC Europol)
Europees Parlement, Brussel
25-26 oktober 2021
26/10/2021
7-319 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Eerste deel van de Gewone Zitting
Straatsburg (hybride), 24-28 januari 2022
28/1/2022
7-320 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot het organiseren van hoorzittingen voor de voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof 2/2/2022
7-321 Conferntie over de toekomst van Europa
Derde plenaire vergadering
Straatsburg, 21 en 22 januari 2022
22/1/2022
7-322 Jaarverslag 2020 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens 25/4/2022
7-323 Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (I) 11/1/2022
7-324 Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 15/2/2022
7-325 Top Europese Unie - Afrikaanse Unie (17-18 februari 2022) en Top over het Stabiliteitspact (10-11 maart 2022) 16/2/2022
7-326 Conferentie over de toekomst van Europa – Aanbevelingen van het Belgische burgerpanel 21/2/2022
7-327 Voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange 22/2/2022
7-328 Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder 23/2/2022
7-329 Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek 23/2/2022
7-330 Resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne 24/2/2022
7-331 Interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie
Parijs (hybride), 25 februari 2022
25/2/2022
7-332 Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting 8/3/2022
7-333 LXVII COSAC
Parijs, 3-5 maart 2022
5/3/2022
7-334 Conferentie over de toekomst van Europa
Vierde plenaire vergadering
Straatsburg, 10-12 maart 2022
12/3/2022
7-335 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Buitengewone zitting
Straatsburg (hybride), 14-15 maart 2022
15/3/2022
7-336 Interparlementaire conferentie over economische strategische autonomie van de Europese Unie
Parijs, 13-14 maart 2022
14/3/2022
7-337 Informele Europese Raad te Versailles van 10 maart 2022 – Debriefing
En de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022 – Briefing
22/3/2022
7-338 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Brdo (Slovenië), 28-29 maart 2022
29/3/2022
7-339 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden 24/3/2022
7-340 Conferentie over de toekomst van Europa
Vijfde plenaire vergadering
Straatsburg, 25 en 26 maart 2022
26/3/2022
7-341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren 30/3/2022
7-342 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde het recht op water en sanitatie te waarborgen
22/4/2022
7-343 Voorstel van resolutie teneinde de rol van mantelzorger door een «genderbril» te bekijken 22/4/2022
7-344 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
7-345 Gezamenlijke Parlementaire Controlgroep voor Europol (GPC Europol)
Europees Parlement, Brussel, 28 februari 2022
28/2/2022
7-346 Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen 26/4/2022
7-347 Voorstel van resolutie betreffende de nieuwe applicaties in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder 27/4/2022
7-348 19de herfstzitting van de Parlementaire Assemblée van de OVSE
Videoconferentie, 3-4 november 2021
4/11/2021
7-349 Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan 27/4/2022
7-350 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Tweede gedeelte van de Gewone Zitting
Straatsburg (hybride), 25-28 april 2022
28/4/2022
7-351 Informele bijeenkomst van de Europese Raad van 30 en 31 mei 2022 23/5/2022
7-352 Conferentie over de toekomst van Europa
Zesde plenaire vergadering
Straatsburg, 8 en 9 april 2022
9/4/2022
7-353 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Dublin, 31 mei 2022
31/5/2022
7-354 Parlementaire Assemblee van de NAVO
Belgische delegatie
Lentezitting 2022
Vilnius (Litouwen), 27-30 mei 2022
30/5/2022
7-355 21e wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE
Wenen (hybride), 24-25 februari 2022
25/2/2022
7-356 Voorstel van resolutie voor een vreedzame regeling van het conflict tussen de Russische Federatie en Oekraïne en
voor de totstandkoming van een nieuwe, inclusieve veiligheidsarchitectuur voor Europa
8/6/2022
7-357 Opvolging van het informatieverslag nr. 7-117 over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren met meer burgerparticipatie in de besluitvorming 20/6/2022
7-358 Interparlementaire commissievergadering over het subsidiariteitsmechanisme van de Europese Unie
Europees Parlement, Brussel, 25 april 2022
25/4/2022
7-359 Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt 15/6/2022
7-360 Interparlementaire commissievergadering over de eerste resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa
Europees Parlement, Brussel, 17 mei 2022
17/5/2022
7-361 Resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne 22/6/2022
7-362 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat 22/6/2022
7-363 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de exclusieve toewijzing van het klimaatbeleid aan de federale overheid voor een coherent klimaatbeleid onder één federale minister 21/6/2022
7-364 Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 23 en 24 juni 2022 21/6/2022
7-365 De prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 22/6/2022
7-366 Gedachtewisseling met leden van de commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van Oekraïne 22/6/2022
7-367 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Derde deel van de Gewone Zitting
Straatsburg, 20-24 juni 2022
24/6/2022
7-368 Resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh 4/7/2022
7-369 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen 6/7/2022
7-370 Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen 6/7/2022
7-371 Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar 6/7/2022
7-372 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
7/7/2022
7-373 Voorstel van resolutie met betrekking tot een meldingsplicht voor universiteiten en bedrijven die samenwerken met autoritaire regimes in risicosectoren 7/7/2022
7-374 Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht 7/7/2022
7-375 Conferentie over de toekomst van Europa
Zevende plenaire vergadering
Straatsburg, 29 en 30 april 2022
30/4/2022
7-376 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State 22/6/2022
7-377 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 29/6/2022
7-378 Interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie
Praag, 4-5 september 2022
5/9/2022
7-379 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State 11/8/2022