Dossiers (van 7-101 tot 7-200)

Nummer Titel Datum
7-101 Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
16/10/2019
7-102 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds 16/10/2019
7-103 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen 16/10/2019
7-104 Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm 17/10/2019
7-105 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest 18/10/2019
7-106 Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ 21/10/2019
7-107 Gezamenlijke parlementaire controlegroep voor Europol (GPC Europol)
Europees Parlement
Brussel, 23-24 september 2019
24/9/2019
7-108 Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2019 te Brussel 23/10/2019
7-109 Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 2/12/2019
7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
7-111 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije 29/10/2019
7-112 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten 28/10/2019
7-113 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten 28/10/2019
7-114 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 7/11/2019
7-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 7/11/2019
7-116 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
12/11/2019
7-117 Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving 12/11/2019
7-118 Activiteitverslag 2017-2018 van de Raad van State 8/11/2019
7-119 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 18/11/2019
7-120 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
19/11/2019
7-121 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
20/11/2019
7-122 Parlementaire Assemblee van de NAVO
65ste jaarvergadering
Londen, 11-14 oktober 2019
14/10/2019
7-123 Voorstel van resolutie over partnergeweld 6/12/2019
7-124 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen 27/11/2019
7-125 Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/11/2019
7-126 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft 29/11/2019
7-127 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Straatsburg, 29 november 2019
29/11/2019
7-128 Jaarverslag 2018 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 16/12/2019
7-129 Voorstel van resolutie teneinde de preventie van stress en burn-outs op de werkplaats te optimaliseren 9/12/2019
7-130 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 11/12/2019
7-131 LXII COSAC, Helsinki, 1-3 december 2019 3/12/2019
7-132 Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) 4/12/2019
7-133 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft 14/11/2019
7-134 18de herfstzitting van de Parlementaire Assemblée van de OVSE
Marrakech, 4-6 oktober 2019
6/10/2019
7-135 Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 12 en vrijdag 13 december 2019 te Brussel 17/12/2019
7-136 Het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer 14/1/2020
7-137 Interparlementaire vergadering over de Prioriteiten van het Buitenlands Beleid van de Europese Unie
Brussel, 4 december 2019
4/12/2019
7-138 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel 27/1/2020
7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
7-140 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren 6/2/2020
7-141 Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking 7/2/2020
7-142 Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein 12/2/2020
7-143 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 27-31 januari 2020
31/1/2020
7-144 Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking 13/2/2020
7-145 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 19/2/2020
7-146 Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2014 en de gewone zittingen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 12/2/2020
7-147 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114, van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
3/3/2020
7-148 Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 20 februari 2020. 18/2/2020
7-149 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Parijs, 6 maart 2020
6/3/2020
7-150 Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 10/3/2020
7-151 19e wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
Wenen, 20-21 februari 2020
21/2/2020
7-152 Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) 21/3/2020
7-153 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 27/3/2020
7-154 Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 26 maart 2020 6/4/2020
7-155 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Zagreb, 2-4 maart 2020
4/3/2020
7-156 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen 24/4/2020
7-157 Voorstel tot wijziging, wat het quorumvereiste bij stemmingen betreft, van de artikelen 21, 43 en 45 van het reglement van de Senaat 27/4/2020
7-158 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 7/5/2020
7-159 Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied 11/5/2020
7-160 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen 12/5/2020
7-161 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht in geval van homofoob geweld 13/5/2020
7-162 Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren 12/5/2020
7-163 Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 23 april 2020
Debriefing door de eerste minister
15/5/2020
7-164 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters 6/6/2020
7-165 Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen 8/6/2020
7-166 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof 10/6/2020
7-167 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van België 11/6/2020
7-168 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 juni 2020 16/6/2020
7-169 Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt 22/6/2020
7-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten 26/6/2020
7-171 Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten 2/7/2020
7-172 Informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar 3/7/2020
7-173 Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is 7/7/2020
7-174 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 9/7/2020
7-175 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Videoconferentie, 26 juni 2020
26/6/2020
7-176 LXIII COSAC
Buitengewone voorzittersvergadering
16/6/2020
7-177 Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Interparlementaire vergadering over de Europese Semestercyclus 2020, beter gekend als de Europese Parlementaire Week
Brussel, 18-19 februari 2020
19/2/2020
7-178 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 17 tot 21 juli 2020 14/7/2020
7-179 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in België verblijven 4/9/2020
7-180 Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie 11/9/2020
7-181 Inventaris van de transversale aandachtspunten die in België zijn gerezen naar aanleiding van de COVID 19-crisis 25/9/2020
7-182 Vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop andere Europese Staten de COVID 19-crisis hebben aangepakt 25/9/2020
7-183 Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee 24/9/2020
7-184 Wetsontwerp tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht 29/6/2020
7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
7-186 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Videoconferentie, 15 september 2020
15/9/2020
7-187 Resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte 8/10/2020
7-188 Interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie - Berlijn, 4 september 2020. 4/9/2020
7-189 Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 9/10/2020
7-190 Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) 9/10/2020
7-191 Voorstel tot wijziging van artikel 56 van het Reglement van de Senaat 12/11/2020
7-192 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige assessor bij de Raad van State 23/10/2020
7-193 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Videoconferentie, 12-13 oktober 2020 en 22-23 oktober 2020
23/10/2020
7-194 Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 15-16 oktober 2020 28/10/2020
7-195 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft 7/10/2020
7-196 Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 7/12/2020
7-197 De impact van de Covid-19-crisis op vrouwen 9/11/2020
7-198 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een bepaling toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het recht op energie aan toe te voegen
20/10/2020
7-199 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen 12/11/2020
7-200 De loonkloof tussen mannen en vrouwen 9/11/2020