Dossiers (van 7-1 tot 7-100)

Nummer Titel Datum
7-1 Lijst van de senatoren 18/7/2019
7-2 Commissies en afvaardigingen 18/10/2019
7-3 Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
18/7/2019
7-4 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Vergadering van de Permanente Commissie
Parijs, 24 mei 2019
24/5/2019
7-5 LXI COSAC, Boekarest, 23-25 juni 2019 25/6/2019
7-6 NAVO Parlementaire Assemblee
Belgische delegatie
Lentezitting 2019
Bratislava (Slowakije), 31 mei-3 juni 2019
3/6/2019
7-7 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 3 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 24-28 juni 2019
28/6/2019
7-8 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State 27/6/2019
7-9 Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 2/9/2019
7-10 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Helsinki, 4-6 september 2019
4/9/2019
7-11 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
3/10/2019
7-12 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
3/10/2019
7-13 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
3/10/2019
7-14 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om de toegang tot energie en water te verzekeren
3/10/2019
7-15 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit
3/10/2019
7-16 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie
3/10/2019
7-17 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post
3/10/2019
7-18 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet
3/10/2019
7-19 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-20 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-21 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
7-22 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-23 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie 3/10/2019
7-24 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogvoering betreft 3/10/2019
7-25 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 3/10/2019
7-26 Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies 3/10/2019
7-27 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK 3/10/2019
7-28 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België 3/10/2019
7-29 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens 3/10/2019
7-30 Interparlementaire Conferentie over de vraagstukken van asiel en immigratie
Helsinki, 9 september 2019
9/9/2019
7-31 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
3/10/2019
7-32 Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
3/10/2019
7-33 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie
3/10/2019
7-34 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om de vrijheid van drukpers uit te breiden tot andere media
3/10/2019
7-35 Herziening van artikel 29 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet
3/10/2019
7-36 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-37 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-38 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 3/10/2019
7-39 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-40 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-41 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
7-42 Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het Reglement van de Senaat, teneinde een correcte en maximale evenredige vertegenwoordiging van de fracties te bekomen 3/10/2019
7-43 Voorstel van resolutie voor een adequate beleidsvoering tegen de radicalisering bij moslimjongeren 3/10/2019
7-44 Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel 3/10/2019
7-45 Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen 3/10/2019
7-46 Voorstel van resolutie met het oog op een meer gemeenschappelijke beleidsvoering van de federale en gemeenschapsoverheden ten aanzien van hun orkesten 3/10/2019
7-47 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
3/10/2019
7-48 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
3/10/2019
7-49 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
7-50 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18-jarigen mogelijk te maken 3/10/2019
7-51 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
7-52 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
7-53 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuïteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie 3/10/2019
7-54 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
7-55 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten 3/10/2019
7-56 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 3/10/2019
7-57 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europees Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid 3/10/2019
7-58 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap 3/10/2019
7-59 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels 3/10/2019
7-60 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 3/10/2019
7-61 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij België 3/10/2019
7-62 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 3/10/2019
7-63 Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de mobiliteit op en aan de Brusselse Ring en de verhoging van de levenskwaliteit voor de omwonenden van de Ring 3/10/2019
7-64 Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in België 3/10/2019
7-65 Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN 3/10/2019
7-66 Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar 3/10/2019
7-67 Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-Arabië in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel 3/10/2019
7-68 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen 3/10/2019
7-69 Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken 3/10/2019
7-70 Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal) 3/10/2019
7-71 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen 3/10/2019
7-72 Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat 3/10/2019
7-73 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 8/10/2019
7-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/10/2019
7-75 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 8/10/2019
7-76 Voorstel van resolutie teneinde in België te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 8/10/2019
7-77 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 8/10/2019
7-78 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 8/10/2019
7-79 Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 8/10/2019
7-80 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 8/10/2019
7-81 Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/10/2019
7-82 Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie 18/7/2019
7-83 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 8/10/2019
7-84 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in België te bestrijden 8/10/2019
7-85 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiënten met hersenaandoeningen 8/10/2019
7-86 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiënten en hun families beter op te vangen 8/10/2019
7-87 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven 8/10/2019
7-88 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 8/10/2019
7-89 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst 8/10/2019
7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 8/10/2019
7-91 Voorstel van resolutie om een interfederaal «monitoringmechanisme» in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België 8/10/2019
7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun 8/10/2019
7-93 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 8/10/2019
7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 8/10/2019
7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten 8/10/2019
7-96 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 8/10/2019
7-97 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 9/10/2019
7-98 28e jaarlijke zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
Luxemburg, 4-8 juli 2019
11/10/2019
7-99 Interparlementaire conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Helsinki, 30 september - 1 oktober 2019
1/10/2019
7-100 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 4 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 30 september - 4 oktober 2019
4/10/2019