Dossiers (van 6-401 tot 6-500)

Nummer Titel Datum
6-401 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 1/2/2018
6-402 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) 29/1/2018
6-403 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) 29/1/2018
6-404 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 22/2/2018
6-405 Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal 23/2/2018
6-406 Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen 2/3/2018
6-407 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft 29/11/2017
6-408 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft 29/11/2017
6-409 Wetsontwerp inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State 22/1/2018
6-410 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft 14/7/2017
6-411 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten 8/2/2018
6-412 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft 23/1/2018
6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale « slimme samenleving » 16/3/2018
6-414 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen 16/3/2018
6-415 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 21/3/2018
6-416 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 21/3/2018
6-417 17de wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 22-23 februari 2018) 10/4/2018
6-418 De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving 21/3/2018
6-419 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen 22/3/2018
6-420 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2018 te Brussel 27/3/2018
6-421 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 58 (2017-2018) en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-18) 5/4/2018
6-422 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (II) 20/3/2018
6-423 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 16/4/2018
6-424 Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België 19/4/2018
6-425 Parlementaire assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Parijs, 16 maart 2018
25/4/2018
6-426 Voorstelling van het rapport « Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27 » opgesteld door « New Pact for Europe » 5/6/2018
6-427 Voorstel van resolutie over de toekomst en de handhaving van een ambitieus cohesiebeleid in het kader van de toekomstige Europese begroting 14/5/2018
6-428 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 2 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23 - 27 april 2018
15/5/2018
6-429 Het nationaal hervormingsprogramma 2018 en het stabiliteitsprogramma van België 2018-2021 5/6/2018
6-430 Gedachtewisseling met de heer Christos Stylianides, Europees commissaris belast met Humanitaire Hulp en crisisbeheer 5/6/2018
6-431 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Sofia, 15-17 februari 2018
17/2/2018
6-432 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Tallinn, 23-24 april 2018
24/4/2018
6-433 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale regering en de gewesten inzake de meetinstrumenten van de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen teneinde een ecologisch verantwoorde consumptie aan te moedigen 25/5/2018
6-434 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 29/5/2018
6-435 Parlementaire assemblée van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Zagreb, 1 juni 2018
8/6/2018
6-436 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek 31/5/2018
6-437 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme 8/6/2018
6-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 29/11/2017
6-439 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 29/11/2017
6-440 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 29/11/2017
6-441 Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 11/6/2018
6-442 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 29/11/2017
6-443 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft 29/11/2017
6-444 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft 29/11/2017
6-445 Parlementaire Assemblee van de NAVO - Belgische delegatie
Lentezitting
Warschau, 25-28 mei 2018
28/5/2018
6-446 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 3 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 25-29 juni 2018
29/6/2018
6-447 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 28 en vrijdag 29 juin 2018 te Brussel 9/7/2018
6-448 Gedachtewisseling met Z.E. de heer Christian Meuwly, ambassadeur van Zwitserland in België 10/7/2018
6-449 Voorstel van resolutie om een interfederaal « monitoringmechanisme » in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België 10/7/2018
6-450 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van digitaal onderwijs 11/7/2018
6-451 Voorstel van resolutie betreffende het recht van antwoord 12/7/2018
6-452 Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Sofia, 18-19 maart 2018
10/7/2018
6-453 Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.
Interparlementaire vergadering over de Europese Semestercyclus 2018 (Europese Parlementaire Week 2018)
Europees Parlement, 19-20 februari 2018
4/7/2018
6-454 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 17/5/2018
6-455 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen 22/6/2018
6-456 27e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Berlijn, 7 - 11 juli 2018) 5/10/2018
6-457 Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Wenen, 17-18 september 2018
18/9/2018
6-458 Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep Europol (GPC Europol)
Europees Parlement, Brussel, 24-25 september 2018
25/9/2018
6-459 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) 9/10/2018
6-460 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Vierde deel van de gewone zitting
Straatsburg, 8-12 oktober 2018
12/10/2018
6-461 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 1/10/2018
6-462 LIV COSAC, Sofia, 17-19 juni 2018 24/10/2018
6-463 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State 16/10/2018
6-464 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Wenen, 11-12 oktober 2018
12/10/2018
6-465 Informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet 9/11/2018
6-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven 25/10/2018
6-467 Parlementaire assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE)
Herfstzitting
Bisjkek, 3-5 oktober 2018
5/10/2018
6-468 Voorstel van resolutie tot doorlichting van de integriteitsrisico's bij transacties en cliënten in de voetbalsport 14/11/2018
6-469 Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten 14/11/2018
6-470 Voorstel van resolutie over de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 20/11/2018
6-471 Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019 10/12/2018
6-472 De Brexit 28/11/2018
6-473 Parlementaire assemblée van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Helsinki (Finland), 23 november 2018
23/11/2018
6-474 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 21/12/2015
6-475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme 12/9/2018
6-476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid 12/9/2018
6-477 Parlementaire assemblee van de NAVO – Belgische Delegatie
64ste jaarlijkse zitting
Halifax (Canada), 16-19 november 2018
19/11/2018
6-478 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuuren erfgoederen 21/12/2018
6-479 Het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer 9/1/2019
6-480 Voorstel van resolutie teneinde het mechanisme van onroerende terugkoop te vergemakkelijken 10/1/2019
6-481 Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing 11/1/2019
6-482 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 22/1/2019
6-483 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 21-25 januari 2019
25/1/2019
6-484 Gedachtewisseling met de heer Andreas Norlén, voorzitter van de Zweedse Riksdag 5/2/2019
6-485 De waarneming van de vervroegde parlementsverkiezingen in Armenië door de Parlementaire assemblee van de OVSE (9 december 2018) 9/12/2018
6-486 Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
19/7/2017
6-487 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 19/2/2019
6-488 Voorstel van resolutie met het oog op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking 19/2/2019
6-489 Voorstel van resolutie met betrekking tot een snelle detectie en aanpak van ouderverstoting 20/2/2019
6-490 Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant 20/2/2019
6-491 Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten rond de oprichting van een multimodale, geïntegreerde en aantrekkelijke vervoersdienst in de toekomstige GEN-zone alsook betreffende een interfederale visie op mobiliteit 20/2/2019
6-492 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) 20/2/2019
6-493 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de desinformatie 20/2/2019
6-494 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 22/2/2019
6-495 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, houdende hervorming van Beliris 22/2/2019
6-496 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen houdende de herinvoering van de volwaardige dubbele meerderheid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 22/2/2019
6-497 Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden 22/2/2019
6-498 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie 22/2/2019
6-499 LX COSAC, Wenen, 18-20 november 2018 20/11/2018
6-500 Jaarverslagen van de FOD Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periodes 2016-2017 en 2017-2018 22/2/2019