Dossiers (van 6-301 tot 6-400)

Nummer Titel Datum
6-301 Gedachtewisseling met mevrouw Eleftheria Galathianaki, ambassadeur van Griekenland in BelgiŽ 22/11/2016
6-302 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE te Skopje (30 september - 2 oktober 2016) 30/11/2016
6-303 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 14/11/2016
6-304 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 12/12/2016
6-305 Voorstel van resolutie betreffende het sociale bloedbad bij en de de facto delokalisatie van ING en Record Bank 12/12/2016
6-306 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
12/12/2016
6-307 Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat 14/12/2016
6-308 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen 12/12/2016
6-309 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil 14/12/2016
6-310 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen 15/12/2016
6-311 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiŽn 21/9/2016
6-312 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Nicosia (Cyprus), 25 november 2016
25/11/2016
6-313 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 december 2016 te Brussel 14/12/2016
6-314 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen 7/1/2017
6-315 LVIde COSAC
Bratislava, 13-15 november 2016
13/11/2016
6-316 Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel 19/1/2017
6-317 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ 20/1/2017
6-318 Benoeming van een Nederlandstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie 19/9/2016
6-319 Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt 9/2/2017
6-320 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging 10/2/2017
6-321 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 12/12/2016
6-322 De europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 3 februari 2017 te Malta 14/2/2017
6-323 Gedachtewisseling met de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie 21/2/2017
6-324 Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 8/3/2017
6-325 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten 8/6/2016
6-326 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privťleven als het beroepsleven 7/3/2017
6-327 Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken 9/3/2017
6-328 Wetsontwerp houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft 20/2/2017
6-329 Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal) 13/3/2017
6-330 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23-27 januari 2017
27/1/2017
6-331 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de permamente commissie
Madrid, 10 maart 2017
10/3/2017
6-332 Benoeming van een Nederlandstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie 3/4/2017
6-333 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2017 te Brussel 21/3/2017
6-334 Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016 27/3/2017
6-335 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig assessor bij de Raad van State 13/3/2017
6-337 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 18/4/2017
6-338 Het geÔntegreerde budgettaire en macro-economische toezicht van de Europese Commissie in het kader van het Europees semester
Hoorzitting met Europees commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit
20/4/2017
6-339 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ę†Belgisch Staatsblad†Ľ nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet
25/4/2017
6-340 Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof 25/4/2017
6-341 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in BelgiŽ, de kinderen van de kolonisatie 26/4/2017
6-342 16de WINTERVERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE (WENEN, 23-24 FEBRUARI 2017) 26/4/2017
6-343 Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie 28/4/2017
6-344 Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed.2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
8/5/2017
6-345 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 2 van de gewone zitting
Straatsburg, 24 - 28 april 2017
29/4/2017
6-346 De Europese Energie-unie 4/5/2017
6-347 Het nationaal Hervormingsprogramma 2017 en het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 10/5/2017
6-348 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst 24/5/2017
6-349 Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 24/5/2017
6-350 Gedachtewisseling met de heer Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid 30/5/2017
6-351 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Bratislava, 24 april 2017
6/6/2017
6-352 De gevolgen van Brexit voor BelgiŽ 30/5/2017
6-353 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vegadering van de Permanente Commissie
Praag, 30 mei 2017
30/5/2017
6-354 Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod tot bedelen met een minderjarige en de omkering van de bewijslast in dit verband 8/6/2017
6-355 Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest 9/6/2017
6-356 De Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) 27/6/2017
6-357 Informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof 27/6/2017
6-358 LVII COSAC - MALTA - 28-30 mei 2017 30/5/2017
6-359 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 29/6/2017
6-360 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 3 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 26-30 juni 2017
30/6/2017
6-361 De prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 12/7/2017
6-362 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-8) 12/7/2017
6-363 Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014) 13/7/2017
6-364 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/6/2017
6-365 Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft 6/7/2017
6-366 26e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Minsk, 5 - 9 juli 2017) 25/9/2017
6-367 Gedachtewisselingover de toekomst van de Europese financiŽn met de heer GŁnther Oettinger, Europees commissaris belast met Begroting en Personeelszaken 29/9/2017
6-368 Voorstel van resolutie betreffende de impact op de Federale Staat en de deelstaten van de parameters die in aanmerking zijn genomen bij het opmaken van de begrotingen 2018 van de entiteiten I en II. 10/10/2017
6-369 Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Brussel, 9-10 oktober 2017
9/10/2017
6-370 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 10/10/2017
6-371 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 4 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 9-13 oktober 2017
13/10/2017
6-372 Gedachtewisseling met de heer Michel Barnier, hoofdonderhandelaar voor Brexit namens de Europese Commissie 16/10/2017
6-373 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet, en de Bijlage, gedaan te Amsterdam op 28 november 2016 14/9/2017
6-374 Jaarverslagen 2015 en 2016 van de Belgian Task Force for International Criminal Justice 16/2/2017
6-375 Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018 20/11/2017
6-376 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 22/6/2017
6-377 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet over de infrastructuren voor de markten voor financiŽle instrumenten 20/9/2017
6-378 16de Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Andorra, 3 - 5 oktober 2017) 20/11/2017
6-379 Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is 24/11/2017
6-381 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte 28/11/2017
6-382 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Kopenhagen, 24 november 2017
24/11/2017
6-383 Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn 1/12/2017
6-384 Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Tallinn, 8 en 9 september 2017
9/9/2017
6-385 De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 te Brussel 11/12/2017
6-386 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State 6/12/2017
6-387 Voorstel van resolutie om een einde te maken aan de slavernij en andere schendingen van de mensenrechten van migranten in LibiŽ 11/1/2018
6-388 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder 12/1/2018
6-389 Gedachtewisseling met mevrouw Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in BelgiŽ, inzake Brexit 16/1/2018
6-390 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten 17/1/2018
6-391 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 18/1/2018
6-392 Wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano 7/12/2017
6-393 LVIII COSAC
Tallinn, 26-28 november 2017
16/4/2018
6-394 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Eerste deel van de gewone zitting
Straatsburg, 22-26 januari 2018
26/1/2018
6-395 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de afschaffing van de regeling inzake lijstenverbinding voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement 23/1/2018
6-396 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers en van de devolutieve werking van de lijststem voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23/1/2018
6-397 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 23/1/2018
6-398 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State 29/1/2018
6-399 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State 18/1/2018
6-400 Gedachtewisseling met mevrouw Margrethe Vestager, Europees commissaris voor Mededinging 26/1/2018