Dossiers (van 6-201 tot 6-300)

Nummer Titel Datum
6-201 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen 23/4/2015
6-202 Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de mobiliteit op en aan de Brusselse Ring en de verhoging van de levenskwaliteit voor de omwonenden van de Ring 25/3/2015
6-203 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in BelgiŽ te bestrijden 27/4/2015
6-204 Het stabiliteitsprogramma van BelgiŽ (2015-2018) en het nationaal hervormingsprogramma 2015 11/6/2015
6-205 Verslag over de radicalisering in BelgiŽ 11/5/2015
6-206 Benoeming van een Franstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie 11/5/2015
6-207 Gedachtewisseling met mevrouw Cecilia MalmstrŲm, Europees Commissaris voor Handel 12/5/2015
6-208 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiŽnten met hersenaandoeningen 21/5/2015
6-209 Voorstel van verklaring tot herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van de Grondwet, om de benaming "Senaat" te vervangen door de benaming "Kamer der deelstaten" 29/5/2015
6-210 Voorstel van resolutie betreffende de officiŽle erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 29/5/2015
6-211 Voorstel van resolutie tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechterlijk toezicht 4/6/2015
6-212 Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming 4/6/2015
6-213 Het investeringsplan voor Europa (plan Juncker) 15/6/2015
6-214 LIII COSAC - RIGA - 31 mei - 2 juni 2015 10/6/2015
6-215 Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in BelgiŽ 15/6/2015
6-216 Migratie, veiligheid, deradicalisering 17/6/2015
6-217 Voorstel van resolutie betreffende de vennootschapsbelasting op intercommunales 30/6/2015
6-218 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft 1/7/2015
6-219 Voorstel van resolutie om het samenwerkingsakkoord tot oprichting van het Agentschap voor buitenlandse handel op te zeggen 1/7/2015
6-220 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd
2/7/2015
6-221 Toelichting en resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van maandag 22, donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2015 te Brussel 8/7/2015
6-222 Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstellen in het Duits mogelijk te maken 7/7/2015
6-223 De omzetting van europese richtlijnen in Belgische wetgeving 7/7/2015
6-224 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 29/6/2015
6-225 Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN 13/7/2015
6-226 Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren 15/7/2015
6-227 Uiteenzetting door de eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 12 juli 2015 te Brussel 13/7/2015
6-228 De prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 14/7/2015
6-229 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse kieswetten, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 16/7/2015
6-230 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 16/7/2015
6-231 24e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Helsinki, 5 - 9 juli 2015) 27/8/2015
6-232 De digitale eengemaakte markt 15/9/2015
6-233 Gedachtewisseling met de eerste minister over de asielcrisis 17/9/2015
6-234 Gedachtewisseling met de heer Johan Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, over de Griekse crisis 10/7/2015
6-235 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat 25/9/2015
6-236 Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar 27/9/2015
6-237 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
(Luxemburg, 5 en 6 september 2015)
12/10/2015
6-238 Interparlementaire conferentie in het kader van het artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Luxemburg, 9 en 10 november 2015
9/2/2016
6-239 Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015 te Brussel 19/10/2015
6-240 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE te Ulaanbaatar (16-17 september 2015) 16/11/2015
6-241 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft 16/10/2015
6-242 Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat ten einde de senatoren voldoende tijd te geven kennis te nemen van de informatieverslagen voor de bespreking ervan in plenaire vergadering 23/10/2015
6-243 LIVe COSAC - Luxemburg - 29 november - 1 december 2015 19/1/2016
6-244 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap te regelen 30/10/2015
6-245 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 30/11/2015
6-246 Voorstelling van het jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer 10/11/2015
6-247 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van de exclusieve economische zone tussen beide landen, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 25 juni 2013 en 12 augustus 2013, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991, zoals gewijzigd door de uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005 16/7/2015
6-248 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de afschaffing van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en de invoering van poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad 24/11/2015
6-249 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 26/11/2015
6-250 Bijeenkomst van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de EU met Turkije van 29 november 2015
Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 december 2015
8/12/2015
6-251 Ontwerp van programmawet (II) 26/11/2015
6-252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 7/12/2015
6-253 Informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen 10/12/2015
6-254 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap 11/12/2015
6-255 De toekomst van de Europese Unie 19/1/2016
6-256 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen alsmede van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de gewestverkiezingen te verlagen tot 16 jaar 26/1/2016
6-257 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 3/2/2016
6-258 De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 18 en 19 februari 2016 te Brussel 23/2/2016
6-259 De prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 16/2/2016
6-260 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft 15/2/2016
6-261 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder 19/2/2016
6-262 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 22/2/2016
6-263 Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden 26/2/2016
6-264 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 29/2/2016
6-265 15de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 25 - 26 februari 2016) 25/3/2016
6-266 Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-ArabiŽ in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel 25/3/2016
6-267 Voorstel van resolutie om de leerplicht te verlagen tot vijf jaar 25/3/2016
6-268 Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken
25/3/2016
6-269 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen 21/4/2016
6-270 Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal 21/4/2016
6-271 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds 21/4/2016
6-272 Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie 18/4/2016
6-273 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling 18/5/2016
6-274 Presentatie van het stabiliteitsprogramma van BelgiŽ 2016-2019 en van het nationaal Hervormingsprogramma 2016 13/5/2016
6-275 Uiteenzetting over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 maart 2016 te Brussel 19/4/2016
6-276 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB
(Den Haag, 6 en 8 april 2016)
8/4/2016
6-277 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 13/6/2016
6-278 Voorstel van resolutie tot versterking van de financiŽle autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden 15/6/2016
6-279 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 4/12/2014
6-280 Werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA UvM): Elfde plenaire vergadering en commissievergaderingen - September 2014 - februari 2016 24/6/2016
6-282 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie, Luxemburg 23-24 mei 2016 23/5/2016
6-283 LV COSAC - DEN HAAG - 12 tot 14 juni 2016 12/6/2016
6-284 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 28 en 29 juni 2016 te Brussel 22/6/2016
6-285 25Ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE. (Tbilisi, 1 - 5 juli 2016) 7/9/2016
6-286 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 10/8/2016
6-287 Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciŽle communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen 1/9/2016
6-288 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 en 16 september 2016 te Bratislava 13/9/2016
6-289 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
(Bratislava, 3 en 4 september 2016)
4/9/2016
6-290 Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 6/10/2016
6-291 Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Zevende verslag aan de Wetgevende Kamers (2014-2015) 7/10/2016
6-292 Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 14/10/2016
6-293 De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving 19/10/2016
6-294 Voorstel van resolutie betreffende het vrijmaken van de breedbandmarkt 19/10/2016
6-295 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 4 van de gewone zitting
Straatsburg, 10-14 oktober 2016
27/10/2016
6-296 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State 29/9/2016
6-297 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies 29/9/2016
6-298 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte 19/10/2016
6-299 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiŽnten en hun famillies beter op te vangen. 9/11/2016
6-300 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen 14/11/2016