Dossiers (van 6-101 tot 6-200)

Nummer Titel Datum
6-102 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-103 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-104 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-105 Voorstel van verklaring tot herziening van titel IX, artikel 1, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-106 Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft 5/11/2014
6-107 Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen 5/11/2014
6-108 Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 5/11/2014
6-109 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land 7/11/2014
6-111 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de gezamenlijke aanpak in de strijd tegen kinderarmoede in ons land 7/11/2014
6-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de manier waarop normatieve Europese teksten in Belgisch recht moeten worden omgezet wanneer zij aangelegenheden betreffen die onder de gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de Gewesten vallen 7/11/2014
6-117 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid 7/11/2014
6-118 Interparlementaire Conferentie voor Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
(Rome, 6 en 7 november 2014)
5/11/2014
6-119 Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 24/11/2014
6-120 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE te Genčve (3-5 oktober 2014) 19/11/2014
6-121 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
24/11/2014
6-122 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie
26/11/2014
6-123 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
26/11/2014
6-124 Voorstel van resolutie teneinde in België te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 27/11/2014
6-125 Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geďntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan : milieu en chronische ziektes 27/11/2014
6-126 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 27/11/2014
6-127 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK 1/12/2014
6-128 Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen 1/12/2014
6-129 Herziening van artikel 29 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet)
1/12/2014
6-130 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet
1/12/2014
6-131 Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht 3/12/2014
6-132 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 4/12/2014
6-133 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 4/12/2014
6-134 Toelichting over de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel 3/12/2014
6-135 Voorstel van resolutie voor een adequate beleidsvoering tegen de radicalisering bij moslimjongeren 5/12/2014
6-136 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
5/12/2014
6-137 Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de vervanging van artikel 21, eerste lid
10/12/2014
6-138 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 10/12/2014
6-139 Het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie : uitvoering van de prioriteiten voor 2014 10/12/2014
6-140 LIIste COSAC - 30 november-2 december 2014 - Rome 30/11/2014
6-141 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 18/12/2014
6-142 Wetsvoorstel teneinde de cumulatie van mandaten van senatoren te beperken 13/1/2015
6-143 Voorstel van resolutie met het oog op een meer gemeenschappelijke beleidsvoering van de federale en gemeenschapsoverheden ten aanzien van hun orkesten 7/1/2015
6-144 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel 13/1/2015
6-145 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door België 14/1/2015
6-146 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit 15/1/2015
6-147 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015 20/1/2015
6-148 De prioriteiten van het Lets Voorzitterschap van de Europese Unie 20/1/2015
6-149 Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit 22/1/2015
6-150 Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in België 22/1/2015
6-151 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 2014 te Brussel 3/12/2014
6-152 Voorstel van resolutie betreffende de steun van de Senaat aan het democratiseringsproces in Tunesië 4/2/2015
6-153 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post
2/2/2015
6-154 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie
2/2/2015
6-155 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit
2/2/2015
6-156 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens 3/2/2015
6-157 Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een aanzienlijk deel van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen op basis van een federale kieskring
3/2/2015
6-158 Voorstel van resolutie tot instelling van de zorghypotheek en tot modernisering van de hypotheken ten bate van gepensioneerden 6/2/2015
6-160 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen van het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) voor België 11/2/2015
6-161 Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het reglement van de Senaat, teneinde een correcte en maximale evenredige vertegenwoordiging van de fracties te bekomen 6/2/2015
6-162 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land 25/2/2015
6-163 Voorstel van resolutie strekkende tot de splisting van de sociale zekerheid 27/2/2015
6-164 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft 27/2/2015
6-165 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet wat de procedure tot herziening van de Grondwet betreft 27/2/2015
6-166 Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" 27/2/2015
6-167 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat het rijbewijs en de rijopleiding betreft 27/2/2015
6-168 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht van de bevoegdheid inzake het bepalen van de eedformule 27/2/2015
6-169 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het volledige beleid en de organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn over te hevelen naar de Gemeenschappen 27/2/2015
6-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 27/2/2015
6-171 Voorstel van verklaring tot herziening van Titel III, Hoofdstuk III, Afdeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de titel van Minister van Staat 27/2/2015
6-172 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken 27/2/2015
6-173 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken 27/2/2015
6-174 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 27/2/2015
6-175 Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad 27/2/2015
6-176 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België 27/2/2015
6-177 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
27/2/2015
6-178 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
6-179 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie 27/2/2015
6-180 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
6-181 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
6-182 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167,§1, van de Grondwet 12/2/2015
6-183 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 13/2/2015
6-184 Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 te Brussel 16/4/2015
6-185 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuďteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie 9/3/2015
6-186 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 9/3/2015
6-187 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten 9/3/2015
6-188 Voorstel van resolutie tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord en om te voorzien in de mogelijkheid van een derde soort alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve sanctie 17/3/2015
6-189 Toelichting over de agenda van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2015 te Brussel 17/3/2015
6-190 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 10/3/2015
6-191 14de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 18-20 februari 2015) 20/3/2015
6-192 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie, Rome, 20-21 april 2015 22/5/2015
6-193 Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat om het mogelijk te maken dat leden van deelstaatparlementen deelnemen aan commissievergaderingen in de Senaat 26/3/2015
6-194 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap 26/3/2015
6-195 Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat teneinde de mogelijkheid te geven om verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag eerst naar het Bureau te laten verwijzen met het oog op een vlotte behandeling en taakverdeling door de commissies 1/4/2015
6-196 Voorstel van resolutie om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is 1/4/2015
6-197 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels 2/4/2015
6-199 Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids-en Defensiebeleid (GVDB)
(Riga, 5 en 6 maart 2015)
23/4/2015
6-200 De 59ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw - Peking +20
(New York 9-20 maart 2015)
23/4/2015