Dossiers (van 6-1 tot 6-100)

Nummer Titel Datum
6-1 Lijst van de senatoren 7/11/2014
6-2 Taalgroepen 21/1/2015
6-3 Politieke samenstelling 21/1/2015
6-4 Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepallingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 127 - Ed. 2 van 28 april 2014)
3/7/2014
6-5 COSAC - 15-17 JUNI 2014 - ATHENE 12/7/2014
6-6 Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken
25/7/2014
6-7 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
14/10/2014
6-8 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
14/10/2014
6-9 Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
14/10/2014
6-10 Voorstel tot invoering van een artikel 6/1 in het reglement van de Senaat, wat het ontslag van een senator betreft 14/10/2014
6-11 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2014
6-12 23ste jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Baku, 28 juni - 2 juli 2014) 5/8/2014
6-13 Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Zesde verslag aan de Wetgevende Kamers (2012-2013) 19/8/2014
6-14 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 15/9/2014
6-15 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave, van 28 april 2014)
22/9/2014
6-16 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
22/9/2014
6-17 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 22/9/2014
6-18 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische Monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-19 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-20 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-21 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-22 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-23 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-24 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Beglische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-25 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
6-26 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij Belgiė 22/9/2014
6-27 Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies 22/9/2014
6-28 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 22/9/2014
6-29 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 22/9/2014
6-30 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State 21/8/2014
6-31 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State 21/8/2014
6-32 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad bij de Raad van State 21/8/2014
6-33 Conferentie van de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees. Oslo, 11-12 september 2014. Participatie, vertrouwen en openbaar debat als voorwaarden voor de democratie - Democratie, soevereiniteit en veiligheid in Europa - De rechten en de plichten van de oppositie in het parlement 29/9/2014
6-34 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat het ernegiebeleid betreft 8/10/2014
6-35 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft 8/10/2014
6-36 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
9/10/2014
6-37 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 14/10/2014
6-38 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet inzake het onderwijs 14/10/2014
6-39 Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. Verslag 2013-2014 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 17/10/2014
6-40 Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen 21/10/2014
6-41 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israėlische entiteiten in de door Israėl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiėle steun 21/10/2014
6-42 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 24/10/2014
6-43 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
24/10/2014
6-44 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-45 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-46 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43, § 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-47 Voorstel van verklaring tot herziening van 44 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-48 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-49 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-50 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-51 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-52 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-53 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-54 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-55 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-56 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-57 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-58 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-59 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-60 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-61 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-62 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-64 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-65 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-66 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-67 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-68 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-69 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-70 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-71 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-72 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-73 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-74 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-75 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-76 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-77 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-78 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-79 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-80 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-81 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-82 Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie 17/7/2014
6-83 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-84 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-85 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-86 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-87 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-88 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-89 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-90 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-91 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-92 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
6-96 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 4/11/2014
6-97 Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking 4/11/2014
6-98 Informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap 17/11/2014