Dossiers (van 5-901 tot 5-1000)

Nummer Titel Datum
5-901 Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek 28/3/2011
5-902 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt 28/3/2011
5-903 Voorstel van resolutie betreffende het recht op asiel in BelgiŽ voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie 28/3/2011
5-904 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, teneinde de selectie van het geslacht van het toekomstige embryo te verbieden 28/3/2011
5-905 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 28/3/2011
5-906 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, ter invoering van gewesttekens op de blauwe zone van kentekenplaten voor motorvoertuigen 28/3/2011
5-907 De eigen middelen van de Europese Unie 29/3/2011
5-908 Werkzaamheden van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA) : zevende plenaire vergadering en commissievergaderingen (maart 2010-maart 2011) 20/3/2011
5-909 De impact van de verkiezingen van 2010 in Burundi 29/3/2011
5-910 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens 29/3/2011
5-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging 23/3/2011
5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
5-914 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen 28/3/2011
5-915 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft 28/3/2011
5-916 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het getuigen van prinsen in strafzaken 28/3/2011
5-917 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ 30/3/2011
5-918 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder 30/3/2011
5-919 Wetsvoorstel tot invoering van de fietsenregistratie 31/3/2011
5-920 Gedachtewisseling met het heer Maros Sefcovic, ondervoorzitter van de Europese Commissie 30/3/2011
5-921 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen 25/2/2011
5-922 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen 1/4/2011
5-923 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 31/3/2011
5-924 Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 31/3/2011
5-925 Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 31/3/2011
5-926 Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiŽnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen 31/3/2011
5-927 Resolutie betreffende de opmaak van het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds 31/3/2011
5-928 Wetsvoorstel betreffende het strafbaar stellen van ontvluchting 31/3/2011
5-929 Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap 5/4/2011
5-930 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten 5/4/2011
5-931 - Europese Raad van 24 en 25 maart 2011
- Het Europees Semester
5/4/2011
5-932 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 5/4/2011
5-933 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 5/4/2011
5-934 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat het gezamenlijk aanbod van verzekeringspolissen betreft 31/3/2011
5-935 Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord 25/3/2011
5-936 Voorstel van resolutie betreffende de betogingen van de Algerijnse bevolking voor democratie en betere levensomstandigheden 6/4/2011
5-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken betreft 6/4/2011
5-938 Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ 6/4/2011
5-939 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale compensaties voor kinderopvang betreft 7/4/2011
5-941 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, ß 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 7/4/2011
5-942 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/4/2011
5-943 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 7/4/2011
5-944 Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
7/4/2011
5-945 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie 24/2/2011
5-946 Wetsontwerp houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid 14/2/2011
5-947 Wetsonterp tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen 9/8/2010
5-948 Wetsontwerp tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 in verband met de bescherming tegen ontslag in geval van omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof 12/10/2010
5-949 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft 19/11/2010
5-950 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden 8/4/2011
5-951 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 19/4/2011
5-952 Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool 19/4/2011
5-953 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat betreft de leesbaarheid van overeenkomsten 11/4/2011
5-954 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de restaurant- en receptiekosten 11/4/2011
5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
5-956 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen
13/4/2011
5-957 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft 15/4/2011
5-958 Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiters voor federaal overheidspersoneel 15/4/2011
5-959 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Baskische vredesproces 15/4/2011
5-960 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten op te trekken 18/4/2011
5-961 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden 20/4/2011
5-962 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol 20/4/2011
5-963 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol 20/4/2011
5-964 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol 20/4/2011
5-965 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987 20/4/2011
5-966 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988 20/4/2011
5-967 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant 20/4/2011
5-968 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 20/4/2011
5-969 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden 20/4/2011
5-970 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol 20/4/2011
5-971 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 20/4/2011
5-972 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002 20/4/2011
5-973 Gedachtewisseling met de heer Jean-Luc Dehaene, vaste rapporteur voor de begrotingscommissie van het Europees Parlement over de eigen middelen van de Europese Unie 29/3/2011
5-974 Wetsvoorstel tot inperking van plotse en forse premiestijgingen bij hospitalisatieverzekeringen 26/4/2011
5-975 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 26/4/2011
5-976 Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties 26/4/2011
5-977 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59/1 in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 26/4/2011
5-978 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de aangifte van geboorte 26/4/2011
5-979 Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie 28/4/2011
5-980 Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de Koninklijke Familie betreft 28/4/2011
5-981 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt 28/9/2010
5-982 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 21/1/2011
5-983 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie 29/4/2011
5-984 Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarde symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) 29/4/2011
5-985 Voorstel van resolutie om te komen tot strengere regels inzake handels- en reclamepraktijken voor alcoholhoudende dranken 2/5/2011
5-986 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten teneinde de regels inzake handels- en reclamepraktijken voor alcoholhoudende dranken te versterken 2/5/2011
5-987 Wetsvoorstel ter verbetering van de verloven van werknemers na de geboorte of de adoptie van een kind 2/5/2011
5-988 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren 28/3/2011
5-989 Het nieuw meerjarig financieel kader voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa
5-990 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 3/5/2011
5-991 De organisatie en de taken van de Europese Dienst voor Externe Actie 3/5/2011
5-992 Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo 3/5/2011
5-993 Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester 3/5/2011
5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
5-995 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met betrekking tot de samensmelting van politiezones 4/5/2011
5-996 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 6/5/2011
5-997 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen 4/5/2011
5-998 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind 4/5/2011
5-999 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 4/5/2011
5-1000 Wetsvoorstel tot wijziging, wat cumulatie betreft, van diverse bepalingen betreffende het overlevingspensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsmede tot instelling van een variabel overlevingspensioenbedrag naar gelang van de beroepsinkomsten 4/5/2011