Dossiers (van 5-801 tot 5-900)

Nummer Titel Datum
5-801 Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, om de compensatoire vergoeding te verhogen voor werknemers die willekeurig zijn ontslagen op grond van betaald educatief verlof 22/2/2011
5-802 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op beperking van de voortplanting van de soort 23/2/2011
5-803 Controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 4/6/2012
5-804 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wat betreft de afschaffing van de vennootschapsbijdrage 24/2/2011
5-805 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen 24/2/2011
5-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van verkeersmisdrijven betreft 24/2/2011
5-807 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 27/1/2011
5-808 Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen 25/2/2011
5-809 Wetsvoorstel tot aanpassing van de sanctie bij overschrijding van de toegestane maximuminkomsten uit arbeid in de rustpensioenstelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, teneinde die sanctie evenrediger te maken 25/2/2011
5-810 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, met het oog op de instelling van het rapport over en het plan voor de gelijkheid van kansen van vrouwen en mannen 25/2/2011
5-811 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 25/2/2011
5-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 28/2/2011
5-813 Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŽle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf 28/2/2011
5-814 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie 22/2/2011
5-815 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het verbod op vechtsport voor personen die veroordeeld zijn wegens bepaalde misdrijven tegen personen 28/2/2011
5-816 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de oorlogspropaganda in vredestijd betreft 28/2/2011
5-817 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart 28/2/2011
5-818 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft 28/2/2011
5-819 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra 28/2/2011
5-820 Economic governance in het kader van het Europees Semester : implicaties voor de Belgische begrotingsprocedure 1/3/2011
5-821 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiŽnten voor voedingsmiddelen 2/3/2011
5-822 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 2/3/2011
5-823 Onderzoek van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2009) 16/3/2011
5-824 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen 4/3/2011
5-825 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken 2/12/2010
5-826 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen 10/2/2011
5-827 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts 4/3/2011
5-828 Voorstel van resolutie tot coŲrdinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden 7/3/2011
5-829 Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten 9/3/2011
5-830 Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2010 over de financiŽle, economische en sociale crisis: aanbevelingen van maatregelen en initiatieven op Europees niveau (tussentijds verslag) (2009/2182 (INI)) 22/2/2011
5-831 10de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 24-25 februari 2011) 17/3/2011
5-832 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken 8/3/2011
5-833 Het nationaal hervormingsprogramma en stabiliteits- en convergentieprogramma van BelgiŽ in het kader van het "Europees Semester"
De agenda van de Top van Staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone van 11 maart 2011
10/3/2011
5-834 Voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank- en verzekeringssector 9/3/2011
5-836 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 15/3/2011
5-837 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 41 en 134 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken 15/3/2011
5-838 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 15/3/2011
5-839 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, wat betreft het verbod op aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen 8/3/2011
5-840 Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-wetboek inzake de aankoop van automobielen door personen die in aanmerking komen voor het bekomen van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten 14/3/2011
5-841 Wetsvoorstel tot afschaffing van het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers 16/3/2011
5-842 Wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden 16/3/2011
5-843 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie wat de verminderingscoŽfficiŽnt betreft 16/3/2011
5-844 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 16/3/2011
5-845 Wetsvoorstel tot regeling van schadevergoeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven 16/3/2011
5-846 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de niet-naleving van de taalwetgeving door spoedgevallen of mobiele hulpdiensten in het gebied Brussel-Hoofdstad 16/3/2011
5-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 16/3/2011
5-848 Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" 16/3/2011
5-849 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 16/3/2011
5-850 De positie van de vrouwen in de Euromediterrane zone 15/3/2011
5-851 Ontmoeting met een Algerijnse delegatie 15/3/2011
5-852 Wetsvoorstel tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen 16/3/2011
5-853 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de automatische toekenning van een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging bij het uitblijven van een beslissing 16/3/2011
5-854 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de aanvraag van de machtiging tot verblijf betreft 16/3/2011
5-855 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn voor herstelling of vervanging van niet-conforme consumptiegoederen 17/3/2011
5-856 Wetsvoorstel tot afschaffing van de advocaten bij het Hof van Cassatie 17/3/2011
5-857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 8/3/2011
5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
5-859 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 8/3/2011
5-860 Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran 17/3/2011
5-861 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 17/3/2011
5-862 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen ter bevordering van een verantwoorde staatshuishouding 17/3/2011
5-863 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars 17/3/2011
5-864 Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 15/3/2011
5-865 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee 15/3/2011
5-866 Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 15/3/2011
5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
5-869 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/2/2011
5-870 Wetsontwerp tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof 17/11/2010
5-871 Wetsontwerp tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof 12/10/2010
5-872 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft 26/11/2010
5-873 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 18/3/2011
5-874 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met het oog op een wettelijke omkadering van het uitoefenen van het stakingsrecht door de personeelsleden van de strafinrichtingen 18/3/2011
5-875 Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement 15/3/2011
5-876 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op Staatsbons 28/3/2011
5-877 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandsverzekering 21/3/2011
5-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft 21/3/2011
5-879 Raad Eurozone van 11 maart 2011 en Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 22/3/2011
5-880 Wetsvoorstel tot het verlagen van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op de rijopleiding 22/3/2011
5-881 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 22/3/2011
5-882 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 22/3/2011
5-883 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 22/3/2011
5-884 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 22/3/2011
5-885 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 22/3/2011
5-886 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 22/3/2011
5-887 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 22/3/2011
5-888 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel 22/3/2011
5-889 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat
22/3/2011
5-890 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade 23/3/2011
5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
5-892 Relaties tussen de Europese Unie, BelgiŽ en de Russische Federatie 23/3/2011
5-893 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 24/3/2011
5-894 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de oprichting van een Openbare Aankoopcentrale voor Elektriciteit 23/3/2011
5-895 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 februari 2007 betreffende het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat het statuut van de prinsen van de Koninklijke Familie betreft 24/3/2011
5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
5-897 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 24/3/2011
5-898 Wetsontwerp tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde 19/1/2011
5-899 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen inzake Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van de bevoegdheid toegekend aan de Koning betreft 17/3/2011
5-900 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis, ß 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en administratieve sancties 25/3/2011