Dossiers (van 5-601 tot 5-700)

Nummer Titel Datum
5-601 Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen van het generatiepact inzake de voorlichting van de beroepsbevolking over haar toekomstige pensioenrechten 13/12/2010
5-602 Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) 14/12/2010
5-603 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 14/12/2010
5-604 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 15/12/2010
5-605 Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiŽnt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag 15/12/2010
5-606 Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie 15/12/2010
5-607 Wetsvoorstel tot invoering van een federale enveloppefinanciering van de bedienaren der erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing en een bindende aanwijzing door de belastingplichtige 14/12/2010
5-608 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 6/12/2010
5-609 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 9/12/2010
5-610 Wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien 15/10/2010
5-611 Wetsontwerp tot bescherming van kweekproducten 15/10/2010
5-612 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 19/11/2010
5-613 Wetsontwerp houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag 9/12/2010
5-614 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend
te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag
29/10/2010
5-615 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom 15/12/2010
5-616 Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties 15/12/2010
5-617 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II 15/12/2010
5-618 Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen 15/12/2010
5-619 Het activiteitenverslag 2009 en het observatoriumrapport 2009 van het Vast Comitť P 15/12/2010
5-620 De Europese Raad van 16 september 2010 en stand van zaken van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 15/9/2010
5-621 XLIV COSAC, Brussel, 25-26 oktober 2010 25/10/2010
5-622 Voorstel van resolutie over non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) 17/12/2010
5-623 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 20/12/2010
5-624 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, met het oog op het bestrijden van reclameronselaars 20/12/2010
5-625 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen 21/12/2010
5-626 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 21/12/2010
5-627 Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht 21/12/2010
5-628 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind 21/12/2010
5-629 Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" 22/12/2010
5-630 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 22/12/2010
5-631 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 22/12/2010
5-632 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 22/12/2010
5-633 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen 22/12/2010
5-634 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 22/12/2010
5-635 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 22/12/2010
5-636 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft 22/12/2010
5-637 Voorstel tot invoering van een artikel 7/1 in het reglement van de Senaat, wat het ontslag van een senator betreft 22/12/2010
5-638 Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan 22/12/2010
5-639 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen 23/12/2010
5-640 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 293 van het Gerechtelijk Wetboek en houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van hetzelfde Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 23/12/2010
5-641 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 23/12/2010
5-642 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 23/12/2010
5-643 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 23/12/2010
5-644 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 23/12/2010
5-645 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 23/12/2010
5-646 Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken
23/12/2010
5-647 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 29/12/2010
5-648 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 10/1/2011
5-649 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 11/1/2011
5-650 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 11/1/2011
5-651 Voorstel van resolutie ter bevordering van een grotere onafhankelijkheid voor de adviserend geneesheer 11/1/2011
5-652 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen en 129 en 142 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 12/1/2011
5-653 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 12/1/2011
5-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 13/1/2011
5-655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 122 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 13/1/2011
5-656 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 13/1/2011
5-657 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 13/1/2011
5-658 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 13/1/2011
5-659 Armoedebestrijding 15/12/2010
5-660 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 18/1/2011
5-661 Wetsvoorstel tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie 18/1/2011
5-662 De toestand in TunesiŽ 19/1/2011
5-663 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan 16/1/2011
5-664 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie op basis van het medisch verleden 19/1/2011
5-665 Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 19/1/2011
5-666 Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie 19/1/2011
5-667 Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in BelgiŽ 18/1/2011
5-668 Voorstel van resolutie over de bestendiging van en verbeteringen aan de terugbetaling van de voorbehoedsmiddelen voor vrouwen onder de eenentwintig 18/1/2011
5-669 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 19/1/2011
5-670 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 19/1/2011
5-671 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A in bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 22/2/2011
5-672 Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
19/1/2011
5-673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, teneinde de ouderen met een verminderende zelfredzaamheid te steunen 20/1/2011
5-674 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat het verbod betreft op het op de markt brengen van en de reclame voor voedingsmiddelen die de benaming van een drug gebruiken of aanzetten tot consumptie daarvan 20/1/2011
5-675 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat BelgiŽ een grotere financiŽle bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen 24/1/2011
5-676 Voorstel van resolutie over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps 24/1/2011
5-677 Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciŽle orgaanhandel en orgaantoerisme 24/1/2011
5-678 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren 24/1/2011
5-679 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken 25/1/2011
5-680 Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen 25/1/2011
5-681 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding 25/1/2011
5-682 Voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden 25/1/2011
5-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, wat het verval van strafvordering voor bepaalde misdrijven betreft 25/1/2011
5-684 Economic Governance - Europees Semester - Bazel III : Hoorzittingen 19/1/2011
5-685 De gevolgen van het arrest Salduz 6/10/2010
5-686 Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap 25/1/2011
5-687 Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof 25/1/2011
5-688 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, ß 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen 25/1/2011
5-689 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken 25/1/2011
5-690 Herziening van artikel 63, ßß1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
25/1/2011
5-691 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/1/2011
5-692 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren 25/1/2011
5-693 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats 25/1/2011
5-694 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, om de verplichting tot naleving van de taalwetgeving in te schrijven in de algemene normen 25/1/2011
5-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het verhoren van personen 25/1/2011
5-696 Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
26/1/2011
5-697 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 26/1/2011
5-698 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering 26/1/2011
5-699 Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 26/1/2011
5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011