Dossiers (van 5-501 tot 5-600)

Nummer Titel Datum
5-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen 18/11/2010
5-502 Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen 18/11/2010
5-503 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen 19/11/2010
5-504 Jaarverslag 2009 "Mensenhandel en -smokkel" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 9/11/2010
5-505 De strategische partners van de Europese Unie 16/11/2010
5-506 De NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders (Lissabon, 19-20 november 2010).- De aanneming van een nieuw strategisch concept 17/11/2010
5-507 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren 27/10/2010
5-508 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 24/11/2010
5-509 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE.
Parlementaire Conferentie inzake de strijd tegen georganiseerde misdaad.
Palermo (8-11 oktober 2010)
23/11/2010
5-510 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 24/11/2010
5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
5-512 Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen 25/11/2010
5-513 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen 20/10/2010
5-514 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten 26/10/2010
5-515 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 25/11/2010
5-516 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1976 tot invoering van een vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen en tot instelling van een vakantiegeld voor invaliden 22/11/2010
5-517 Voorstel van resolutie over het garanderen van een redelijke levensstandaard voor invaliden 22/11/2010
5-518 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht 23/11/2010
5-519 Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof 23/11/2010
5-520 Wetsvoorstel tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht 23/11/2010
5-521 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de berekening van de fictieve massa betreft 23/11/2010
5-522 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen 23/11/2010
5-523 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten 23/11/2010
5-524 Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht 23/11/2010
5-525 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe Gemeentewet wat de administratieve sancties betreft 23/11/2010
5-526 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van trein- en luchtvaartpassagiers 23/11/2010
5-527 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 23/11/2010
5-528 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 24/11/2010
5-529 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 24/11/2010
5-530 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie 24/11/2010
5-531 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen 29/11/2010
5-532 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 24/11/2010
5-533 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren 25/11/2010
5-534 Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten 25/11/2010
5-535 Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets 25/11/2010
5-536 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om reclame waarin gebruik is gemaakt van foto's of beelden van het lichaam die gewijzigd werden met een beeldbewerkingsprogramma, te reglementeren 25/11/2010
5-537 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake het hypothecair krediet wat betreft de reclame 25/11/2010
5-538 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 25/11/2010
5-539 Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 29/11/2010
5-540 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 29/11/2010
5-541 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/10/2010
5-542 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen 29/11/2010
5-543 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling in Irak van Tareq Aziz tot de doodstraf 29/11/2010
5-544 Het jaarverslag 2009 van de Belgische Technische CoŲperatie (BTC) 23/11/2010
5-545 Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 23/11/2010
5-546 De EPSCO-Raad van 6 en 7 december 2010 30/11/2010
5-547 Wetsvoorstel tot vaststelling van een objectief criterium voor de verdeling van de begroting waarmee de erediensten en de vrijzinnigheid worden gefinancierd 30/11/2010
5-548 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie 30/11/2010
5-549 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat betreft het aankoopbewijs 1/12/2010
5-550 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling 1/12/2010
5-551 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 2/12/2010
5-552 Wetsvoorstel teneinde het vaderschapsverlof te verlengen, te versoepelen en verplicht te maken 2/12/2010
5-553 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 27/10/2010
5-554 Wetsvoorstel tot invoering van een identificatieverplichting voor de schroothandel 2/12/2010
5-555 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 2/12/2010
5-556 Wetsvoorstel tot coŲrdinatie van diverse wetsbepalingen om ze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 2/12/2010
5-557 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 29/11/2010
5-558 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 29/11/2010
5-559 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 3/12/2010
5-560 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft 6/12/2010
5-561 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 6/12/2010
5-562 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht 6/12/2010
5-563 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan zestien jaar 6/12/2010
5-564 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan hij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen 6/12/2010
5-565 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, in verband met de toegang tot de voorwaardelijke invrijheidstelling voor een gedetineerde die is ontvlucht of een poging daartoe heeft ondernomen 6/12/2010
5-566 Voorstel van resolutie betreffende de daling van de belasting over de toegevoegde waarde op rijstages voor bestuurders van tweewielige motorvoertuigen 6/12/2010
5-567 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden rijstroken 6/12/2010
5-568 Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde op de tweewielige motorvoertuigen en op de veiligheidsuitrusting van de bestuurders 6/12/2010
5-569 Voorstel van resolutie over zelfdoding 6/12/2010
5-570 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 6/12/2010
5-571 Voorstel van resolutie over de wijziging van de protocollaire volgorde 6/12/2010
5-572 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek om aanzetting tot gevaarlijke spelen strafbaar te stellen 6/12/2010
5-573 Voorstel van resolutie over de instelling van een nationale dag van de vaandeldragers 6/12/2010
5-574 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 6/12/2010
5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
5-576 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen 13/12/2010
5-577 De Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2010 14/12/2010
5-578 Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en de rol van het Internationaal Strafhof voor ex-JoegoslaviŽ. 21/12/2010
5-579 Groenboek "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling. Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" 15/12/2010
5-580 Voorstel van resolutie over een betere toegankelijkheid van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8/12/2010
5-581 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, teneinde het loon van het jaar tijdens hetwelk de uitkering ingaat en het loon van het jaar tijdens hetwelk het pensioen ingaat in aanmerking te nemen voor de berekening van het werknemerspensioen 8/12/2010
5-582 Wetsvoorstel tot verruiming van het toepassingsveld van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 8/12/2010
5-583 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden 8/12/2010
5-584 Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren 8/12/2010
5-585 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de vrijwillige brandweerlieden vrij te stellen van sociale bijdragen 8/12/2010
5-586 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van een korting op factuur bij de aankoop van een volledige uitrusting voor motorrijders ter bevordering van hun veiligheid 9/12/2010
5-587 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 9/12/2010
5-588 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging 9/12/2010
5-589 Wetsvoorstel ertoe strekkende sommige sociale minima op te trekken en de rechten in de sociale zekerheid te individualiseren 9/12/2010
5-590 Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt 9/12/2010
5-591 Wetsvoorstel met het oog op een snellere verwerking van de aanvragen tot tegemoetkoming aan personen met een handicap 10/12/2010
5-592 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de minderjarige kinderen en de ouders in geval van een extra-contractuele aansprakelijkheid 10/12/2010
5-593 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op het beperken van het personeel toepassingsgebied 10/12/2010
5-594 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van vennootschappen van een minderheidsvordering voor de coŲperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 10/12/2010
5-595 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 10/12/2010
5-596 Voorstel van resolutie om op korte termijn een volledig en objectief debat te organiseren over het introduceren van less-than-lethal-wapens als interventiemiddel van de politiediensten 12/12/2010
5-597 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten 10/12/2010
5-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 13/12/2010
5-599 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact op het vlak van de pensioenvoorlichting 13/12/2010
5-600 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de vrijwillige brandweerlieden vrij te stellen van sociale bijdragen 13/12/2010