Dossiers (van 5-401 tot 5-500)

Nummer Titel Datum
5-401 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, ž 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep 27/10/2010
5-402 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ž 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft 27/10/2010
5-403 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ž 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft 27/10/2010
5-404 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3░, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft in geval van niet-naleving van het omgangsrecht 27/10/2010
5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
5-406 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek 28/10/2010
5-407 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden 22/9/2010
5-408 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, teneinde IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 28/10/2010
5-409 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 28/10/2010
5-410 Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 28/10/2010
5-411 Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers 28/10/2010
5-412 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen 28/10/2010
5-413 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen 28/10/2010
5-414 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 28/10/2010
5-415 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 467/1 in het Strafwetboek, teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer de diefstal gepleegd wordt in een voertuig terwijl de bestuurder zich in het voertuig bevindt 28/10/2010
5-416 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 28/10/2010
5-417 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens 28/10/2010
5-418 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn 28/10/2010
5-419 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren 28/10/2010
5-420 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 28/10/2010
5-421 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 28/10/2010
5-422 Wetsontwerp tot beŰindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continu´teit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang 29/10/2010
5-423 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 91 en 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten 29/10/2010
5-424 Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven 29/10/2010
5-425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiŰle vergoedingen te waarborgen 29/10/2010
5-426 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994, voor wat de zorgverstrekking aan vrouwelijke slachtoffers van geslachtsverminking betreft 29/10/2010
5-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen 29/10/2010
5-428 Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
5-429 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of geco÷pteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
5-430 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
5-431 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
5-432 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het nationaal veiligheidsplan betreft 29/10/2010
5-433 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de brandweerdiensten betreft 29/10/2010
5-434 Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 1/10/2010
5-435 Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement 29/10/2010
5-436 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft 29/10/2010
5-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad 29/10/2010
5-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
5-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
5-440 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, gelet op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 4/11/2010
5-441 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming 8/11/2010
5-442 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt 8/11/2010
5-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 8/11/2010
5-444 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 8/11/2010
5-445 Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie 9/11/2010
5-446 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind 9/11/2010
5-447 Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden 9/11/2010
5-448 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 9/11/2010
5-449 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 2/12/2010
5-450 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen 9/11/2010
5-451 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 9/11/2010
5-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ž 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 9/11/2010
5-453 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 10/11/2010
5-454 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371/1 in het Burgerlijk Wetboek 10/11/2010
5-455 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel 10/11/2010
5-456 Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŰ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf 10/11/2010
5-457 Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties 10/11/2010
5-458 Voorstel van resolutie over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening 10/11/2010
5-459 Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof 10/11/2010
5-460 Wetsvoorstel tot verlenging van het rouwverlof tot tien dagen bij overlijden van een naast familielid 10/11/2010
5-461 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot verzwaring van de straf gesteld op misdrijven gepleegd met automatische wapens 10/11/2010
5-462 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat 10/11/2010
5-463 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende Kamers 10/11/2010
5-464 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten 10/11/2010
5-465 Wetsvoorstel tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851 inzake de overschrijving van notariŰle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 10/11/2010
5-466 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
10/11/2010
5-467 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-468 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-469 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-470 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-471 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-472 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-473 Herziening van artikel 143, ž 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 143, ž 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
5-474 Europese Raad van 28 en 29 oktober 2010 en Top Europese Unie/Verenigde Staten van 20 november 2010. 27/10/2010
5-475 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 22/10/2010
5-476 Wetsontwerp tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen 21/10/2010
5-477 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten 22/9/2010
5-478 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 2/1, 4 en 5 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector
22/9/2010
5-479 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de co÷rdinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie 19/11/2010
5-480 Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking 16/11/2010
5-481 Wetsvoorstel houdende wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994, teneinde de bevallingsrust bij meerlinggeboorte uit te breiden 16/11/2010
5-482 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 16/11/2010
5-483 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen 16/11/2010
5-484 Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet 16/11/2010
5-485 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 16/11/2010
5-486 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/11/2010
5-487 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 16/11/2010
5-488 Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen 16/11/2010
5-489 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 16/11/2010
5-490 Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 16/11/2010
5-491 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 16/11/2010
5-492 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid 16/11/2010
5-493 Voorstel van resolutie tot uitvoering van het Action Plan Istanbul betreffende een grotere rol voor vrouwen in de Euromediterrane zone 16/11/2010
5-494 Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo 16/11/2010
5-495 Voorstel van resolutie om te vragen dat BelgiŰ het Protocol van Londen van 2008 inzake de verlening van octrooien ratificeert 16/11/2010
5-496 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren 16/11/2010
5-497 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 16/11/2010
5-498 Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding 16/11/2010
5-499 Herziening van artikel 118, ž 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
18/11/2010
5-500 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 18/11/2010