Dossiers (van 5-301 tot 5-400)

Nummer Titel Datum
5-301 Voorstel van resolutie betreffende een aangepaste weginrichting, teneinde de veiligheid van de gebruikers van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 12/10/2010
5-302 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen 13/10/2010
5-303 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven 13/10/2010
5-304 Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap 13/10/2010
5-305 Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte 13/10/2010
5-306 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's 13/10/2010
5-307 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374/1 in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen 13/10/2010
5-308 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen 13/10/2010
5-309 Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen 13/10/2010
5-310 Wetsontwerp tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst 13/10/2010
5-311 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen 13/10/2010
5-312 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen 13/10/2010
5-313 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/10/2010
5-314 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen 13/10/2010
5-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren 13/10/2010
5-316 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat betreft het verval van het recht tot sturen 13/10/2010
5-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek teneinde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 13/10/2010
5-318 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 13/10/2010
5-319 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 13/10/2010
5-320 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 13/10/2010
5-321 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 13/10/2010
5-322 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 13/10/2010
5-323 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 13/10/2010
5-324 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 13/10/2010
5-325 Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie 13/10/2010
5-326 Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) 13/10/2010
5-327 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 13/10/2010
5-328 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting 13/10/2010
5-329 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten 13/10/2010
5-330 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen 13/10/2010
5-331 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden 13/10/2010
5-332 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/10/2010
5-333 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden 13/10/2010
5-334 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 13/10/2010
5-335 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties 13/10/2010
5-336 Het bidboek en de door de federale regering toegekende waarborgen in het kader van de Belgische kandidatuur voor het WK voetbal 2018 (en 2022) 15/10/2010
5-337 Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden 13/10/2010
5-338 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 13/10/2010
5-339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen 13/10/2010
5-340 Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering 14/10/2010
5-341 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 14/10/2010
5-342 Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten 20/7/2010
5-343 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 14/10/2010
5-344 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft 14/10/2010
5-345 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet 14/10/2010
5-346 Voorstel van verklaring tot herziening van titel IV van de Grondwet, om er een nieuw artikel 168bis in te voegen, betreffende het toezicht dat door de federale Kamers en de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten wordt uitgeoefend op de naleving van het subsidiariteitsprincipe door de Europese Unie 14/10/2010
5-347 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 15/10/2010
5-348 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/10/2010
5-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 15/10/2010
5-350 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, wat de honorariumsupplementen betreft 15/10/2010
5-351 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 15/10/2010
5-352 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 15/10/2010
5-353 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 15/10/2010
5-354 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 15/10/2010
5-355 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, gelet op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 18/10/2010
5-356 Wetsvoorstel tot vergoeding van patiŽnten die met hiv werden besmet als gevolg van een bloedtransfusie of van een toediening van bloedderivaten die vůůr 1 augustus 1985 in BelgiŽ werd uitgevoerd 19/10/2010
5-357 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden 19/10/2010
5-358 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 19/10/2010
5-359 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 20/10/2010
5-360 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 20/10/2010
5-361 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de galgo-windhonden en het ontbreken van dierenbeschermingswetgeving in Spanje 20/10/2010
5-362 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 20/10/2010
5-363 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld 20/10/2010
5-364 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige 20/10/2010
5-365 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 26/10/2010
5-366 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 21/10/2010
5-367 Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek 21/10/2010
5-368 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 21/10/2010
5-369 Wetsvoorstel betreffende de beveiliging van en de controle op gevaarlijk bewijsmateriaal in de lokalen van de gerechtsgebouwen 21/10/2010
5-370 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 21/10/2010
5-371 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani 21/10/2010
5-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bezorging van telefoongidsen op de huidige behoeften af te stemmen 22/10/2010
5-373 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vergoedingsregeling voor de meest kwetsbare weggebruikers 22/10/2010
5-374 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen 22/10/2010
5-375 Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs 22/10/2010
5-376 Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu 22/10/2010
5-377 Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik 22/10/2010
5-378 Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up 22/10/2010
5-379 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30/1 in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 22/10/2010
5-380 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners 22/10/2010
5-381 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 22/10/2010
5-382 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de Europese Unie betreft 22/10/2010
5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
5-384 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten 22/10/2010
5-385 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 22/10/2010
5-386 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 25/10/2010
5-388 Het rookverbod in horecazaken 26/10/2010
5-389 Verkiezingen in de Democratische Republiek Congo 27/10/2010
5-390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft 27/10/2010
5-391 Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 27/10/2010
5-392 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen 27/10/2010
5-393 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap 27/10/2010
5-394 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, ß 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding 27/10/2010
5-395 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament 27/10/2010
5-396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten 27/10/2010
5-397 Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding 27/10/2010
5-398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding 27/10/2010
5-399 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap 27/10/2010
5-400 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de inbreng en inkorting betreft 27/10/2010