Dossiers (van 5-2801 tot 5-2890)

Nummer Titel Datum
5-2801 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 27/3/2014
5-2802 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te GenŤve op 15 juni 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95ste zitting 27/3/2014
5-2803 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 27/3/2014
5-2804 Wetsontwerp tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen 24/2/2014
5-2805 Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek 21/2/2014
5-2806 Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft 21/2/2014
5-2807 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure 4/2/2014
5-2808 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten 21/2/2014
5-2809 Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners, inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 21/2/2014
5-2810 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen 21/2/2014
5-2811 Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen 27/2/2014
5-2812 Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 27/2/2014
5-2813 Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep 5/3/2014
5-2814 Wetsontwerp tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep 5/3/2014
5-2815 Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht 5/3/2014
5-2816 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State 13/3/2014
5-2817 Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen 10/3/2014
5-2818 Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 10/3/2014
5-2819 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid 13/2/2014
5-2820 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriŽntatiecomitť betreft 10/2/2014
5-2821 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 26/2/2014
5-2822 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen 12/3/2014
5-2823 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 21/3/2014
5-2824 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten 2/4/2014
5-2826 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig 2/4/2014
5-2828 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiŽring van de justitiehuizen betreft 18/3/2014
5-2829 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 19/3/2014
5-2830 Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van discriminatie te bestraffen 17/1/2014
5-2831 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie 24/3/2014
5-2832 Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 20/3/2014
5-2833 Wetsontwerp betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat 12/3/2014
5-2834 Wetsontwerp tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 20/2/2014
5-2835 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 10/1/2014
5-2836 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ 20/3/2014
5-2837 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 20/3/2014
5-2838 Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied 25/2/2014
5-2839 Wetsontwerp tot wijziging de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 18/3/2014
5-2840 Wetsontwerp tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en houdende verscheidene andere wetswijzigingen 4/3/2014
5-2841 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 26/2/2014
5-2842 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 3/3/2014
5-2843 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiŽn met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/4/2014
5-2844 Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van BelgiŽ in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiŽle stelsel 3/3/2014
5-2845 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 1/4/2014
5-2846 Wetsontwerp tot hertekening van de kantons Beringen en Neerpelt-Lommel 27/3/2014
5-2847 Wetsontwerp houdende wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) 12/2/2014
5-2848 Wetsontwerp houdende wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie (II) 2/4/2014
5-2849 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking met buitenlandse veiligheids- en inlichtingendiensten 9/4/2014
5-2850 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat het toezicht op buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreft 9/4/2014
5-2851 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (II) 26/2/2014
5-2852 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, voor wat betreft overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in de horeca 11/4/2014
5-2853 Jaarlijks verslag over de werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA-UvM) : commissievergaderingen en tiende plenaire vergadering (april 2013 - februari 2014) 30/4/2014
5-2854 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014
5-2855 Voorstel van resolutie betreffende de mededelingen van de Europese Commissie tot herstel van het vertrouwen van burgers en ondernemingen in de gegevensstromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten 16/4/2014
5-2856 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 22/4/2014
5-2857 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 10/3/2014
5-2858 Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen 20/3/2014
5-2859 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de taxshelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk 27/3/2014
5-2860 Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen 27/3/2014
5-2861 Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector 10/3/2014
5-2862 Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot 14/3/2014
5-2863 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 28/3/2014
5-2864 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft 19/3/2014
5-2865 Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance 21/3/2014
5-2866 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft 19/1/2011
5-2867 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie 10/3/2014
5-2868 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval 20/3/2014
5-2869 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie 28/3/2014
5-2870 Wetsontwerp betreffende de taalkaders voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen 20/3/2014
5-2871 Wetsontwerp betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers 17/11/2010
5-2872 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder 18/11/2010
5-2873 Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 28/3/2014
5-2874 Voorstel van resolutie ter bestrijding van oververpakking 23/4/2014
5-2875 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord 23/4/2014
5-2876 Voorstel van resolutie betreffende de integrale omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn van 4 november 2003 betreffende de organisatie van de arbeidstijd 23/4/2014
5-2877 Wetsontwerp houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 24/3/2014
5-2878 Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de mobiliteit 11/2/2014
5-2879 Wetsontwerp betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken 27/3/2014
5-2880 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" 28/3/2014
5-2881 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat de maximumleeftijd van bepaalde aanvullingsonderofficieren voor deelname aan cursussen betreft 19/3/2014
5-2882 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft 19/3/2014
5-2883 Wetsontwerp betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer 27/3/2014
5-2884 Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 10/4/2014
5-2885 Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 10/4/2014
5-2886 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Burundi 23/4/2014
5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014
5-2888 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft 11/4/2014
5-2889 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het milieu 3/4/2014
5-2890 Interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Athene, 3 en 4 april 2014 25/4/2014