Dossiers (van 5-2701 tot 5-2800)

Nummer Titel Datum
5-2701 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet 18/3/2014
5-2702 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet 18/3/2014
5-2703 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet 18/3/2014
5-2704 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet 18/3/2014
5-2705 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet 18/3/2014
5-2706 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet 18/3/2014
5-2707 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet 18/3/2014
5-2708 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet 18/3/2014
5-2709 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet 18/3/2014
5-2710 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet 18/3/2014
5-2711 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 18/3/2014
5-2712 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet 18/3/2014
5-2713 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet 18/3/2014
5-2714 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet 18/3/2014
5-2715 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet 18/3/2014
5-2716 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet 18/3/2014
5-2717 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet 18/3/2014
5-2718 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet 18/3/2014
5-2719 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet 18/3/2014
5-2720 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet 18/3/2014
5-2721 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet 18/3/2014
5-2722 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet 18/3/2014
5-2723 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet 18/3/2014
5-2724 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet 18/3/2014
5-2725 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet 18/3/2014
5-2726 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 18/3/2014
5-2727 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet 18/3/2014
5-2728 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet 18/3/2014
5-2729 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet 18/3/2014
5-2730 Federale kieskring 20/2/2014
5-2731 13de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 13 - 14 februari 2014) 12/3/2014
5-2732 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, gedaan te Manama op 4 november 2007, en
2į het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,
en houdende aanpassing van de Belgische belastingswetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten
13/3/2014
5-2733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 13/3/2014
5-2734 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek 8/1/2014
5-2735 Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 4/3/2014
5-2736 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's 29/1/2014
5-2737 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 31/1/2014
5-2738 Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 11/2/2014
5-2739 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het raadgevend comitť van de treinreizigers 10/2/2014
5-2740 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 10/2/2014
5-2741 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde 6/2/2014
5-2742 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen 17/1/2014
5-2743 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 12/2/2014
5-2744 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 19/2/2014
5-2745 Wetsontwerp houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten 17/2/2014
5-2746 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 17/2/2014
5-2747 Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht 17/1/2014
5-2748 Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht 17/1/2014
5-2749 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen 18/3/2014
5-2750 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid 18/3/2014
5-2751 Gedachtewisseling met de heer Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel, over de geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, en over de toestand in OekraÔne 12/3/2014
5-2752 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het scheppen van een wettelijk kader voor de toepassing van de polygraaf 18/3/2014
5-2753 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de levenloos geboren kinderen 18/3/2014
5-2754 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in BelgiŽ van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange"-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 19/3/2014
5-2755 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 19/3/2014
5-2756 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 19/3/2014
5-2757 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake de vestiging in BelgiŽ van een CoŲrdinatiebureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 30 april 2004 19/3/2014
5-2758 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 19/3/2014
5-2759 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004.

2į Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004
19/3/2014
5-2760 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek KroatiŽ, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, de Republiek MoldaviŽ, Montenegro, de Republiek ServiŽ en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het "Central European Free Trade Agreement", ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 19/3/2014
5-2761 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers 17/2/2014
5-2762 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan 17/2/2014
5-2763 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 68, ß 3, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen 17/2/2014
5-2764 Wetsontwerp houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de zesde staatshervorming 12/2/2014
5-2765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ 10/1/2014
5-2766 Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht 13/2/2014
5-2767 Wetsontwerp betreffende de verzekeringen 13/2/2014
5-2768 Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen 18/2/2014
5-2769 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1 en 5 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen 6/2/2014
5-2770 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen 26/2/2014
5-2771 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 26/2/2014
5-2772 Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels 25/2/2014
5-2773 Wetsontwerp betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water 24/2/2014
5-2774 Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart 18/2/2014
5-2775 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart 10/3/2014
5-2776 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 8/1/2014
5-2777 Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders 10/3/2014
5-2778 Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders 10/3/2014
5-2779 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, wat het minimumpensioen voor zelfstandigen betreft 4/3/2014
5-2780 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het beginsel van eenheid van loopbaan 4/3/2014
5-2781 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 4/3/2014
5-2782 Wetsontwerp tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen 4/3/2014
5-2783 Wetsontwerp tot wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft 12/2/2014
5-2784 Wetsontwerp houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren 20/2/2014
5-2785 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde 25/11/2013
5-2787 Voorstel van resolutie over de bouw van de scheidingsmuur en de nederzettingen in Palestina 21/3/2014
5-2788 Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 21/3/2014
5-2789 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 21/3/2014
5-2790 Benoeming van een Nederlandstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie 27/3/2014
5-2791 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 25/3/2014
5-2792 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 25/3/2014
5-2793 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en
2įhet Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009
25/3/2014
5-2794 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te GenŤve op 18 maart 2004 25/3/2014
5-2795 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een BEL (Brout-Englert-LemaÓtre)-Onderzoekscentrum 25/3/2014
5-2796 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de toepassingsvoorwarden ervan te kunnen definiŽren en te kunnen bepalen wanneer iemand tewerkgesteld wordt in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid 26/3/2014
5-2797 Voorstel van resolutie om werknemers en ondernemingen die het slachtoffer zijn van sociale, fiscale en milieudumping, beter te beschermen 26/3/2014
5-2798 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 10/1/2014
5-2799 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan 27/3/2014
5-2800 Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 27/3/2014