Dossiers (van 5-2401 tot 5-2500)

Nummer Titel Datum
5-2401 Wetsvoorstel tot invoering van de verplichte brandverzekering 12/12/2013
5-2402 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) 14/10/2013
5-2403 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) 14/10/2013
5-2404 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes 29/11/2013
5-2405 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) 9/7/2013
5-2406 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) 9/7/2013
5-2407 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie 27/11/2013
5-2408 Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie 14/10/2013
5-2409 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 5/12/2013
5-2410 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen 13/12/2013
5-2411 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 16/12/2013
5-2412 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 december 2013 17/12/2013
5-2413 Ontwerp van programmawet (II) 25/11/2013
5-2414 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid 31/10/2013
5-2415 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 7/11/2013
5-2416 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende postdiensten 8/11/2013
5-2417 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 5/12/2013
5-2418 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen 29/11/2013
5-2419 Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen 6/12/2013
5-2420 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 4/12/2013
5-2421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 4/12/2013
5-2422 Jaarverslag 2012 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 18/12/2013
5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013
5-2426 Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comitť I 30/8/2013
5-2427 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ß1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 27/12/2013
5-2428 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de beslagregeling betreft 8/1/2013
5-2429 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft 8/1/2014
5-2430 Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie 8/1/2014
5-2431 Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van giften in natura 8/1/2014
5-2432 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart 19/11/2013
5-2433 Wetsontwerp tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 17/1/2011
5-2434 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen 4/12/2013
5-2435 Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk 5/12/2013
5-2436 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers 15/1/2014
5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
5-2438 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 15/1/2014
5-2439 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, voor wat betreft de voorwaarden tot het verplaatsen van apotheken 16/1/2014
5-2440 Voorstel van resolutie over de aanwijzing van een Europese speciale gezant voor de bescherming van religieuze minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika 16/1/2014
5-2442 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiŽle en/of dienstpaspoorten, gedaan te Pretoria op 22 februari 2013 17/1/2014
5-2443 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie 26/11/2013
5-2444 Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran 20/1/2014
5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
5-2446 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 21/1/2014
5-2447 De tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) 21/1/2014
5-2448 De prioriteiten van het Grieks voorzitterschap van de Europese Unie 21/1/2014
5-2449 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, aangaande de productie van geneesmiddelen voor geavanceerde allogene therapie 21/1/2014
5-2450 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde de ontslagbescherming uit te breiden tot het geval van een adoptie in het buitenland 21/1/2014
5-2451 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 23/1/2014
5-2452 Gedachtewisseling met abbť Apollinaire Muholongu Malumalu, Voorzitter van de Nationale Onafhankelijke kiescommissie (CENI) van de Democratische Republiek Congo 21/1/2014
5-2453 Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ 30/1/2014
5-2454 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. 25/4/2014
5-2455 Wetsontwerp tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 29/11/2013
5-2456 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator 17/7/2013
5-2457 Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 24/9/2013
5-2458 Wetsontwerp tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten 2/10/2012
5-2459 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 25octies/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 18/12/2013
5-2460 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 18/12/2013
5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
5-2462 Wetsvoorstel betreffende het verbod op kernwapens in BelgiŽ 23/1/2014
5-2463 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector 23/1/2014
5-2464 Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiŽle, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp 23/1/2014
5-2465 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies 16/10/2013
5-2466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 12/6/2013
5-2467 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 31/10/2013
5-2468 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft 31/10/2013
5-2469 Wetsontwerp betreffende de aanwending van de door het Internationaal Monetair Fonds uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop 16/12/2013
5-2470 Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 12/12/2013
5-2471 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fibromyalgie 31/1/2014
5-2472 Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart 4/2/2014
5-2473 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 4/2/2014
5-2474 Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit 5/2/2014
5-2475 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de rol van inlichtingendiensten in cyberspionage 6/2/2014
5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014
5-2477 Voorstel van resolutie betreffende de geopolitieke situatie in Centraal-AziŽ 5/2/2014
5-2478 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013 6/2/2014
5-2479 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven 11/2/2014
5-2480 Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn 12/2/2014
5-2481 Genitale verminking in BelgiŽ 12/2/2014
5-2482 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1990 11/2/2014
5-2483 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft 13/2/2014
5-2484 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 13/5/2013
5-2485 Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht 15/1/2014
5-2486 Wetsontwerp met betrekking tot de aanwijzing en de bevoegdheden van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle belast met de nucleaire inspecties 10/7/2013
5-2487 Wetsontwerp betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen 2/10/2013
5-2488 Wetsontwerp houdende wettelijke definitie van de ambachtsman 13/1/2014
5-2489 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde 23/12/2013
5-2490 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 9/12/2013
5-2491 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen 23/12/2013
5-2492 Wetsontwerp tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciŽn van de Internationale Maritieme Organisatie 18/2/2014
5-2493 Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken 18/2/2014
5-2494 De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel 18/2/2014
5-2495 Benoeming van een tweede Nederlandstalig plaatsvervangend lid van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingendiensten (Comitť I) 20/2/2014
5-2496 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en MongoliŽ, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 20/2/2014
5-2497 Wetsontwerp tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie 14/12/2010
5-2498 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beŽdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken 24/5/2011
5-2499 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering 27/2/2013
5-2500 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comitť voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk 23/12/2013