Dossiers (van 5-2301 tot 5-2400)

Nummer Titel Datum
5-2301 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, teneinde het financiŽle draagvlak van de banken te verstevigen en de verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden 22/10/2013
5-2302 Wetsvoorstel tot instelling van een "Tandemplan voor de Werkgelegenheid" 22/10/2013
5-2303 Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk 28/2/2012
5-2304 Interparlementaire conferentie over het economisch en financieel bestuur in de Europese Unie 16/10/2013
5-2305 Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn 23/10/2013
5-2306 Voorstel van resolutie betreffende het verzekeren van de beschikbaarheid van essentiŽle geneesmiddelen 24/10/2013
5-2307 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 24 en 25 oktober 2013 8/11/2013
5-2308 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE te Budva (Montenegro) (13 - 15 oktober 2013) 23/10/2013
5-2309 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen met bepalingen inzake transvetzuren 24/10/2013
5-2310 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek 29/7/2013
5-2311 Wetsontwerp dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen 14/10/2013
5-2312 Voorstel van begroting voor het jaar 2014 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) 1/11/2013
5-2313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 28/8/2013
5-2314 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsbeleid 12/9/2013
5-2315 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders 9/7/2013
5-2316 Benoeming van een Nederlandstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie 4/11/2013
5-2317 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 29/10/2013
5-2318 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federatieve Republiek BraziliŽ betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 29/10/2013
5-2319 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 29/10/2013
5-2320 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 12 december 2011 29/10/2013
5-2321 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 19 oktober 1996 5/11/2013
5-2323 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose 6/11/2013
5-2324 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft 6/11/2013
5-2325 Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 22/1/2014
5-2326 Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie 22/1/2014
5-2328 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 20/8/2013
5-2329 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 8/10/2013
5-2330 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen 16/7/2013
5-2331 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek 9/10/2013
5-2332 Wetsontwerp met betrekking tot medische hulpmiddelen 9/10/2013
5-2333 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 23/10/2013
5-2334 Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland 7/11/2013
5-2335 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 8/11/2013
5-2336 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 8/11/2013
5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
5-2338 Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/11/2013
5-2339 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de 1 en 2 eurocent 6/11/2013
5-2340 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, afgesloten te Brussel, op 2 september 2013 13/11/2013
5-2341 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 14/11/2013
5-2342 Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht 23/7/2013
5-2343 Wetsontwerp houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht 23/7/2013
5-2344 Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XIII "Overleg", in het Wetboek van economisch recht 6/9/2013
5-2345 Wetsontwerp tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen 26/7/2013
5-2346 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging 28/6/2013
5-2347 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht 19/7/2013
5-2348 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw 4/10/2013
5-2349 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's 19/11/2013
5-2350 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK 20/11/2013
5-2351 Wetsvoorstel tot invoering van de netto vergoeding voor de beleggers van de opbrengsten van effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen 20/11/2013
5-2352 De rol van de nationale en regionale Parlementen in de Europese Unie en de samenwerking met het Europees Parlement en het Comitť van de regio's 24/3/2014
5-2353 Voorstel van reglement van de Belgische Senaat 28/11/2013
5-2354 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing 21/11/2013
5-2355 Wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving 16/9/2013
5-2356 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft 22/10/2012
5-2357 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 5/12/2013
5-2358 Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten 26/11/2013
5-2359 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 26/11/2013
5-2360 Wetsvoorstel tot wijziging van boek II, titel III, hoofdstuk IV, van het Strafwetboek inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften 27/11/2013
5-2361 Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht 24/9/2013
5-2362 Wetsontwerp houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek 24/9/2013
5-2363 Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht 24/9/2013
5-2364 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 8/10/2013
5-2365 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 29/10/2013
5-2366 Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering 4/11/2013
5-2367 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 24/10/2013
5-2368 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies 6/11/2013
5-2369 Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden 24/7/2013
5-2370 Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme 24/7/2013
5-2371 Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet 24/7/2013
5-2372 Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet 24/7/2013
5-2373 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten 24/7/2013
5-2374 Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet 24/7/2013
5-2375 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 24/7/2013
5-2376 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 24/7/2013
5-2377 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 24/7/2013
5-2378 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 3/12/2013
5-2379 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 5/12/2013
5-2380 Voorstel van resolutie betreffende het eerherstel voor de geÔnterneerde soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 4/12/2013
5-2381 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een uitzondering van roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk 4/12/2013
5-2382 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's 15/10/2013
5-2383 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) 15/10/2013
5-2384 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 4/11/2013
5-2385 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 7/11/2013
5-2386 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 11/10/2013
5-2387 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 11/10/2013
5-2388 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds 24/9/2013
5-2389 Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen 24/10/2013
5-2390 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c 27/6/2013
5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
5-2392 Werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA UVM): achtste en negende plenaire vergaderingen en commissievergaderingen 15/12/2013
5-2393 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 10/12/2013
5-2394 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 10/12/2013
5-2395 Het defensiebeleid van de EU
Informatieve vergadering met het oog op de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 december 2013
13/12/2013
5-2396 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen 21/11/2013
5-2397 Ontwerp van programmawet (I) 25/11/2013
5-2398 Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen 12/12/2013
5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
5-2400 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 6 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
12/12/2013