Dossiers (van 5-2101 tot 5-2200)

Nummer Titel Datum
5-2101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden 22/5/2013
5-2102 Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriŽntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds 22/5/2013
5-2103 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van genderanalyse als onderdeel van de identificatie en erkenning van beroepsziekten 21/5/2013
5-2104 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/5/2013
5-2105 Wetsontwerp houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht 8/4/2013
5-2106 Wetsontwerp betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg 23/1/2013
5-2107 Wetsontwerp betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van verordening (EG) nr. 561/2006 23/1/2013
5-2108 Wetsontwerp betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen 23/1/2013
5-2109 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een sociale bescherming tegen ziekte en ongeval voor personen die aan het werk blijven na de verplichte pensioenleeftijd 28/5/2013
5-2110 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie 29/5/2013
5-2111 Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling 27/5/2013
5-2112 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiŽle tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude 29/5/2013
5-2113 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingsparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels 29/5/2013
5-2114 Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde 29/5/2013
5-2115 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat 29/5/2013
5-2116 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 29/5/2013
5-2117 Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie 29/5/2013
5-2118 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 29/5/2013
5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
5-2120 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 29/5/2013
5-2121 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 29/5/2013
5-2122 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 29/5/2013
5-2123 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000 29/5/2013
5-2124 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 en te Belmopan op 29 december 2009 29/5/2013
5-2125 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, teneinde de toegang tot opleiding vrij van discriminatie te maken 29/5/2013
5-2126 Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden 11/4/2013
5-2127 Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding 22/4/2013
5-2128 Wetsontwerp betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 16/4/2013
5-2129 Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 19/3/2013
5-2130 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 24/5/2013
5-2131 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 6/5/2013
5-2132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de rechtspersonenbelasting van lokale besturen op inkomsten uit roerende goederen en kapitalen 3/6/2013
5-2133 De omzetting van de aanbevelingen van de GREGO (Groupe d'Etats contre la corruption - Raad van Europa) 5/6/2013
5-2134 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 4/6/2013
5-2135 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 4/6/2013
5-2136 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 4/6/2013
5-2137 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme 4/6/2013
5-2138 Statuut van de deskundigen in strafzaken 18/4/2012
5-2139 Interparlementaire Conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Dublin, 24 en 25 maart 2013 10/4/2013
5-2140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op het opvoeren van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van de nationaliteit 4/6/2013
5-2141 Gedachtewisseling over de Raad Ecofin van 14 mei 2013 28/5/2013
5-2142 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft 8/4/2013
5-2143 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 5/4/2013
5-2144 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 11/6/2013
5-2145 Wetsvoorstel met het oog op het bevorderen van de transparantie bij de kredietinstellingen en de financiŽle instellingen wat de activiteiten van hun dochterondernemingen betreft 12/6/2013
5-2146 Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije 13/6/2013
5-2147 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de CoŲperatie 18/4/2013
5-2148 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake pensioenen 22/5/2013
5-2149 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de termijn bij een vervangend verval van het recht tot sturen 5/10/2011
5-2150 Wetsontwerp tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de volksgezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu 6/2/2012
5-2151 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft 7/5/2013
5-2152 Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop 25/4/2013
5-2153 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij 25/4/2013
5-2154 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen 22/5/2013
5-2156 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling 18/6/2013
5-2157 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten 20/6/2013
5-2158 Voorstel van resolutie met betrekking tot de activiteiten en transparantie van de Belgische vakbonden 20/6/2013
5-2159 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 20/6/2013
5-2160 Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten 6/6/2013
5-2161 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 12/1/2012
5-2162 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 25/6/2013
5-2163 Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije 25/6/2013
5-2164 Het Federaal Plan Armoedebestrijding 25/6/2013
5-2165 Voorstel van resolutie voor de invoering van bestuursovereenkomsten in de federale overheidsdiensten 21/6/2013
5-2166 Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land 26/6/2013
5-2167 Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen 26/6/2013
5-2168 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 27 en 28 juni 2013 27/6/2013
5-2169 Ontwerp van programmawet 3/6/2013
5-2170 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 26/6/2013
5-2171 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiŽnt zelf te laten bepalen 26/6/2013
5-2172 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiŽnt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen 26/6/2013
5-2173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoŲrdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen 26/6/2013
5-2174 Wetsontwerp betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert 17/5/2013
5-2175 Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen 3/6/2013
5-2176 Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie 11/6/2013
5-2177 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons 28/6/2013
5-2178 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan 2/7/2013
5-2179 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt 2/7/2013
5-2180 XLIX COSAC - Dublin - 23-25 juni 2013 25/6/2013
5-2181 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming om de strafbedingen beter af te bakenen en de consumenten beter te beschermen bij de minnelijke invordering van schulden 3/7/2013
5-2182 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft 28/6/2013
5-2183 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 3/7/2013
5-2184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie 4/7/2013
5-2185 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van EBM en HTA in het beslissingsproces in de tegemoetkoming van geneesmiddelen rekening houdende met de noodzakelijke patiŽntenparticipatie 3/7/2013
5-2186 Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen 4/7/2013
5-2187 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat de bevoegdheid van de Koning betreft 4/7/2013
5-2188 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te GenŤve op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting 4/7/2013
5-2189 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft 26/6/2013
5-2190 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen 15/5/2013
5-2191 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 29/5/2013
5-2192 Wetsontwerp betreffende de prospectie de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht 27/5/2013
5-2193 Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht 27/5/2013
5-2194 Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG 24/6/2013
5-2195 Benoeming van kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro 6/11/2013
5-2196 Lste COSAC, Vilnius, 27 - 29 oktober 2013 25/10/2013
5-2197 De tenuitvoerlegging van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, partim osteopathie
5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
5-2199 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijk negatieve effecten die kunnen voortkomen uit de verbinding van internet en 3D-printing 9/7/2013
5-2200 Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven voor vislood 10/7/2013