Dossiers (van 5-201 tot 5-300)

Nummer Titel Datum
5-201 Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek 30/9/2010
5-202 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar 30/9/2010
5-203 Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling 1/10/2010
5-204 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 4/10/2010
5-205 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 4/10/2010
5-206 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 4/10/2010
5-207 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 4/10/2010
5-208 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 4/10/2010
5-209 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŔre Planning Systeem (CPS) 4/10/2010
5-210 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 4/10/2010
5-211 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof 4/10/2010
5-212 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 4/10/2010
5-213 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 4/10/2010
5-214 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 4/10/2010
5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
5-216 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 4/10/2010
5-217 Wetsontwerp betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden 4/10/2010
5-218 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
5-219 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
5-220 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46,ž1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 5/10/2010
5-221 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder onder invloed van alcohol of in staat van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen 5/10/2010
5-222 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen 6/10/2010
5-223 Herziening van artikel 63, žž 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63, žž 2 en 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
6/10/2010
5-224 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 6/10/2010
5-225 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en ge´ntegreerd beleid inzake milieuziekten 6/10/2010
5-226 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 6/10/2010
5-227 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 6/10/2010
5-228 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231/1 in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 6/10/2010
5-229 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 6/10/2010
5-230 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6░, dat het recht op water waarborgt
6/10/2010
5-231 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 6/10/2010
5-232 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 6/10/2010
5-233 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters 6/10/2010
5-234 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 6/10/2010
5-235 Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 6/10/2010
5-236 Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap 6/10/2010
5-237 Wetsvoorstel om financiŰle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 6/10/2010
5-238 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 6/10/2010
5-239 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 6/10/2010
5-240 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 6/10/2010
5-241 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 6/10/2010
5-242 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden 6/10/2010
5-243 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld 6/10/2010
5-244 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 6/10/2010
5-245 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 7/10/2010
5-246 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting 6/10/2010
5-247 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 13/10/2010
5-248 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŰn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 8/10/2010
5-249 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 6/10/2010
5-250 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten 6/10/2010
5-251 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, geco÷rdineerd op 16 oktober 1954 6/10/2010
5-252 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 146ter van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gedwongen huwelijken 6/10/2010
5-253 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen 6/10/2010
5-254 Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding 7/10/2010
5-255 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 8/10/2010
5-256 Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op het ritueel slachten 8/10/2010
5-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 8/10/2010
5-258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken 8/10/2010
5-259 Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami 8/10/2010
5-260 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 8/10/2010
5-261 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 8/10/2010
5-262 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 8/10/2010
5-263 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijke huurdersaansprakelijkheid 8/10/2010
5-264 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 8/10/2010
5-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/10/2010
5-266 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991 12/10/2010
5-267 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen 12/10/2010
5-268 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit 12/10/2010
5-269 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 12/10/2010
5-270 Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet 12/10/2010
5-271 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking 12/10/2010
5-272 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving in verkeerszaken wat de territoriale bevoegdheid van de rechter betreft 12/10/2010
5-273 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft 12/10/2010
5-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van een mobiliteitsvergoeding 12/10/2010
5-275 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot onopzettelijke misdrijven in verkeerszaken 12/10/2010
5-276 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten 12/10/2010
5-277 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 12/10/2010
5-278 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der succesierechten wat de gezamenlijke aansprakelijkheid inzake successierechten betreft 12/10/2010
5-279 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, wat betreft de verjaringstermijn van verkeersovertredingen 12/10/2010
5-280 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 12/10/2010
5-281 Voorstel van verklaring tot herziening van titel VIII van de Grondwet, om er een artikel 195bis in te voegen, dat een vereenvoudigde procedure tot herziening van de Grondwet organiseert 12/10/2010
5-282 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 12/10/2010
5-283 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 12/10/2010
5-284 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 12/10/2010
5-285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 12/10/2010
5-286 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen waar cosmetische chirurgie wordt beoefend 12/10/2010
5-287 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde strengere straffen in te voeren in geval van wreedheden tegenover dieren 12/10/2010
5-288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening 12/10/2010
5-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot invoering van een door de procureur des Konings opgelegd bevel tot betaling aan de jagers of sportschutters die hebben verzuimd hun wapen(s) vˇˇr 31 oktober 2008 aan te geven 12/10/2010
5-290 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van artikel 8.3 van het Verkeersreglement 12/10/2010
5-291 Voorstel van resolutie betreffende het reflecterend veiligheidsvest, het overlevingsdeken en het noodhamertje 13/10/2010
5-292 Wetsvoorstel tot instelling van de dualiteit van de strafrechtelijke en de burgerlijke fout in het kader van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag 12/10/2010
5-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit inzake de bereidheid tot integratie 12/10/2010
5-294 Voorstel van resolutie betreffende de rijopleiding 12/10/2010
5-295 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 12/10/2010
5-296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve maatregel voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging 12/10/2010
5-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarders betreft 12/10/2010
5-298 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met het oog op de invoering van de verplichting om op duidelijk zichtbare wijze een vignet aan te brengen op de verzekerde voertuigen 12/10/2010
5-299 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, teneinde de bromfietsen en vierwielers met motor verplicht in te schrijven 12/10/2010
5-300 Voorstel van resolutie betreffende de toekomst van de overheidsdiensten 12/10/2010