Dossiers (van 5-2001 tot 5-2100)

Nummer Titel Datum
5-2001 Wetsontwerp betreffende de internering van personen 21/2/2013
5-2002 Voorstel van resolutie om een ComitÚ D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in BelgiŰ war mensen van hun vrijheid zijn beroofd 5/3/2013
5-2003 Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden 6/3/2013
5-2004 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse apothekers en een Orde van Franstalige en Duitstalige apothekers 6/3/2013
5-2005 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat bijeenroeping van de algemene vergadering betreft 8/10/2010
5-2006 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38/1, ž 2, 4░, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, ž 2, 4░, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 10/7/2012
5-2007 Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid 19/2/2013
5-2008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken 14/3/2013
5-2009 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde giften van voedingsmiddelen te bevorderen 14/3/2013
5-2010 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 14/2/2013
5-2011 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing 13/7/2012
5-2012 Wetsontwerp houdende invoeging van boek IX. "Veiligheid van producten en diensten" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht 18/1/2013
5-2013 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW 18/3/2013
5-2014 Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM C-BIM) 20/3/2013
5-2015 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006 19/3/2013
5-2016 Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen 20/3/2013
5-2017 Voorstel van resolutie betreffende Mali 20/3/2013
5-2018 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 20/3/2013
5-2019 Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op probatievoorwaarden en alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie 19/2/2013
5-2020 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring van fietsen betreft 5/6/2012
5-2021 Voorstel van resolutie aangaande het anorexiabeeld binnen de modewereld 21/3/2013
5-2022 De hervorming van het erfrecht 20/3/2013
5-2023 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 20/3/2013
5-2024 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 20/3/2013
5-2025 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 22/3/2013
5-2026 Wetsvoorstel tot oprichting van een ombudsman belast met het behandelen van klachten over de werking van notariskantoren 27/3/2013
5-2027 Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje 28/3/2013
5-2028 Wetsvoorstel tot instelling van een zogenaamde "opveringstoelage" voor zelfstandigen in moeilijkheden 28/3/2013
5-2029 Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen 16/4/2013
5-2030 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008, met betrekking tot de verloning van ziekenhuisdirecties 3/4/2013
5-2031 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2013 te Brussel 10/4/2013
5-2032 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ter bevordering van de giften in natura 15/4/2013
5-2033 Recente ontwikkelingen inzake de architectuur van het toezicht in de belgische financiŰle sector - Mogelijke voorstellen om spaarders aan te moedigen in de economie te investeren 28/3/2013
5-2034 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt 16/4/2013
5-2035 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu´teit van de ondernemingen, teneinde het toepassingsgebied ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon 17/4/2013
5-2036 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME 18/4/2013
5-2037 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 17/4/2013
5-2038 Wetsvoorstel tot aanpassing van het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca 19/4/2013
5-2039 Wetsontwerp houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 18/2/2013
5-2040 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 22/4/2013
5-2041 Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren 23/3/2013
5-2042 Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd 23/4/2013
5-2043 Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 24/4/2013
5-2044 Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen 24/4/2013
5-2045 12de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE
(Wenen, 21-22 februari 2013)
Vergadering van het Bureau van de parlementaire Assemblee van de OVSE
(Kopenhagen, 15 april 2013)
30/4/2013
5-2046 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 25/4/2013
5-2047 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de EU, Nicosia, 21-23 april 2013 2/5/2013
5-2048 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft 26/4/2013
5-2049 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het mogelijk te maken dat een zaak nadat die aan een rechter is onttrokken, door het Hof van Cassatie wordt verwezen naar een rechtbank van een ander rechtsgebied 9/8/2010
5-2050 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag 26/2/2013
5-2051 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 144ter, ž 1, 1░, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag 27/3/2013
5-2052 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 4/3/2013
5-2053 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijn-wettelijke samenwoningen 26/2/2013
5-2054 Het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteitsprogramma 29/5/2013
5-2055 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft 30/4/2013
5-2056 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 6/5/2013
5-2057 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continu´teit van de ondernemingen 12/3/2013
5-2058 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6░, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
13/5/2013
5-2059 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 13/5/2013
5-2060 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 13/5/2013
5-2062 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 13/5/2013
5-2063 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden 13/5/2013
5-2064 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie 13/5/2013
5-2065 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer 13/5/2013
5-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting 13/5/2013
5-2067 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 13/5/2013
5-2068 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 13/5/2013
5-2069 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen 13/5/2013
5-2070 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 13/5/2013
5-2071 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŰnten bijstaan betreft 13/5/2013
5-2072 Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft 13/5/2013
5-2073 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 13/5/2013
5-2074 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
13/5/2013
5-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft 13/5/2013
5-2076 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft 13/5/2013
5-2077 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige staatsraad bij de Raad van State 2/5/2013
5-2078 Voorstel van resolutie met betrekking tot de responsabilisering op het vlak van de export van Belgische wapens naar LibiŰ 7/5/2013
5-2079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking 7/5/2013
5-2080 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fiesters in te voeren 13/5/2013
5-2081 Wetsontwerp betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen 22/11/2010
5-2082 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop 8/3/2013
5-2083 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 2/5/2013
5-2084 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 13/5/2013
5-2085 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu´teit van de ondernemingen, ten einde in bepaalde gevallen van aangekondigde sluiting de overdracht van activiteiten te ondersteunen 14/5/2013
5-2086 De Europese raad van de Staatshoofden en Regeringsleiders van woensdag 22 mei 2013 21/5/2013
5-2087 Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 15/5/2013
5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
5-2089 Wetsontwerp tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage 11/4/2013
5-2090 Uiteenzetting door Mevr. Viviane Reding, Vice-voorzitster van de Europese Commissie, bevoegd voor Justitie, grondrechten en burgerschap, over het tweede Rapport over het burgerschap en de toekomst van de Europese Unie 14/5/2013
5-2091 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŰle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen 9/8/2010
5-2092 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de socialezekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van "beroepsrenner" 14/6/2012
5-2093 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer om gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad 12/10/2011
5-2094 Wetsontwerp tot invoeging van het aanwijzingsbord "doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers" 7/6/2012
5-2095 Wetsontwerp houdende fiscale en financiŰle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling 17/4/2013
5-2096 Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten 17/4/2013
5-2097 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŰle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen 8/5/2013
5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
5-2099 De 57e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (4-15 maart 2013) 21/5/2013
5-2100 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat het beroepsgeheim betreft 21/5/2013