Dossiers (van 5-1901 tot 5-2000)

Nummer Titel Datum
5-1901 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 11/12/2012
5-1902 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie 14/12/2012
5-1903 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 13/12/2012
5-1904 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie 19/12/2012
5-1905 Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel I ter van het Strafwetboek 13/11/2012
5-1906 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij 19/11/2012
5-1907 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 19/11/2012
5-1908 Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 24/10/2012
5-1909 Wetsvoorstel tot aanvulling van de vreemdelingenwet om kinderen beter te beschermen 19/12/2012
5-1910 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
20/12/2012
5-1911 Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi 20/12/2012
5-1912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring 20/12/2012
5-1913 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010 20/12/2012
5-1914 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 13 en vrijdag 14 december 2012 te Brussel 20/12/2012
5-1917 Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn 8/5/2012
5-1918 Wetsvoorstel tot vaststelling van de terugkeertermijnen van een telewerker naar de locatie van het bedrijf waar hij is tewerkgesteld en tot invoering van een periode van bescherming tegen ontslag 8/1/2013
5-1919 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 10/1/2013
5-1920 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 10/1/2013
5-1921 Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet 11/1/2013
5-1922 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake 24/10/2012
5-1923 Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen 24/10/2012
5-1924 Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden 29/7/2010
5-1925 Wetsontwerp houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 22/11/2012
5-1926 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (I) 8/11/2012
5-1927 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (II) 8/11/2012
5-1928 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het slachtoffer te informeren over de tenuitvoerlegging van een werkstraf 10/1/2013
5-1929 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om de patiŽnt de vrije keuze van zijn zorgverstrekker te waarborgen 15/1/2013
5-1930 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2013 15/1/2013
5-1931 Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda 16/1/2013
5-1932 Gedachtewisseling : De Belgische steun aan de Franse operatie SERVAL in Mali 15/1/2013
5-1933 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie " Belgisch Staatsblad " nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden
17/1/2013
5-1934 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11
17/1/2013
5-1935 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 17/1/2013
5-1936 Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte 24/5/2011
5-1937 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van definitief veroordeelden tot een effectieve gevagenisstraf, waarvan de uitvoering niet aangevat is binnen ťťn jaar na de definitieve veroordeling 18/1/2013
5-1938 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 18/1/2013
5-1939 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 22/1/2013
5-1940 De omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht 22/1/2013
5-1941 Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend 23/1/2013
5-1942 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring 24/1/2013
5-1943 Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van economisch recht 6/12/2012
5-1944 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de coŲrdinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude 19/11/2012
5-1945 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 24/1/2013
5-1946 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 25/1/2013
5-1947 Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiŽnt die zelf de levensbeŽindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding 25/1/2013
5-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen teneinde voorwaarden op te leggen met betrekking tot de oprichting van een stichting voor een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk 30/1/2013
5-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 met het oog op het behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid in het kader van de sluiting van een levensvatbaar bedrijf 31/1/2013
5-1950 Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen 31/1/2013
5-1951 De prioriteiten van het Iers voorzitterschap van de Europese Unie 29/1/2013
5-1952 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering 16/1/2013
5-1953 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 16/1/2013
5-1954 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State 7/2/2013
5-1955 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlanstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State 7/2/2013
5-1956 Benoeming van de leden van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingendiensten (Comitť I) 31/1/2013
5-1957 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 31/1/2013
5-1958 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie 4/2/2013
5-1959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieŽn van artsen 4/2/2013
5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
5-1961 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof 7/2/2013
5-1962 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof 7/2/2013
5-1963 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 7/2/2013
5-1964 Wetsontwerp tot hervorming van de inhouding van 3,55% ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen 13/12/2012
5-1965 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 8/2/2013
5-1966 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 14/2/2013
5-1967 Wetsvoorstel houdende wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de invoering van een veralgemeende derdebetalersregeling 19/2/2013
5-1968 Wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek teneinde te voorzien in de koppeling van de nummerplaatregistratie met de uitkeringsbestanden ter bestrijding van de sociale fraude 19/2/2013
5-1970 Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen 18/2/2013
5-1971 Voorstel van resolutie betreffende de beslissingen van Infrabel in verband met de toekomst van de spoorlijnen in landelijke gebieden 20/2/2013
5-1972 Wetsvoorstel betreffende het discreet bevallen 20/2/2013
5-1973 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 20/2/2013
5-1974 Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen 20/2/2013
5-1975 Wetsvoorstel tot schrapping van de carensdag 20/2/2013
5-1976 Gedachtewisseling over de overeenkomst ter bevordering en bescherming van investeringen 19/2/2013
5-1977 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 21/2/2013
5-1978 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft 22/2/2013
5-1979 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 22/2/2013
5-1980 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 21/2/2013
5-1981 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken 22/2/2013
5-1982 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
22/2/2013
5-1983 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals 22/2/2013
5-1984 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan betreft 26/2/2013
5-1985 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen 26/2/2013
5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
5-1987 Voorstel van resolutie betreffende Tibet 26/2/2013
5-1988 Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen 27/2/2013
5-1989 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
5-1990 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/3/2013
5-1991 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
5-1992 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2013 te Brussel 27/2/2013
5-1993 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen 27/2/2013
5-1994 Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen 28/2/2013
5-1995 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) 10/1/2013
5-1996 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) 19/2/2013
5-1997 Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht 27/12/2012
5-1998 Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht 27/12/2012
5-1999 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 11/12/2012
5-2000 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II 11/12/2012