Dossiers (van 5-1801 tot 5-1900)

Nummer Titel Datum
5-1801 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 10/10/2012
5-1802 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), gedaan te GenŤve op 26 mei 2000 10/10/2012
5-1803 Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen 11/10/2012
5-1804 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige Orde van artsen en een Franstalige en Duitstalige Orde van artsen 11/10/2012
5-1805 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige Orde van apothekers en een Franstalige en Duitstalige Orde van apothekers 11/10/2012
5-1806 Interparlementaire conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 9/9/2012
5-1807 Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek 11/10/2012
5-1808 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 11/10/2012
5-1809 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken 16/10/2012
5-1810 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering 16/10/2012
5-1811 Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van GenŤve bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te GenŤve op 2 juli 1999 18/10/2012
5-1812 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) 14/6/2012
5-1813 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 22/10/2012
5-1814 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid teneinde de tewerkstelling op basis van halve dagen mogelijk te maken 22/10/2012
5-1815 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 24/10/2012
5-1816 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling 23/10/2012
5-1817 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, teneinde vaders de mogelijkheid te geven twee dagen vaderschapsverlof te nemen vůůr de vermoedelijke dag van de bevalling 23/10/2012
5-1818 Wetsvoorstel tot vaststelling van de minimale dienstverlening van de syndicus voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom 23/10/2012
5-1819 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de Nieuwe Gemeentewet, wat de taalkennis van lokale mandatarissen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft 23/10/2012
5-1820 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA 24/10/2012
5-1821 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 18 en 19 oktober 2012 18/10/2012
5-1822 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen te Parijs op 2 november 2001 24/10/2012
5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
5-1825 Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen 25/10/2012
5-1826 Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren 26/10/2012
5-1827 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken 27/10/2010
5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012
5-1829 De situatie in Burundi 6/11/2012
5-1830 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft 7/11/2012
5-1831 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken 7/11/2012
5-1832 Wetsontwerp met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken 7/11/2012
5-1833 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Colombia 8/11/2012
5-1834 Voorstel van resolutie met betrekking tot de overeenkomsten inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers - PNR-Overeenkomsten 8/11/2012
5-1835 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 8/11/2012
5-1836 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier 13/11/2012
5-1837 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 14/11/2012
5-1838 Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 14/11/2012
5-1839 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 14/11/2012
5-1840 Wetsontwerp houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen 19/9/2012
5-1841 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de betalingsinstellingen, van de instellingen voor elektronisch geld en van de kredietverenigingen uit het net van het Beroepskrediet 2/10/2012
5-1842 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 2/10/2012
5-1843 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van beide geslachten onder de leden van het Grondwettelijk Hof te waarborgen 14/11/2012
5-1844 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken 14/11/2012
5-1845 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010 20/11/2012
5-1846 Wetsvoorstel houdende de essentiŽle aanwervingsvoorwaarden voor de ambtenaren van de buitenlandse betrekkingen 21/11/2012
5-1847 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 27/11/2012
5-1848 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 21/11/2012
5-1849 Het actieplan inzake de strijd tegen diabetes 21/11/2012
5-1850 Voorstel van resolutie met betrekking tot een daadkrachtig horecabeleid 21/11/2012
5-1851 XLVIII COSAC - Nicosia - 14-16 oktober 2012 14/10/2012
5-1853 Gedachtewisseling over de voorstelling van de jaarverslagen 2011 van de Europese Rekenkamer 13/12/2012
5-1854 Voorstel van resolutie over de instelling van een Europees onderhandelingskader voor de lidstaten die betrokken partij zijn bij de herstructurering van multinationale ondernemingen 27/11/2012
5-1855 Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen 28/11/2012
5-1856 Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over het verslag van de reflexiegroep over de "Toekomst van Europa", opgericht op initiatief van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Guido Westerwelle 27/11/2012
5-1857 Resultaten van de buitengewone Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 22 en vrijdag 23 november 2012 te Brussel 29/11/2012
5-1858 VII ASEP "Asia-Europe Parliamentary Partnership", 3 en 4 oktober 2012, Vientiane (Laos) 3/10/2012
5-1859 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, om een interpellatierecht bij de politieraad in te stellen 20/11/2012
5-1860 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op het opleggen van een bijzondere bijdrage in 2012 ten laste van de erkende sociale secretariaten 11/10/2012
5-1861 Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 27/7/2012
5-1862 Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 27/7/2012
5-1863 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 2/10/2012
5-1864 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 14/11/2012
5-1865 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (I) 18/10/2012
5-1866 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (II) 18/10/2012
5-1867 Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen 22/10/2012
5-1868 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector 7/8/2012
5-1869 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 12/10/2012
5-1870 Wetsontwerp betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon 12/10/2012
5-1871 Dotatie van de Senaat.- Uitgaven voor het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 6/12/2012
5-1872 Wetsontwerp houdende instemming met de Akkoorden in het kader van Artikel XXI van de GATS met ArgentiniŽ, AustraliŽ, BraziliŽ, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie 3/12/2012
5-1873 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme 4/12/2012
5-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten 4/12/2012
5-1875 Gedachtewisseling over het verslag van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (rapport-Westerwelle) 27/11/2012
5-1876 Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen 5/12/2012
5-1877 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 15/10/2010
5-1878 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie 13/10/2011
5-1879 Wetsontwerp tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van BelgiŽ als centrale depositaris van protesten 30/11/2011
5-1880 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht op het gebied van goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid betreft 21/11/2012
5-1881 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 7/12/2012
5-1882 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan 11/12/2012
5-1883 Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 13/9/2012
5-1884 Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 24/10/2012
5-1885 Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 9/10/2012
5-1886 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 22/10/2012
5-1887 Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie 2/10/2012
5-1888 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 30/10/2012
5-1889 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij 16/12/2010
5-1890 Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan 13/11/2012
5-1891 Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele recente koninklijke besluiten inzake werknemerspensioenen 5/12/2012
5-1892 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 12/11/2012
5-1893 Gedachtewisseling - De opdrachten van het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie - Voorstellen van wetgevend initiatief opgesteld door het parlementair comitť belast met de wetsevaluatie 14/12/2012
5-1894 Ontwerp van programmawet 12/12/2012
5-1895 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 27/11/2012
5-1896 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers 21/11/2012
5-1897 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 en van artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen 12/12/2012
5-1898 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 30/11/2012
5-1899 Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's 13/12/2012
5-1900 Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen 13/12/2012