Dossiers (van 5-1701 tot 5-1800)

Nummer Titel Datum
5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
5-1702 Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 29/5/2012
5-1703 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief 7/7/2012
5-1704 Gedachtewisseling over de Raad Ecofin van 22 juni 2012 3/7/2012
5-1705 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken 10/7/2012
5-1706 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 10/7/2012
5-1707 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 11/7/2012
5-1708 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 11/7/2012
5-1709 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 17/7/2012
5-1710 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 10/7/2012
5-1711 Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen 12/7/2012
5-1712 Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers 12/7/2012
5-1713 Benoeming van een voorzitter van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingendiensten (Comitť I) 19/6/2012
5-1714 Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft 2/7/2012
5-1715 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 2/7/2012
5-1716 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers 15/6/2012
5-1717 De prioriteiten van het Cypriotisch EU-voorzitterschap 19/7/2012
5-1718 Vijfde verslag aan de Wetgevende Kamers (2010-2011) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie 24/7/2012
5-1719 21ste jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Monaco, 5-9 juli 2012) 16/8/2012
5-1720 Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 19/7/2012
5-1721 Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 19/7/2012
5-1722 Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 19/7/2012
5-1723 Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 19/7/2012
5-1724 Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 19/7/2012
5-1725 Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 19/7/2012
5-1726 Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 19/7/2012
5-1727 Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 19/7/2012
5-1728 Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 19/7/2012
5-1729 Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 19/7/2012
5-1730 Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 19/7/2012
5-1731 Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 19/7/2012
5-1732 Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 19/7/2012
5-1733 Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 19/7/2012
5-1734 Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 19/7/2012
5-1735 Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 19/7/2012
5-1736 Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 19/7/2012
5-1737 Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 19/7/2012
5-1738 Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 19/7/2012
5-1739 Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 19/7/2012
5-1740 Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 19/7/2012
5-1741 Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 19/7/2012
5-1742 Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 19/7/2012
5-1743 Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 19/7/2012
5-1744 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
5-1745 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek 19/7/2012
5-1746 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
5-1747 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
5-1748 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers 19/7/2012
5-1749 Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet 19/7/2012
5-1750 Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 19/7/2012
5-1751 Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 19/7/2012
5-1752 Ontwerp tot herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet 19/7/2012
5-1753 Ontwerp tot herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet 19/7/2012
5-1754 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
5-1755 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
5-1756 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven alsmede van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de opleiding van de werknemers uit te bouwen 17/7/2012
5-1757 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, om de ondernemingen ertoe aan te zetten meer inspanningen te leveren voor de opleiding van hun werknemers en bij die opleidingsinspanningen de leeftijdspiramide van hun personeel in acht te nemen 17/7/2012
5-1758 Wetsvoorstel teneinde jobaanpassingen te vergemakkelijken voor werknemers van 55 jaar en ouder in de ondernemingen met doorgaans een gemiddelde van ten minste 50 werknemers 17/7/2012
5-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 om het Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers tot uitvoering te brengen 17/7/2012
5-1760 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (I) 2/7/2012
5-1761 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (II) 2/7/2012
5-1762 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer 2/7/2012
5-1763 Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds 6/7/2012
5-1764 Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector 6/7/2012
5-1765 Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van zijn opdrachten 6/7/2012
5-1766 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, ß 1, 3į van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/7/2012
5-1767 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites 6/7/2012
5-1768 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft 12/7/2012
5-1769 Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie 20/6/2012
5-1770 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie 9/7/2012
5-1771 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 6/2/2012
5-1772 Voorstel van resolutie waarbij een hervorming van de sociaalprofessionele integratievrijstelling wordt gevraagd 19/7/2012
5-1773 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 18/6/2012
5-1774 Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid 11/1/2011
5-1775 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid 16/7/2012
5-1776 Activiteitenverslag 2011 Comitť I 4/7/2012
5-1777 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1į Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990.
2į Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000
13/8/2012
5-1778 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArgentiniŽ, gedaan te Buenos Aires op 3 maart 2010 21/8/2012
5-1779 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23 december 2009 21/8/2012
5-1780 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 21/8/2012
5-1781 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 14 oktober 2010 21/8/2012
5-1782 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Belgrado op 17 februari 2010 21/8/2012
5-1783 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 21/8/2012
5-1784 Verslag van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2010 - 31 december 2011 27/8/2012
5-1785 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009 29/8/2012
5-1786 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 4/9/2012
5-1787 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, het Uitvoeringsreglement en de Resolutie van de Diplomatieke Conferentie, gedaan te Singapore op 27 maart 2006 10/9/2012
5-1788 Wetsontwerp houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de opening en de uitbating van een apotheek in de zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2009 en 3 maart 2009 10/9/2012
5-1789 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010 10/9/2012
5-1790 Wetsvoorstel tot inrichting van buitengerechtelijke groepsvorderingen ten aanzien van organisaties met overheidsparticipaties en tot groepering van de federale ombudsdiensten voor Telecommunicatie, Post, Energie, Trein- en Luchtverkeer 13/9/2012
5-1791 De toestand in de Democratische Republiek Congo 12/9/2012
5-1792 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse kinesitherapeuten en een Orde van Franstalige en Duitstalige kinesitherapeuten 19/9/2012
5-1793 Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 26/9/2012
5-1794 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 26/9/2012
5-1795 Wetsontwerp houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek KroatiŽ, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek ServiŽ, RoemeniŽ en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006 27/9/2012
5-1796 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale Akten :
1į het Achtste Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2į het Eerste Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol;
4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te GenŤve op 12 augustus 2008
27/9/2012
5-1797 Activiteitenverslag 2011-2012 en de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Interparlementaire Conferentie voor de Ruimtevaart voor 2013 25/10/2012
5-1798 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen 5/10/2012
5-1799 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring 5/10/2012
5-1800 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft 9/10/2012