Dossiers (van 5-1601 tot 5-1700)

Nummer Titel Datum
5-1601 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen 4/5/2012
5-1602 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het statuut voor de huishoudhulp betreft 4/5/2012
5-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen 4/5/2012
5-1604 Wetsontwerp tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van de artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek 27/4/2012
5-1605 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State 10/5/2012
5-1606 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 4/5/2012
5-1607 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van GeorgiŽ, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 4/5/2012
5-1608 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 4/5/2012
5-1609 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek AlbaniŽ betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 4/5/2012
5-1610 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 9/5/2012
5-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/5/2012
5-1612 Voorstel van resolutie over het mandaat van BelgiŽ binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme 9/5/2012
5-1613 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie 9/5/2012
5-1614 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 10/5/2012
5-1615 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomť op 6 juni 2009 10/5/2012
5-1616 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari 2010 10/5/2012
5-1617 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Pristina op 9 maart 2010 10/5/2012
5-1618 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot instelling van een gezondheidswaarschuwing in reclameboodschappen 10/5/2012
5-1619 Wetsontwerp betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen 2/12/2011
5-1620 Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 18/4/2012
5-1621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, teneinde het toezicht tijdens bloeddonaties aan te passen 15/5/2012
5-1622 Wetsvoorstel met betrekking tot het toezicht op bloed en menselijk lichaamsmateriaal 15/5/2012
5-1623 Wetsvoorstel tot vervanging van artikel 115 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, aangaande de overdracht van een deel van de voorbevallingsrust om aldus de nabevallingsrust te verlengen 22/5/2012
5-1624 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot oprichting van een Commissie voor de Regulering van Reclame 22/5/2012
5-1625 Wetsvoorstel om dringende medische hulp te verlenen aan de in BelgiŽ verblijvende EU-onderdanen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening 22/5/2012
5-1626 Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen 22/5/2012
5-1627 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 443 en 445 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot herziening in strafzaken 23/5/2012
5-1628 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 140, 398 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek ter uitvoering van een aanbeveling van de Fortis-commissie met het oog op het wegwerken van tegenstrijdigheden in het toezicht op de hoven en rechtbanken 23/5/2012
5-1629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering met het oog op de schijn van partijdigheid ter terechtzitting 23/5/2012
5-1630 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 23/5/2012
5-1631 Wetsvoorstel om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is 24/5/2012
5-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen 24/5/2012
5-1633 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" 24/5/2012
5-1634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken 24/5/2012
5-1635 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid 18/4/2012
5-1637 De informele Europese Raad van 23 mei 2012 24/5/2012
5-1638 Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers 30/5/2012
5-1639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 31/5/2012
5-1640 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 31/5/2012
5-1641 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 19/4/2012
5-1642 Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen 1/6/2012
5-1643 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers 1/6/2012
5-1644 Gedachtewisseling en Hoorzitting over het Infrastructuurplan Horizon 2015 - FOD FinanciŽn, de actuele toestand bij de FOD FinanciŽn en de uitvoering van het project Coperfin 21/5/2012
5-1645 Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/3/2012
5-1646 Studiereis naar Egypte en TunesiŽ van 11 tot 16 maart 2012 31/1/2012
5-1647 De problematiek van de bilaterale investerings- en beschermingsakkoorden (BITs) 26/6/2012
5-1648 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan perchloorethyleen op de arbeidsplaats 4/6/2012
5-1649 Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie 19/4/2012
5-1650 Het Verdrag van Schengen (Toelichting bij Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juni 2012) 5/6/2012
5-1651 De waarneming van de wetgevende verkiezingen in ArmeniŽ door de parlementaire Assemblee van de OVSE (6 mei 2012) 6/6/2012
5-1652 Wetsvoorstel tot ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen OCMW's bij de preventie en bestrijding van sociale fraude 6/6/2012
5-1653 Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid 6/6/2012
5-1654 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 7/6/2012
5-1655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren 7/6/2012
5-1656 Voorstel van resolutie om de sector van de klinische seksuologie te regelen 7/6/2012
5-1657 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft 7/6/2012
5-1658 Voorstel van resolutie betreffende de "mini-missverkiezingen" 7/6/2012
5-1660 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 23/11/2011
5-1661 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 6/2/2012
5-1662 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen 11/5/2012
5-1663 EU - Meerjarig Financieel Kader 2014 - 2020 12/6/2012
5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
5-1665 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft 12/6/2012
5-1666 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de nietigheden betreft 13/6/2012
5-1667 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat met betrekking tot de samenstelling van de commissie belast et de begeleiding van het Vast Comitť I 14/6/2012
5-1668 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft 14/6/2012
5-1669 Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 108, ß 2, tweede lid, eerste en tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 15/5/2012
5-1670 Ontwerp van programmawet 15/5/2012
5-1671 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 15/6/2012
5-1672 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland 4/4/2012
5-1673 Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet 6/4/2012
5-1674 Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel 4/4/2012
5-1675 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel 18/6/2012
5-1676 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging 9/8/2010
5-1677 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 5/4/2012
5-1678 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 5/4/2012
5-1679 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen 21/10/2010
5-1680 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen 5/10/2011
5-1681 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids 27/6/2012
5-1682 Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank 28/6/2012
5-1683 Wetsontwerp betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector 4/6/2012
5-1684 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers 14/2/2012
5-1685 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft 22/6/2012
5-1686 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 25/5/2012
5-1687 Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator 31/5/2012
5-1688 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 2/7/2012
5-1689 Voorstel van resolutie om een geÔntegreerd en samenhangend beleid te ontwikkelen om de problemen voor de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van perchloorethyleen op sommige arbeidsplaatsen te verhelpen 2/7/2012
5-1690 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel met het oog op een vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in de Interdepartementale CoŲrdinatiecel voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel 4/7/2012
5-1691 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing 4/7/2012
5-1692 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten 4/7/2012
5-1693 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing 4/7/2012
5-1694 Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat 4/7/2012
5-1695 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op het fokken van dieren die uitsluitend of voornamelijk voor hun pels worden gehouden in BelgiŽ 5/7/2012
5-1696 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2012 te Brussel 27/6/2012
5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
5-1698 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 5/7/2012
5-1699 Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen 5/7/2012
5-1700 Wetsvoorstel teneinde de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de eerste drie in dienst genomen werknemers te verminderen 5/7/2012