Dossiers (van 5-1501 tot 5-1600)

Nummer Titel Datum
5-1501 Voorstel van bijzondere wet tot uitvoering van artikel 7bis, ß 2, van de Grondwet 23/2/2012
5-1502 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 23/2/2012
5-1503 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft 28/2/2012
5-1504 De Europese Raad van 1 en 2 maart 2012

Prebriefing 29 februari 2012
29/2/2012
5-1505 Het beleid inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen en de voedselveiligheid 28/2/2012
5-1506 Het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding 28/2/2012
5-1507 Activiteitenverslag van de Federale Commissie voor Medisch en Wetenschappelijk Onderzoek op Embryo's in vitro (periode 26 februari 2008 tot 30 juni 2010) 29/2/2012
5-1508 Algemeen Activiteitenverslag van de Commissies voor Medische Ethiek voor het jaar 2010 29/2/2012
5-1509 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990, betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 1/3/2012
5-1510 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft 1/3/2012
5-1511 Wetsontwerp tot regularisatie van de adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in BelgiŽ hebben 8/9/2011
5-1512 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft 8/4/2011
5-1513 Wetsontwerp tot behoud van pensioenrechten van personeelsleden van hogescholen bij hun integratie in universiteiten 24/11/2011
5-1514 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een verbod in te stellen op het doden van dieren omwille van hun pels 2/3/2012
5-1515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft 2/3/2012
5-1516 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft 2/3/2012
5-1517 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 2/3/2012
5-1518 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde 2/3/2012
5-1519 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen 6/3/2012
5-1520 Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) 6/3/2012
5-1521 Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) 7/3/2012
5-1522 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids 8/3/2012
5-1523 Wetsontwerp ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12/7/2011
5-1524 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging 26/1/2012
5-1525 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieŽn in het kader van de arbeidsrelaties 13/3/2012
5-1526 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op pelsdierfokkerijen 13/3/2012
5-1527 11de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 23-24 februari 2012) 14/3/2012
5-1529 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 13/3/2012
5-1530 Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Luxemburg op 1 juni 2006 13/3/2012
5-1531 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te GenŤve op 27 januari 2006 13/3/2012
5-1532 Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet 15/2/2012
5-1533 Het beleid inzake pensioenen 13/3/2012
5-1534 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid 14/3/2012
5-1535 Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 15/3/2012
5-1536 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben 15/3/2012
5-1539 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens 16/3/2012
5-1540 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 16/3/2012
5-1541 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te GenŤve op 20 juni 1996 19/3/2012
5-1542 Wetsontwerp houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 19/3/2012
5-1543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiŽnten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn 20/3/2012
5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
5-1545 Ontwerp van programmawet (I) 24/2/2012
5-1546 Ontwerp van programmawet (II) 24/2/2012
5-1547 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 8/3/2012
5-1548 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 8/3/2012
5-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen 24/11/2011
5-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong 26/3/2012
5-1551 Voorstel van resolutie tot oprichting van een Federale Raad voor de Reclame 27/3/2012
5-1552 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 28/3/2012
5-1553 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 10 februari 2009 28/3/2012
5-1554 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa 27/3/2012
5-1555 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vlaamse Orde van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen 28/3/2012
5-1556 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 28/3/2012
5-1557 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking 29/3/2012
5-1558 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 21/2/2012
5-1559 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven 11/4/2012
5-1560 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 4/4/2012
5-1561 Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 4/4/2012
5-1562 Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet 4/4/2012
5-1563 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten 4/4/2012
5-1564 Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 4/4/2012
5-1565 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft 4/4/2012
5-1566 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 4/4/2012
5-1567 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft 4/4/2012
5-1568 Ontwerp van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen 4/4/2012
5-1569 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen 4/4/2012
5-1570 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
5-1571 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
5-1572 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap 4/4/2012
5-1573 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende op 29 juni 2007 13/4/2012
5-1574 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek TsjechiŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 13/4/2012
5-1575 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 13/4/2012
5-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" 17/4/2012
5-1577 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 18/4/2012
5-1578 Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan (art. 75 van het Reglement) 6/3/2012
5-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 19/4/2012
5-1580 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer 19/4/2012
5-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat betreft de afschaffing van de solidariteitsbijdragen op de pensioenen 19/4/2012
5-1582 Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt 19/4/2012
5-1583 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 91 et 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank 17/1/2011
5-1584 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 109bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek 20/10/2011
5-1585 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid van de kortgedingrechter in echtscheidingsprocedures 23/4/2012
5-1586 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de aanspreekvorm "juffrouw" in de administratieve documenten en briefwisseling van de federale overheidsdiensten 23/4/2012
5-1587 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs 18/4/2012
5-1588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling 26/4/2012
5-1589 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1995 26/4/2012
5-1590 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, inzake de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, en zijn Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 17 juli 2006 26/4/2012
5-1591 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen 26/4/2012
5-1592 Wetsontwerp tot instelling van het "una via"-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes 23/12/2011
5-1593 Voorstel van resolutie tot invoering van een ambitieus, duurzaam en veilig verkeersbeleid dat streeft naar nul verkeersdoden 27/4/2012
5-1594 Benoeming van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro 26/4/2012
5-1595 Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies 3/5/2012
5-1596 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/5/2012
5-1597 Wetsvoorstel tot instelling van een tweetaligheidsvereiste voor de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie 3/5/2012
5-1598 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 29/5/2012
5-1599 Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de EU 19/4/2012
5-1600 XLVII COSAC
Kopenhagen
22-24 april 2012
22/4/2012