Dossiers (van 5-1401 tot 5-1500)

Nummer Titel Datum
5-1401 Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen 12/10/2011
5-1402 Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld ik artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen 25/10/2011
5-1403 Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen 25/10/2011
5-1404 Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen 27/10/2011
5-1405 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 2/9/2011
5-1406 Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŽle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 19/12/2011
5-1407 Activiteitenverslag 2011 en 2012 van het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie 22/12/2011
5-1408 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 13/12/2011
5-1409 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) 13/12/2011
5-1410 Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coŲperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 13/12/2011
5-1411 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling 14/12/2011
5-1412 Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen 29/11/2011
5-1413 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 21/12/2011
5-1414 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie 22/12/2011
5-1415 Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen 22/12/2011
5-1416 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) 22/12/2011
5-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten 23/12/2011
5-1418 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie 23/12/2011
5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
5-1420 Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon 3/1/2012
5-1421 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden 3/1/2012
5-1422 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector 5/1/2012
5-1423 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 5/1/2012
5-1424 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 5/1/2012
5-1425 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de grensarbeidersgezinnen betreft 10/1/2012
5-1426 Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China 10/1/2012
5-1427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het veslag betreft 10/1/2012
5-1428 Informatica en vrijheden 22/3/2011
5-1429 De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo : de toestand na 28 november 2011 20/12/2011
5-1430 Voorstel van resolutie om efficiŽnter het probleem van het niet-verzekerd rijden aan te pakken 10/1/2012
5-1431 Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf 11/1/2012
5-1432 Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 11/1/2012
5-1433 Voorstel tot wijziging van artikel 2 van het reglement van de Senaat wat de samenstelling van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven betreft 11/1/2012
5-1434 Voorstel van resolutie betreffende de rol van BelgiŽ in Afghanistan 12/1/2012
5-1435 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de afschaffing van de Staatsveiligheid betreft 13/1/2012
5-1436 Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid 13/1/2012
5-1437 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag 13/1/2012
5-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 16/1/2012
5-1439 Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 17/1/2012
5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
5-1441 Voorstel van resolutie met het oog op de bevordering van het Europees burgerinitiatief in BelgiŽ 18/1/2012
5-1442 Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) 18/1/2012
5-1443 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep, wat de oprichting van een Instituut der Vlaamse Bedrijfsrevisoren en een Instituut der Franstalige en Duitstalige Bedrijfsrevisoren betreft 18/1/2012
5-1444 Het beleid in sociale zaken en volksgezondheid 17/1/2012
5-1445 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten 11/5/2011
5-1446 Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika 23/1/2012
5-1447 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/1/2012
5-1448 Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens 24/1/2012
5-1449 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft 24/1/2012
5-1450 De parlementaire wetsevaluatie 16/11/2011
5-1451 Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.- Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog 24/1/2012
5-1452 Het beleid inzake de bestrijding van de fiscale fraude 25/1/2012
5-1453 Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd - Verslag 2010 - 2013 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aan het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie 26/1/2012
5-1454 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 26/1/2012
5-1455 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen 22/11/2011
5-1456 Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden 27/1/2012
5-1457 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van geschillen 9/11/2011
5-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 31/1/2012
5-1459 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 31/1/2012
5-1460 Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van maandag 30 januari 2012 te Brussel 30/1/2012
5-1461 Het beleid inzake de bestrijding van de sociale fraude 7/2/2012
5-1462 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht 31/1/2012
5-1463 Het beleid inzake werk 24/1/2012
5-1464 Wetsvoorstel tot invoering van een recht van mededeling voor de raads- en personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in geval van sociale fraude en illegale arbeid 2/2/2012
5-1465 Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid 18/1/2012
5-1466 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
2/2/2012
5-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 2/2/2012
5-1468 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft kennisgeving van een eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 2/2/2012
5-1469 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoŲrdineerd op 30 april 2007 22/11/2011
5-1470 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht 22/11/2011
5-1471 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen 26/1/2012
5-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op het reglementeren van dermopigmentatie 8/2/2012
5-1473 Het beleid inzake gezinnen, personen met handicap, beroepsziekten en arbeidsongevallen 8/2/2012
5-1474 De prioriteiten van het Deense EU-voorzitterschap 7/2/2012
5-1475 Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie 9/2/2012
5-1476 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat wat betreft het mededelen van voorontwerpen van wet 9/2/2012
5-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij 10/2/2012
5-1478 Wetsontwerp betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel 7/6/2011
5-1479 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen 17/6/2011
5-1480 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft 17/6/2011
5-1481 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 10/2/2012
5-1482 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit 10/2/2012
5-1483 Voorstel van resolutie over de situatie in SyriŽ 14/2/2012
5-1484 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 13/2/2012
5-1485 Het beleid inzake de Regie der Gebouwen 14/2/2012
5-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 15/2/2012
5-1487 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de beroepsherinschakeling van arbeidsongeschikten 15/2/2012
5-1489 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de verbetering van het kunstenaarsstatuut 16/2/2012
5-1490 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft 28/4/2011
5-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden 17/2/2012
5-1492 Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ 17/2/2012
5-1493 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft 17/2/2012
5-1494 Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 21/2/2012
5-1495 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 17 januari 2007 22/2/2012
5-1496 Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforum-staten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 22/2/2012
5-1497 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001 22/2/2012
5-1498 Het beleid inzake landsverdediging 15/2/2012
5-1499 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Statsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren
23/2/2012
5-1500 Herziening van artikel 180 van de Grondwet, om een lid toe te voegen krachtens hetwelk de wet bijkomende bevoegdheden aan het Rekenhof kan toekennen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de artikel 180 van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren
23/2/2012