Dossiers (van 5-1301 tot 5-1400)

Nummer Titel Datum
5-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking op de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie 9/11/2011
5-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft 9/11/2011
5-1303 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen 9/11/2011
5-1304 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de termijn van onderzoek 9/11/2011
5-1305 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen betreft 9/11/2011
5-1306 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 9/11/2011
5-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek 9/11/2011
5-1308 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging 9/11/2011
5-1309 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek 9/11/2011
5-1310 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 9/11/2011
5-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 met het oog op de invoering van accreditatie bij officina-apothekers 9/11/2011
5-1312 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de OekraÔense regering 10/11/2011
5-1313 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op 11 september 2009 10/11/2011
5-1314 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 10/11/2011
5-1315 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van et koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de eploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft 18/10/2011
5-1316 Wetsvoorstel tot harmonisering van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende diefstal en heling van een dier met artikel 528 van het Burgerlijk Wetboek, dat dieren van zaken onderscheidt 10/11/2011
5-1317 Voorstel van resolutie over een verbetering van de dienstenchequeregeling, wat de kaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid betreft 10/11/2011
5-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken 10/11/2011
5-1319 Wetsvoorstel tot optimalisering van de taks op de beursverrichtingen 10/11/2011
5-1320 Wetsvoorstel tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen 10/11/2011
5-1321 Wetsvoorstel ter voorkoming van de ontwijking van de taks op de beursverrichtingen en tot bescherming van de beleggers 10/11/2011
5-1322 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) 1/9/2011
5-1323 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 5/10/2011
5-1324 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 5/10/2011
5-1325 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 4/10/2011
5-1326 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht 14/11/2011
5-1327 Huishoudelijk Reglement van het Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie 17/11/2011
5-1328 De Europese monetaire crisis en de crisis in de Eurozone 16/11/2011
5-1329 Mededeling van de Europese Commissie COM (2011) 541 betreffende het 4de forum op hoog niveau inzake de doeltreffendheid van steun, te Busan 8/11/2011
5-1330 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 6/11/2011
5-1331 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 17/11/2011
5-1332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken 18/11/2011
5-1333 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik 18/11/2011
5-1334 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering voor wat betreft de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven 1/6/2011
5-1335 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes 23/9/2011
5-1336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 18/11/2011
5-1337 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privťgebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon 18/11/2011
5-1338 Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap 22/11/2011
5-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de zelfredzaamheid van de bejaarden te steunen 22/11/2011
5-1340 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap 22/11/2011
5-1341 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State 24/11/2011
5-1342 Activiteitenverslag 2010 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 22/11/2011
5-1343 De strijd tegen AIDS 1/12/2011
5-1344 Voorstel van resolutie inzake nucleaire ontwapening en non proliferatie en de Defence en Deterrence Posture Review binnen de NAVO 22/11/2011
5-1345 Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het kader van het 4e High Level Forum on Aid Effectiveness 22/11/2011
5-1346 Wetsvoorstel tot hervorming van de banksector 17/11/2011
5-1347 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, van de Grondwet teneinde de Kamers bepaalde bevoegdheden toe te kennen in geval van buitenlandse missie van de strijdkrachten 22/11/2011
5-1348 Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn 22/11/2011
5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
5-1350 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet en van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht op het personeelsbeleid van de lagere besturen betreft 22/11/2011
5-1351 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen 22/11/2011
5-1352 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden 22/11/2011
5-1353 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde 22/11/2011
5-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft 22/11/2011
5-1355 Wetsvoorstel tot opheffing van de discriminatie in de voogdijregeling voor Europese niet-begeleide minderjarigen 23/11/2011
5-1356 Voorstel van resolutie betreffende de mishandeling van beren voor hun galzuur in China 24/11/2011
5-1357 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van de eerlijke woningprijs betreft 24/11/2011
5-1358 Wetsvoorstel ter verbetering van het statuut van de uitzendkrachten 24/11/2011
5-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 24/11/2011
5-1360 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en betreffende de kinderbijslag aan de burgerlijke meerderjarigheid van achttien jaar 24/11/2011
5-1361 Voorstel van resolutie met betrekking tot een sterk internationaal wapenverdrag 24/11/2011
5-1362 Wetsontwerp houdende de Resoluties 612 getiteld "2010 Selectieve verhoging van het toegelaten maatschappelijk kapitaal om het stemgewicht en deelname van ontwikkelings- en transitielanden te versterken" en 613 getiteld "Algemene kapitaalsverhoging 2010" van de Raad van Gouverneurs van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling met betrekking tot de inschrijving van BelgiŽ op de selectieve en algemene kapitaalsverhoging van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 24/10/2011
5-1363 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 19/10/2011
5-1364 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 21/11/2011
5-1365 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep 25/11/2011
5-1366 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep 25/11/2011
5-1367 Voorstel van resolutie met betrekking tot de systematische koppeling tussen de gegevens aangaande het in bezit hebben van voertuigen uit de duurdere prijsklasse en de aangegeven inkomsten 28/11/2011
5-1368 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf 25/11/2011
5-1369 De omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving 29/11/2011
5-1370 Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/11/2011
5-1371 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek ArmeniŽ betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 1/12/2011
5-1372 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld 1/12/2011
5-1373 Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie 12/10/2011
5-1374 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 19/10/2011
5-1375 Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft 26/10/2011
5-1376 Voorstel van resolutie tot wijziging van de nationale en Europese regels inzake afmetingen en gewichten van vrachtwagens 5/12/2011
5-1377 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, voor wat de modaliteiten voor de klachten betreft 5/12/2011
5-1378 Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars 5/12/2011
5-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 27/10/2011
5-1381 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433quinquies, ß 1, van het Strafwetboek, met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet "gedwongen huwelijk" inzake mensenhandel 6/12/2011
5-1382 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole 23/11/2011
5-1383 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 7/12/2011
5-1384 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 7/12/2011
5-1385 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten 7/12/2011
5-1386 Voorstel van begroting voor het jaar 2012 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) 7/12/2011
5-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geÔndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 8/12/2011
5-1388 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft 8/12/2011
5-1389 Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toepassing van de mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaarheid en de genderidentiteit 8/12/2011
5-1390 Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg 8/12/2011
5-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiŽnt beschikt om een rechtsvordering in te stellen 8/12/2011
5-1392 Activiteitenverslag 2010 en observatoriumrapport 2010 9/12/2011
5-1393 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012 26/1/2012
5-1394 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde misbruik van de procedure beslag inzake namaak te voorkomen 14/12/2011
5-1395 Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 8 en vrijdag 9 december 2011 te Brussel 14/12/2011
5-1396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft 15/12/2011
5-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden 15/12/2011
5-1398 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 15/12/2011
5-1399 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie 23/9/2011
5-1400 Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen 12/10/2011