Dossiers (van 5-1201 tot 5-1300)

Nummer Titel Datum
5-1201 Voorstel van resolutie betreffende het veralgemeend gebruik van een gestandaardiseerde reddingskaart 11/8/2011
5-1202 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 17/8/2011
5-1203 Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie 17/8/2011
5-1204 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007 23/8/2011
5-1205 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 23/8/2011
5-1206 Wetsvoorstel tot invoering van een antimisbruikregeling in de wetgeving betreffende de aftrek voor risicokapitaal in de vennootschapsbelasting 1/9/2011
5-1207 Wetsvoorstel met het oog op het instellen van een verplichting om bij de verkoop van motorfietsen informatie te verstrekken aan de consument over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 7/9/2011
5-1208 Voorstel van resolutie betreffende de uitdagingen die gepaard gaan met de opkomst van de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 9/9/2011
5-1209 Wetsvoorstel houdende verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de economische-werkloosheidsregeling voor bedienden 8/9/2011
5-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde bij de berekening van de anciŽnniteit van de werknemers ook de periodes van uitzendarbeid in aanmerking te nemen 8/9/2011
5-1211 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de verhoging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden betreft 12/9/2011
5-1212 Wetsvoorstel tot verbetering van de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen 12/9/2011
5-1213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, ß 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel 12/9/2011
5-1214 Wetsontwerp met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel 12/9/2011
5-1215 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel 12/9/2011
5-1216 Wetsontwerp houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers 12/9/2011
5-1217 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij 12/9/2011
5-1218 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft 29/8/2011
5-1219 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten 29/8/2011
5-1220 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzake de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom 14/9/2011
5-1221 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, wat betreft de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 14/9/2011
5-1222 Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel 14/9/2011
5-1223 Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake het overlevingspensioen en tot opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid 14/9/2011
5-1224 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen 20/9/2011
5-1225 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft 22/9/2011
5-1226 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft 22/9/2011
5-1227 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 22/9/2011
5-1228 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 22/9/2011
5-1229 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming tot de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten 22/9/2011
5-1230 Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen 23/9/2011
5-1231 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude 23/9/2011
5-1232 Wetsvoorstel om rechtspersonen te verbieden een openbaar mandaat uit te oefenen 27/9/2011
5-1233 Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ 27/9/2011
5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
5-1235 20ste jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Belgrado, 6-10 juli 2011) 26/8/2011
5-1236 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 29/9/2011
5-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de vijfjarige verjaring van toepassing te maken op de schulden betreffende de gemeentelijke lasten van een mede-eigendom 29/9/2011
5-1238 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen 3/10/2011
5-1239 Wetsvoorstel tot verlenging van de termijn binnen welke het vermoeden van vaderschap kan worden betwist voor personen geboren binnen het huwelijk 3/10/2011
5-1240 Voorstel van resolutie teneinde het normatieve kader voor alle personeelsleden van een federale overheidsdienst die bij de uitoefening van hun functie moeten reizen en in het buitenland verblijven, te verstrengen 3/10/2011
5-1241 Voorstel van resolutie betreffende het aanmoedigen van het dragen van een helm door fietsers 3/10/2011
5-1242 Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt 3/10/2011
5-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening 3/10/2011
5-1244 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten 4/10/2011
5-1245 Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel 4/10/2011
5-1246 Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen 4/10/2011
5-1247 Wetsvoorstel betreffende de beŽdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken 5/10/2011
5-1248 Voorstel van resolutie betreffende de verkoop van afgedankte wapens van de politie 5/10/2011
5-1249 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnenkomen of binnendringen in een havengebied zonder machtiging of toestemming 7/10/2011
5-1250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden 7/10/2011
5-1251 Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan 7/10/2011
5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
5-1253 XLVI COSAC - Warschau - 02 - 04/10/2011 2/10/2011
5-1254 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel 11/10/2011
5-1255 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 11/10/2011
5-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone 11/10/2011
5-1257 Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda 11/10/2011
5-1258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen betreft 11/10/2011
5-1259 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010 11/10/2011
5-1260 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 11/10/2011
5-1261 Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft 11/10/2011
5-1262 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de keuring van gegevensdragers 11/10/2011
5-1263 Voorstel van resolutie betreffende het lot van Asia Bibi, een christelijke vrouw uit Pakistan die tot de dood is veroordeeld wegens godslastering 11/10/2011
5-1264 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 12/10/2011
5-1265 Wetsvoorstel tot invoering van een rechtsmiddel tot het bekomen van de forfaitaire bijslag bedoeld in het artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders in hoofde van de ouder die niet de bijslagtrekkende is, maar die als dusdanig wil aangewezen worden in het belang van het geplaatst kind 12/10/2011
5-1266 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer teneinde de Koning de machtiging te geven om het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap als een overtreding van de derde graad aan te wijzen 12/10/2011
5-1267 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, teneinde het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding van het zorgend vrijwilligerswerk te verhogen 13/10/2011
5-1268 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 16/9/2011
5-1269 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 20/9/2011
5-1270 Wetsontwerp met betrekking tot de bijdrage van BelgiŽ aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 20/9/2011
5-1271 Wetsontwerp tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen 3/10/2011
5-1272 Wetsvoorstel tot vaststelling van de plaatsen waar een consumentenkredietovereenkomst kan worden gesloten 14/10/2011
5-1273 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen teneinde de moederschapsrust te laten meetellen als gelijkgestelde periode voor de pensioenberekening 17/10/2011
5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
5-1275 Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ 20/10/2011
5-1276 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 21/10/2011
5-1277 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia 21/10/2011
5-1278 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I) 26/7/2011
5-1279 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (II) 14/10/2011
5-1280 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit 16/9/2011
5-1281 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 22, 23 en 26 oktober 2011. 21/10/2011
5-1282 Voorstel van resolutie betreffende de aardolie in LibiŽ 25/10/2011
5-1283 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vredesproces tussen de Turkse staat en de Koerdische bevolking 26/10/2011
5-1284 Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen 26/10/2011
5-1285 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds 25/10/2011
5-1286 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de identificatieplicht inzake edelmetalen en diamanten 27/10/2011
5-1287 Voorstel van resolutie met betrekking tot de inachtneming van gezondheidsaspecten in alle vormen van sectoraal overheidsbeleid 27/10/2011
5-1288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, wat betreft de publieke terbeschikkingstelling van navelstrengbloed dat wordt opgeslagen met het oog op uitgesteld gebruik 28/10/2011
5-1289 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers 14/12/2010
5-1290 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 12/7/2011
5-1291 Wetsontwerp tot vervanging van artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek 2/5/2011
5-1292 Voorstel van resolutie betreffende het chronisch vermoeidheid syndroom of myalgische encefalomyelitis 3/11/2011
5-1293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 3/11/2011
5-1294 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een eigen landenpostcode voor de deelstaten Vlaanderen en WalloniŽ 3/11/2011
5-1295 Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE te Dubrovnik (7 - 10 oktober 2011)
Parlementaire Conferentie over de perspectieven en uitdagingen van de regionale ontwikkeling in Zuidoost Europa
De rol van de OVSE bij de oplossing van het conflict in Nagorno Karabach
Parlementair Mediterraan Forum
5/11/2011
5-1296 Voorstel van resolutie betreffende de Westelijke Sahara 8/11/2011
5-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen 9/11/2011
5-1298 Uiteenzetting door de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking over zijn verslag 2011, de evaluatie van de Belgische steuninstrumenten voor buitenlandse handel die aangerekend worden als officiŽle ontwikkelingshulp (ODA) - FINEXPO evaluatie en de evaluatie van de NGO-partnerschappen gericht op capaciteitsversterking 8/11/2011
5-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen 9/11/2011
5-1300 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de inning van boetes 9/11/2011