Dossiers (van 5-101 tot 5-200)

Nummer Titel Datum
5-101 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-102 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-103 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-104 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-105 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-106 Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-107 Herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet
16/9/2010
5-108 Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-109 Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan 9/9/2010
5-110 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 21/9/2010
5-111 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 21/9/2010
5-112 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 21/9/2010
5-113 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 21/9/2010
5-114 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers 21/9/2010
5-115 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 22/9/2010
5-116 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 22/9/2010
5-117 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 21/9/2010
5-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving 9/9/2010
5-119 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september 9/9/2010
5-120 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria 9/9/2010
5-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 9/9/2010
5-122 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 9/9/2010
5-123 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 9/9/2010
5-124 Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel 9/9/2010
5-125 Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen 9/9/2010
5-126 Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken 9/9/2010
5-127 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 9/9/2010
5-128 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 13/9/2010
5-129 Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik 9/9/2010
5-130 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 9/9/2010
5-131 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 9/9/2010
5-132 Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding 9/9/2010
5-133 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen 9/9/2010
5-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 9/9/2010
5-135 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 9/9/2010
5-136 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers 9/9/2010
5-137 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 13/9/2010
5-138 Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone 13/9/2010
5-139 Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen 22/9/2010
5-140 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337/1 in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 23/9/2010
5-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 23/9/2010
5-142 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoŲrdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 23/9/2010
5-143 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 23/9/2010
5-144 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 23/9/2010
5-145 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen 23/9/2010
5-146 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 23/9/2010
5-147 Wetsvoorstel houdende invoering van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 23/9/2010
5-148 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 23/9/2010
5-149 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand door de reservataire erfgenamen van de vordering tot inkorting wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 23/9/2010
5-150 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 23/9/2010
5-151 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 23/9/2010
5-152 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven 23/9/2010
5-153 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren 23/9/2010
5-154 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 23/9/2010
5-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 23/9/2010
5-156 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 23/9/2010
5-157 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 23/9/2010
5-158 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 23/9/2010
5-159 Wetsvoorstel betreffende de melkbanken 23/9/2010
5-160 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 23/9/2010
5-161 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 23/9/2010
5-162 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 23/9/2010
5-163 Wetsvoorstel om artsen te verbieden attesten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen 23/9/2010
5-164 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 23/9/2010
5-165 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft 23/9/2010
5-166 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen 23/9/2010
5-167 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren 23/9/2010
5-168 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 23/9/2010
5-169 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven 23/9/2010
5-170 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 23/9/2010
5-171 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken 23/9/2010
5-172 Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder 23/9/2010
5-173 Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" 23/9/2010
5-174 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 23/9/2010
5-175 Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie 23/9/2010
5-176 Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2008 - 31 december 2009 9/9/2010
5-177 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 23/9/2010
5-178 Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiŽring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren 23/9/2010
5-179 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat minderjarigen van vijftien jaar en ouder betreft 23/9/2010
5-180 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 23/9/2010
5-181 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen 23/9/2010
5-182 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiŽren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 23/9/2010
5-183 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 23/9/2010
5-184 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 24/9/2010
5-185 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 24/9/2010
5-186 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/9/2010
5-187 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 28/9/2010
5-188 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers 28/9/2010
5-189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 28/9/2010
5-190 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 28/9/2010
5-191 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 28/9/2010
5-192 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 29/9/2010
5-193 Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap 8/10/2010
5-194 Wetsvoorstel tot organisatie van het opsporen en informeren van de begunstigden van slapende levensverzekeringsovereenkomsten 30/9/2010
5-195 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij vzw's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties 30/9/2010
5-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 30/9/2010
5-197 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 30/9/2010
5-198 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 30/9/2010
5-199 Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 30/9/2010
5-200 Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda 30/9/2010