Dossiers (van 5-1001 tot 5-1100)

Nummer Titel Datum
5-1001 Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade 4/5/2011
5-1002 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat betreft de invoering van een autosticker 4/5/2011
5-1003 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven teneinde het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor fietsen te verlagen van 21 naar 6 % 4/5/2011
5-1004 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor aardgas en elektriciteit betreft 4/5/2011
5-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat het bedelen met minderjarigen betreft 4/5/2011
5-1006 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 4/5/2011
5-1007 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de dwangmaatregelen bij niet-naleving van verblijfs- en omgangsregelingen betreft 4/5/2011
5-1008 Wetsvoorstel tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure 5/5/2011
5-1009 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake abortus 5/5/2011
5-1010 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad 5/5/2011
5-1011 Voorstel van resolutie betreffende de Copernicuspremie voor de politiediensten 5/5/2011
5-1012 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 5/5/2011
5-1013 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 9/5/2011
5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
5-1015 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/5/2011
5-1016 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie betreffende de afgiftetarieven van mobiele telefonie 10/5/2011
5-1017 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 10/5/2011
5-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, § 5, van het Veldwetboek 10/5/2011
5-1019 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 10/5/2011
5-1020 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma 10/5/2011
5-1021 Wetsvoorstel voor een betere bescherming van de consumenten in de sector van het consumentenkrediet en een betere definitie van de financiële tussenpersonen 11/5/2011
5-1022 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriële kabinetten 11/5/2011
5-1023 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 11/5/2011
5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
5-1025 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 19/5/2011
5-1026 Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
5-1027 Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
5-1028 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars 30/11/2010
5-1029 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen 16/5/2011
5-1030 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Régio's. Hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang 4/5/2011
5-1031 Het Europees migratiebeleid
(Verslag over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 12 mei 2011)
18/5/2011
5-1032 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 18/5/2011
5-1033 Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie. Brussel, 3 - 5 april 201 18/4/2011
5-1034 Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem 19/5/2011
5-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden 19/5/2011
5-1036 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen 19/5/2011
5-1037 Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten 19/5/2011
5-1038 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof 19/5/2011
5-1039 Wetsontwerp betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren 4/4/2011
5-1040 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat de diefstal van kunst- en cultuurgoederen betreft 23/5/2011
5-1041 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen 24/5/2011
5-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding 24/5/2011
5-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde 24/5/2011
5-1044 Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" 24/5/2011
5-1045 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 25/5/2011
5-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft 25/5/2011
5-1047 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 26/5/2011
5-1048 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 26/5/2011
5-1049 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging 22/10/2010
5-1050 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft 6/4/2011
5-1051 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 27/5/2011
5-1052 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de dotaties aan de Koninklijke Familie betreft 30/5/2011
5-1053 Wetsvoorstel betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen 30/5/2011
5-1054 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer betreft 30/5/2011
5-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wat betreft de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen 30/5/2011
5-1056 hWetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft 30/5/2011
5-1057 Wetsontwerp betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven 5/4/2011
5-1058 Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's : routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 1/6/2011
5-1059 De informatisering van justitie 4/5/2011
5-1060 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties 1/6/2011
5-1061 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake de opvang van schepen die bijstand behoeven 5/4/2011
5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
5-1063 Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België 6/6/2011
5-1064 Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding 7/6/2011
5-1065 Herziening van artikel 152 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
7/6/2011
5-1066 Herziening van artikel 157 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
7/6/2011
5-1067 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht 7/6/2011
5-1068 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo 7/6/2011
5-1069 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen 7/6/2011
5-1070 De financiële toestand van de NMBS-Groep 7/6/2011
5-1071 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven betreft 1/6/2011
5-1072 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de opzeg van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting 1/6/2011
5-1073 Mensenhandel 3/5/2011
5-1074 Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor 9/6/2011
5-1075 Voorstel van resolutie betreffende de internationale regeling van draagmoederschap 9/6/2011
5-1076 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 3/5/2011
5-1077 Wetsvoorstel tot vaststelling van een gedragscode voor de leden van de koninklijke familie en tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan sommige leden 1/6/2011
5-1078 Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon 14/6/2011
5-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 14/6/2011
5-1080 Het activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 14/6/2011
5-1081 Hoorzitting met de heer Kazatchkine, executive director van The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 14/6/2011
5-1082 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 16/6/2011
5-1083 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiële transacties 21/6/2011
5-1084 Wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken 15/6/2011
5-1085 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
9/6/2011
5-1086 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
9/6/2011
5-1087 Wetsvoorstel tot invoering in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van een verplichte opleiding voor beroepsmensen uit de dierensector 15/6/2011
5-1088 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek tot invoering van een "verkiezingssalvo" 19/4/2011
5-1089 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
15/6/2011
5-1090 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
15/6/2011
5-1091 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
29/4/2011
5-1092 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 15/6/2011
5-1093 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde op dranken met een hoog cafeďnegehalte de vermelding aan te brengen dat die schadelijk zijn voor de gezondheid, alsook dat het gevaarlijk is die dranken tegelijk met alcohol te nuttigen, inzonderheid voor zwangere vrouwen en jongeren 16/6/2011
5-1094 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn 16/6/2011
5-1095 Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden 9/8/2010
5-1096 Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedreigde getuigen 18/5/2011
5-1097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij 24/9/2010
5-1098 Ontwerp van programmawet (I) 19/5/2011
5-1099 Ontwerp van programmawet (II) 19/5/2011
5-1100 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 17/6/2011