Dossiers (van 5-1 tot 5-100)

Nummer Titel Datum
5-1 Lijst van de senatoren 6/7/2010
5-2 Naam- en adreslijst 12/10/2010
5-3 Taalgroepen 12/10/2010
5-4 Politieke samenstelling 12/10/2010
5-5 Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
5/7/2010
5-6 Commissies en afvaardigingen 20/7/2010
5-7 College van deskundigen belast met de controle op de geautomatiseerde stemsystemen 6/7/2010
5-8 Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie. Stockholm-Zweden, 14-15 mei 2010 22/7/2010
5-9 Conferentie van de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees
Limassol, 10-12 juni 2010

De rechten en de plichten van de oppositie in het parlement - Nationale parlementen en de Rechten van de Mens - Implementatie van het non-discriminatie beginsel
22/7/2010
5-10 XLIII COSAC, Madrid, 31 mei - 1 juni 2010 15/7/2010
5-11 Herziening van titel IV van de Grondwet, teneinde er een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtbanken
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van de Grondwet teneinde in titel IV een artikel 169bis betreffende het statuut van het internationaal Strafhof in te voegen
29/7/2010
5-12 Herziening van artikel 77 van de Grondwet, om het eerste lid, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, en tweede lid, te herzien, alsook om een nieuw lid toe te voegen betreffende de wetten inzake belasting in het geval dat een meerderheid in elke taalgroep vereist is
(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad, nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen
29/7/2010
5-13 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 29/7/2010
5-14 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie 29/7/2010
5-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 10/8/2010
5-16 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 10/8/2010
5-17 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 16/8/2010
5-18 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren 16/8/2010
5-19 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe ge voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post- communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
16/8/2010
5-20 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 16/8/2010
5-21 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/8/2010
5-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/8/2010
5-23 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/8/2010
5-24 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/8/2010
5-25 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 16/8/2010
5-26 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 16/8/2010
5-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 16/8/2010
5-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 16/8/2010
5-29 Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek 16/8/2010
5-30 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld 16/8/2010
5-31 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 16/8/2010
5-32 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes 19/8/2010
5-33 Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 31/8/2010
5-34 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen 31/8/2010
5-35 19e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblée (Oslo, 6-10 juli 2010) 3/9/2010
5-36 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming te verbieden 19/8/2010
5-37 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008;
2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008
2/9/2010
5-38 Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders 2/9/2010
5-39 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen 2/9/2010
5-40 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 2/9/2010
5-41 Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren 2/9/2010
5-42 Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 2/9/2010
5-43 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning 2/9/2010
5-44 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever 2/9/2010
5-45 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 2/9/2010
5-46 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 2/9/2010
5-47 Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders 2/9/2010
5-48 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 2/9/2010
5-49 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur 2/9/2010
5-50 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting 2/9/2010
5-51 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie 2/9/2010
5-52 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken 2/9/2010
5-53 Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf 2/9/2010
5-54 Wetsontwerp betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 2/9/2010
5-55 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 2/9/2010
5-56 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 2/9/2010
5-57 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 2/9/2010
5-58 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 2/9/2010
5-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2010
5-60 Wetsvoorstel tot instelling van een sociaal statuut voor vrijwillige burgerdienst 3/9/2010
5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
5-64 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 8/9/2010
5-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 8/9/2010
5-66 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 8/9/2010
5-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 9/9/2010
5-68 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven 9/9/2010
5-69 Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector 9/9/2010
5-70 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen 9/9/2010
5-71 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 9/9/2010
5-72 Verslag van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 2010 20/10/2010
5-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiële pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief 9/9/2010
5-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 9/9/2010
5-75 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 9/9/2010
5-76 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen 9/9/2010
5-77 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 9/9/2010
5-78 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft 9/9/2010
5-79 Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen 9/9/2010
5-80 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof 9/9/2010
5-81 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieën 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen 9/9/2010
5-82 Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie 20/7/2010
5-83 Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2010 en de gewone zittingen 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 6/5/2010
5-84 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten 9/9/2010
5-85 Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille 9/9/2010
5-86 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard 9/9/2010
5-87 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 9/9/2010
5-88 Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen 9/9/2010
5-89 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, § 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 9/9/2010
5-90 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 9/9/2010
5-91 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 9/9/2010
5-92 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiënten in ziekenhuizen 17/9/2010
5-93 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 20/9/2010
5-94 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/9/2010
5-95 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 20/9/2010
5-96 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-97 Herziening van artikel 45 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-98 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht - zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
5-99 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet
16/9/2010
5-100 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
16/9/2010