Dossiers (van 4-901 tot 4-1000)

Nummer Titel Datum
4-901 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 28/8/2008
4-902 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 28/8/2008
4-903 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 28/8/2008
4-904 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 28/8/2008
4-905 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 28/8/2008
4-906 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 28/8/2008
4-907 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 28/8/2008
4-908 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 28/8/2008
4-909 Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling 28/8/2008
4-910 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven 28/8/2008
4-911 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000 5/9/2008
4-912 Wetsontwerp houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005 23/9/2008
4-913 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006 5/9/2008
4-914 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS), gedaan te Brussel op 12 december 2006 5/9/2008
4-915 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde 8/9/2008
4-916 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de opheffing van de onbekwaamheid tot deelname aan de verkiezingen van sommige veroordeelden 12/9/2008
4-917 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals 12/9/2008
4-918 De deelname van Belgische militairen aan de operatie in Afghanistan 15/9/2008
4-919 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/9/2008
4-920 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/9/2008
4-921 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/9/2008
4-922 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/9/2008
4-923 Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg 16/9/2008
4-924 Wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen 25/9/2008
4-925 Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten 26/9/2008
4-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting 26/9/2008
4-927 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in GeorgiŽ 26/9/2008
4-928 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie ermee belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 29/9/2008
4-929 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, om de cumulatie toe te staan van het werknemerspensioen met de uitkeringen in geval van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties teneinde palliatieve zorg te verstrekken, voor ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verzorgen van een familielid 30/9/2008
4-930 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 467/1 in het Strafwetboek, teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer de diefstal gepleegd wordt in een voertuig terwijl de bestuurder zich in het voertuig bevindt 1/10/2008
4-931 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige 1/10/2008
4-932 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld 1/10/2008
4-933 Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers 1/10/2008
4-934 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 1/10/2008
4-935 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 1/10/2008
4-936 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten 2/10/2008
4-937 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) 18/9/2008
4-938 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie 3/10/2008
4-939 Wetsvoorstel met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 3/10/2008
4-940 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 3/10/2008
4-941 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 3/10/2008
4-942 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 3/10/2008
4-943 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 3/10/2008
4-944 Evaluatie van de thematische verloven 24/9/2008
4-945 Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding 7/10/2008
4-946 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 7/10/2008
4-947 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 7/10/2008
4-948 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering 7/10/2008
4-949 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten 7/10/2008
4-950 Wetsvoorstel tot invoering van een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales, teneinde een betere openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt te garanderen, hernieuwbare energie en efficiŽntie op energievlak te promoten en de algemene energiekosten te drukken 7/10/2008
4-951 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen 7/10/2008
4-952 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden 7/10/2008
4-953 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van de programmawet van 27 april 2007, teneinde de regeling inzake korting op factuur naar gelang van de CO2-uitstoot toepasbaar te maken bij de aankoop van een gezinsvoertuig 8/10/2008
4-954 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE. De OVSE in een open wereld.
Toronto (18-21 september 2008)
8/10/2008
4-955 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 15/10/2008
4-956 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de interventie van de Belgische regering in een aantal financiŽle instellingen 8/10/2008
4-957 De nationale en internationale financiŽle crisis en de gevolgen ervan 2/10/2008
4-958 Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof 9/10/2008
4-959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 10/10/2008
4-960 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/10/2008
4-961 Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken 14/10/2008
4-962 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiŽle- en bankcrisis 15/10/2008
4-963 Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit 14/10/2008
4-964 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 15/10/2008
4-965 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 15/10/2008
4-966 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek 15/10/2008
4-967 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 15/10/2008
4-968 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever 15/10/2008
4-969 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie 1/10/2008
4-970 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur 17/10/2008
4-971 Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van draagbare muziekspelers 17/10/2008
4-972 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 16/10/2008
4-973 Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars 20/10/2008
4-974 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 20/10/2008
4-975 Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel 21/10/2008
4-976 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen 21/10/2008
4-977 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft 22/10/2008
4-978 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 22/10/2008
4-979 Wetsvoorstel tot wijziging van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op een belastingvermindering voor premies van een aanvullende private ziekteverzekering 20/7/2008
4-980 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 16/9/2008
4-981 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten 2/7/2008
4-982 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis 4/11/2008
4-983 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 26 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 23/10/2008
4-984 De prioriteiten van het Franse Voorzitterschap van de Europese Unie 7/10/2008
4-985 De Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008. 14/10/2008
4-986 Voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010. 22/10/2008
4-987 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de organisatie van sociale verkiezingen betreft 3/11/2008
4-988 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 4/11/2008
4-989 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot 4/11/2008
4-990 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd 4/11/2008
4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
4-992 Voorstel van resolutie betreffende het krachtdadig ondersteunen door BelgiŽ en de EU van de VN-vredesmacht in Oost-Congo 5/11/2008
4-993 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 5/11/2008
4-994 Wetsvoorstel tot afschaffing van de gouden parachute en tot beheersing van de bezoldiging van de topmanagers 6/11/2008
4-995 Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen 1/10/2007
4-996 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 6/11/2008
4-997 Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda 6/11/2008
4-998 Voorstel van resolutie over de Onderzoeksconferentie van Durban 2009 6/11/2008
4-999 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 7/11/2008
4-1000 XLste COSAC, Parijs, 2-4 november 2008 1/11/2008