Dossiers (van 4-801 tot 4-900)

Nummer Titel Datum
4-801 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage op 29 april 1969 10/6/2008
4-802 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid 10/6/2008
4-803 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 11/6/2008
4-804 Armoedebestrijding 4/6/2008
4-805 Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen 12/6/2008
4-806 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft 12/6/2008
4-807 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 13/6/2008
4-808 De lente van het leefmilieu 16/7/2008
4-809 Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 juni 2008 18/6/2008
4-810 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten 16/6/2008
4-811 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Joden-vervolging in BelgiŽ 17/6/2008
4-812 Wetsvoorstel tot reglementering van apparaten die ultrasone geluiden produceren en bedoeld zijn om mensen van een bepaalde leeftijdscategorie op bepaalde plaatsen uiteen te drijven 17/6/2008
4-813 XXXIXe COSAC, Ljubljana, 7-8 mei 2008 18/6/2008
4-814 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen 19/6/2008
4-815 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dotaties aan leden van de koninklijke familie 19/6/2008
4-816 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 20/6/2008
4-817 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe 24/6/2008
4-818 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 23/6/2008
4-819 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 23/6/2008
4-820 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 23/6/2008
4-821 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en officiŽle of dienstpaspoorten, gesloten door Uitwisseling van brieven ondertekend te Washington D.C. op 2 februari 2006 en op 3 maart 2006 23/6/2008
4-822 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 23/6/2008
4-823 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 10/8/2007
4-824 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 24/6/2008
4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 24/6/2008
4-826 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten 25/6/2008
4-827 Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra 26/6/2008
4-828 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem 26/6/2008
4-829 Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 26/6/2008
4-830 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 18/6/2008
4-831 Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 26/6/2008
4-832 Resolutie betreffende een wereldwijde sociale gezondheidsbescherming 26/6/2008
4-833 Voorstel van resolutie ter verbetering van de kennis van ons gemeenschappelijk verleden en van de geschiedenis van BelgiŽ 26/6/2008
4-834 Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encefalomyelitis (ME) 26/6/2008
4-835 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten betreft 7/4/2008
4-836 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsonderbreking 3/7/2008
4-837 Evaluatieverslag betreffende de begeleiding van de werklozen 18/3/2008
4-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 26/6/2008
4-839 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 27/6/2008
4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 1/7/2008
4-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 1/7/2008
4-842 Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran 2/7/2008
4-843 Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 2/7/2008
4-844 Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend 30/5/2008
4-845 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 29/5/2008
4-846 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 29/5/2008
4-847 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001 3/7/2008
4-848 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 3/7/2008
4-849 De Strategie van Lissabon - Nationaal actieplan. 9/7/2008
4-850 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, om het BTW-tarief voor petroleum- en steenkoolbrandstoffen te verlagen van 21 % naar 6 % 1/7/2008
4-851 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 2/7/2008
4-852 Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie 2/7/2008
4-853 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 3/7/2008
4-854 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 3/7/2008
4-855 Jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2009 15/4/2008
4-856 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1)
***
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (stuk Kamer, 52-0039/1)
7/7/2008
4-857 Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039) 7/7/2008
4-858 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" 8/7/2008
4-859 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
8/7/2008
4-860 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 8/7/2008
4-861 Verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2006-2007) 26/6/2008
4-862 Werkzaamheden van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA) : vierde plenaire vergadering en commissievergaderingen (oktober 2007 - mei 2008) 9/7/2008
4-863 Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform 17/6/2008
4-864 Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia 12/6/2008
4-865 Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 25/6/2008
4-866 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 29/11/2007
4-867 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1294bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken 30/11/2007
4-868 Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
11/12/2007
4-869 Herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
24/10/2007
4-870 De uitvoering van de richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 9/7/2008
4-871 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 16/7/2008
4-872 Gemeenschappelijk toezichtverslag van het Vast Comitť P en het Vast Comitť I betreffende het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) 9/7/2008
4-873 Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal 14/7/2008
4-874 Activiteitenverslag 2007 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 9/7/2008
4-875 Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 14/7/2008
4-876 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de transparantie in verband met de werkingskosten van de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen te verhogen 15/7/2008
4-877 Wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoŲrdineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen verplicht te maken 15/7/2008
4-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/7/2008
4-879 17e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee (Astana, 29 juni-3 juli 2008) 15/7/2008
4-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 16/7/2008
4-881 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 16/7/2008
4-882 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007 16/7/2008
4-883 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 17/7/2008
4-884 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft 17/7/2008
4-885 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 17/7/2008
4-886 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 18/7/2008
4-887 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie 29/7/2008
4-888 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 66, vijfde lid, van het Strafwetboek inzake opruiing 30/7/2008
4-889 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen 30/7/2008
4-890 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 33 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 31/7/2008
4-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard 31/7/2008
4-892 Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille 31/7/2008
4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
4-894 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 4/8/2008
4-895 Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiŽring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren 14/8/2008
4-896 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar 14/8/2008
4-897 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS), gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 20/8/2008
4-898 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 20/8/2008
4-899 Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 20/8/2008
4-900 Wetsvoorstel betreffende de invoering van automatische voorschotten op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de voor de gemeenten kosteloze heffing van die belasting 26/8/2008