Dossiers (van 4-701 tot 4-800)

Nummer Titel Datum
4-701 De integratie van het concept "gender" in de duurzame ontwikkeling 9/4/2008
4-702 Activiteitenverslag 2006-2007 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 7/4/2008
4-703 De toestand in Tibet en de mensenrechten in China 14/5/2008
4-704 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens 17/4/2008
4-705 Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie 17/4/2008
4-706 Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties 17/4/2008
4-707 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 17/4/2008
4-708 Voorstel van resolutie om de regering te vragen jaarlijks bij het Parlement een verslag in te dienen met betrekking tot de evaluatie van de doelstellingen inzake werkgelegenheid voor gehandicapten in de overheidsdiensten 17/4/2008
4-709 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de 3e graad te maken 17/4/2008
4-710 Wetsvoorstel tot organisatie van het opsporen en informeren van de begunstigden van slapende levensverzekeringsovereenkomsten 18/4/2008
4-711 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 21/4/2008
4-712 Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven 22/4/2008
4-713 Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 24/4/2008
4-714 Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen 25/4/2008
4-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 24/4/2008
4-716 De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008) 23/4/2008
4-717 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde het bewust bekijken van pedopornografische dragers via een telecommunicatienetwerk te bestraffen 28/4/2008
4-718 Algemene beleidsnota inzake werk 22/4/2008
4-719 Algemene beleidsnota inzake sociale zaken en volksgezondheid 23/4/2008
4-720 Algemene beleidsnota inzake maatschappelijke integratie en pensioenen 29/4/2008
4-721 Algemene beleidsnota inzake armoedebestrijding 29/4/2008
4-722 Algemene beleidsnota inzake zelfstandigen en voedselveiligheid 7/5/2008
4-723 Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling 29/4/2008
4-724 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst 30/4/2008
4-725 Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) 30/4/2008
4-726 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren 5/5/2008
4-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk 5/5/2008
4-728 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/5/2008
4-729 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra 5/5/2008
4-730 Voorstel van resolutie betreffende gewelddadige computerspelletjes 5/5/2008
4-731 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 6/5/2008
4-732 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen - Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2007) 6/5/2008
4-733 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen 6/5/2008
4-734 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen 6/5/2008
4-735 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 7/5/2008
4-736 Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor federaal overheidspersoneel 7/5/2008
4-737 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, om de regeling inzake verhoogde kinderbijslagen voor kinderen met een handicap uit te breiden tot kinderen geboren voor 1 januari 1993 8/5/2008
4-738 Ontwerp van programmawet 20/3/2008
4-739 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 20/3/2008
4-740 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 20/3/2008
4-741 Wetsvoorstel betreffende een verbod op gegroepeerde aankopen van energie te weigeren 8/5/2008
4-742 Algemene beleidsnota inzake gelijke kansen 14/5/2008
4-743 Voorstelling van concrete maatregelen in het kader van het Nationaal Kankerplan 17/6/2008
4-744 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 13/5/2008
4-745 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 13/5/2008
4-746 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Staat IsraŽl, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 13/5/2008
4-747 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en OekraÔne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 13/5/2008
4-748 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/5/2008
4-749 Uiteenzetting door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, over haar beleidsprogramma 13/5/2008
4-750 Uiteenzetting door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, over haar beleidsprogramma 13/5/2008
4-751 Algemene beleidsnota inzake personen met een handicap 18/6/2008
4-752 Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2007 20/5/2008
4-753 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 14/5/2008
4-754 Wetsvoorstel betreffende de instelling van milieuzones in steden en gemeenten 14/5/2008
4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
4-756 Voorstel van resolutie betreffende de reclame en labeling over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto's 15/5/2008
4-757 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis 15/5/2008
4-758 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties 15/5/2008
4-759 Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs 15/5/2008
4-760 Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie 22/5/2008
4-761 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 20/5/2008
4-762 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een belastingvermindering voor premies van een aanvullende private ziekteverzekering 20/5/2008
4-763 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 21/5/2008
4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
4-765 De elektronische stemming 21/5/2008
4-766 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 22/5/2008
4-767 Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van BelgiŽ inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis 21/5/2008
4-768 Voorstel van resolutie om NMBS-abonnees gratis parkeerplaatsen te garanderen 22/5/2008
4-769 Voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiŽnten te wijzen op hun rechten in artsenpraktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, medische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening 21/5/2008
4-770 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra 22/5/2008
4-771 Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 11/4/2008
4-772 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008 25/4/2008
4-773 Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 23/5/2008
4-774 Voorstel van resolutie voor een doeltreffende samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale overheid betreffende de aanpak van kindermishandeling 22/5/2008
4-775 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de buitengewone kosten in het kader van een onderhoudsuitkering 22/5/2008
4-776 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen 22/5/2008
4-777 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 22/5/2008
4-778 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 26/5/2008
4-779 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46, ß 1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 26/5/2008
4-780 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 23/5/2008
4-781 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en BosniŽ-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006 23/5/2008
4-782 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen 26/5/2008
4-783 Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 28/5/2008
4-784 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie houdende invoering van het begrip "hulp bij zelfeuthanasie" 26/5/2008
4-785 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 26/5/2008
4-786 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een verbod op het gebruik van systemen van het type "Mosquito" om hangjongeren te verjagen 28/5/2008
4-787 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ß 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 29/5/2008
4-788 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen 20/6/2008
4-789 Wetsvoorstel ter bestrijding van het aanzetten tot anorexia bij meisjes in de media en op het internet 2/6/2008
4-790 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 2/6/2008
4-791 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 2/6/2008
4-792 Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" 3/6/2008
4-793 Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte 3/6/2008
4-794 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing 3/6/2008
4-795 Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer 4/6/2008
4-796 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 5/6/2008
4-797 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een nieuw artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit 5/6/2008
4-798 Het rookverbod in horecazaken 20/5/2008
4-799 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek ServiŽ inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten 6/6/2008
4-800 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
9/10/2007