Dossiers (van 4-601 tot 4-700)

Nummer Titel Datum
4-601 Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 28/2/2008
4-602 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
4-603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 5/3/2008
4-604 Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
4-605 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten 4/3/2008
4-606 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 4/3/2008
4-607 Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 4/3/2008
4-608 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten 4/3/2008
4-609 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan 4/3/2008
4-610 Wetsvoorstel tot wijziging van de in het Wetboek van strafvordering vervatte bepalingen betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke beslissingen 4/3/2008
4-611 De NAVO-top van Boekarest (2-4 april 2008) 4/3/2008
4-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied 5/3/2008
4-613 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 5/3/2008
4-614 Voorstel van resolutie betreffende de omvorming van het hypotheekregister tot een grondboekregister 5/3/2008
4-615 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 5/3/2008
4-616 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 5/3/2008
4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
4-618 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 6/3/2008
4-619 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het BTW-tarief voor aardgas en elektriciteit betreft 6/3/2008
4-620 Wetsvoorstel betreffende gratis tandzorg voor kinderen tot 18 jaar 6/3/2008
4-621 Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen 6/3/2008
4-622 Wetsvoorstel tot toekenning van een vergoeding aan de ouders van een gehospitaliseerd kind 7/3/2008
4-623 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen 10/3/2008
4-624 7de wintervergadering van de OVSE Parlementaire Assemblee (Wenen, 21 - 22 februari 2008) 7/3/2008
4-625 Voorstel van resolutie om verlenging van de moederschapsrust toe te staan voor vrouwelijke zelfstandigen die dat wensen wanneer hun pasgeborene in het ziekenhuis wordt opgenomen 10/3/2008
4-626 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 93 en 95 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de moederschapsrust in geval de pasgeborene opgenomen wordt in een verpleeginrichting te kunnen verlengen 10/3/2008
4-627 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 11/3/2008
4-628 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 11/3/2008
4-629 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 12/3/2008
4-630 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 12/3/2008
4-631 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 12/3/2008
4-632 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 12/3/2008
4-633 Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap 13/3/2008
4-634 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een andere taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat 12/3/2008
4-635 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda 12/3/2008
4-636 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 12/3/2008
4-637 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 12/3/2008
4-638 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 13/3/2008
4-639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen 13/3/2008
4-640 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 138 van het Strafwetboek met het oog op een strengere bestraffing van terroristische misdrijven 13/3/2008
4-641 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde het openbaar ministerie te verplichten de correctionele straf die het wil vorderen reeds te bepalen bij de regeling van de rechtspleging of de dagvaarding 13/3/2008
4-642 Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen 13/3/2008
4-643 Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) 5/3/2008
4-644 Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 17/3/2008
4-645 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 17/3/2008
4-646 Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/2/2008
4-647 Voorstel van resolutie over de deelname van BelgiŽ aan de inspanningen van Europa ter bescherming van zijn buitengrenzen 17/3/2008
4-648 Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de arts of de patiŽnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen 17/3/2008
4-649 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar 18/3/2008
4-650 Evaluatieverslag betreffende de begeleiding van de werklozen 18/3/2008
4-651 Benoeming van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro 20/11/2008
4-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen 18/3/2008
4-653 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad 19/3/2008
4-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 19/3/2008
4-655 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 19/3/2008
4-656 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 19/3/2008
4-657 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof 19/3/2008
4-658 Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof 19/3/2008
4-659 Wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap 26/2/2008
4-660 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coŲperatieve vennootschap 12/2/2008
4-661 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coŲperatieve vennootschap 12/2/2008
4-662 Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 27/2/2008
4-663 Onderzoek van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2006) 5/3/2008
4-664 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 21/3/2008
4-665 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 27/3/2008
4-666 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging 27/3/2008
4-667 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten 2/4/2008
4-668 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten 2/4/2008
4-669 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 2/4/2008
4-670 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 2/4/2008
4-671 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen 2/4/2008
4-672 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 2/4/2008
4-673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/4/2008
4-674 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen 7/4/2008
4-675 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst nr. 6 gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, ondertekend te Parijs op 12 oktober 2006 29/8/2008
4-676 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 8/4/2008
4-677 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen 8/4/2008
4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
4-679 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China 8/4/2008
4-680 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 26/5/2008
4-681 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid 10/4/2008
4-682 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 10/4/2008
4-683 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van BosniŽ-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten 10/4/2008
4-684 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 9/4/2008
4-685 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 9/4/2008
4-686 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/4/2008
4-687 Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 10/4/2008
4-688 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten 10/4/2008
4-689 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid en de representativiteit van de vakverenigingen 10/4/2008
4-690 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 14/4/2008
4-691 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het adoptieverlof 10/4/2008
4-692 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/4/2008
4-693 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen 13/2/2008
4-694 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 14/4/2008
4-695 Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 14/4/2008
4-696 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 15/4/2008
4-697 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden 15/4/2008
4-698 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 15/4/2008
4-699 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechtensituatie in China naar aanleiding van de Olympische Spelen 15/4/2008
4-700 De toestand in het Midden-Oosten 15/4/2008