Dossiers (van 4-501 tot 4-600)

Nummer Titel Datum
4-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1į, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen 21/12/2007
4-502 Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie 24/12/2007
4-503 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 4/1/2008
4-504 Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden 4/1/2008
4-505 Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen 4/1/2008
4-506 Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof 7/1/2008
4-507 Wetsontwerp tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beÔnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen 14/1/2008
4-508 Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding.- Test ter controle van de subsidiariteitsprocedure 9/1/2008
4-509 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek 15/1/2008
4-510 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de oprichting van een internationale onderzoekscommissie voor de moord op de voormalige Pakistaanse eerste minister, mevrouw Benazir Bhutto 11/1/2008
4-511 Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd 16/1/2008
4-512 Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie 17/1/2008
4-513 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 17/1/2008
4-514 Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 17/1/2008
4-515 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 17/1/2008
4-516 Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking 21/1/2008
4-517 Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen 22/1/2008
4-518 Colloquium betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, Ljubljana, 11 januari 2008 11/1/2008
4-519 Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie - Tweede semester 2007
__________

Het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie - 1ste semester 2008
22/1/2008
4-520 De relaties tussen de Europese Unie en Rusland 23/1/2008
4-521 Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
9/1/2008
4-522 Wetsvoorstel tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen 23/1/2008
4-523 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006 23/1/2008
4-524 Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van gespecialiseerde multiprofessionele hersentumorbehandeling 24/1/2008
4-525 Wetsvoorstel tot oprichting van een federale commissie voor de analyse en de evaluatie van kanker in BelgiŽ 25/1/2008
4-526 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie 24/1/2008
4-527 Wetsvoorstel om artsen te verbieden attesten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen 24/1/2008
4-528 Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker 25/1/2008
4-529 Voorstel van resolutie tot aanmaning van de regering om op Europees niveau initiatieven te nemen tot wijziging van de Europese richtlijn houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten 28/1/2008
4-530 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 28/1/2008
4-531 Voorstel van resolutie om BelgiŽ ertoe aan te zetten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, te ratificeren 25/1/2008
4-532 Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen 16/1/2008
4-533 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 29/1/2008
4-534 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van adoptie 29/1/2008
4-535 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 1 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het Grondwettelijk Hof qua annulatieberoepen en prejudiciŽle vragen bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 29/1/2008
4-536 Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia 30/1/2008
4-537 De toekomst van Europa : gedachtewisseling met de heer Hans-Gert PŲttering, Voorzitter van het Europees Parlement 13/2/2008
4-538 Het EU-klimaatactieplan 19/2/2008
4-539 Omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht 20/2/2008
4-540 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), gedaan te Valletta op 16 januari 1992 30/1/2008
4-541 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 30/1/2008
4-542 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005 30/1/2008
4-543 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken;
2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering,
ondertekend te Bangkok op 12 november 2005
31/1/2008
4-544 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ :
- tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en
- tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980
31/1/2008
4-545 Wetvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 30/1/2008
4-546 Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek 31/1/2008
4-547 Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) 4/2/2008
4-548 Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) 4/2/2008
4-549 Het regeringsbeleid betreffende Afghanistan 13/2/2008
4-550 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen 1/2/2008
4-551 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers 1/2/2008
4-552 Voorstel van resolutie betreffende het sluiten van een juridisch bindend verdrag inzake de internationale handel in conventionele wapens 12/2/2008
4-553 Voorstel van resolutie betreffende nucleaire ontwapening en de voorbereiding van de Conferentie voor het non-proliferatieverdrag 2010 12/2/2008
4-554 Evaluatie van de wetgeving m.b.t. Ontwikkelingssamenwerking 19/2/2008
4-555 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 12/2/2008
4-556 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 12/2/2008
4-557 Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor 13/2/2008
4-558 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 12/2/2008
4-559 Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 13/2/2008
4-560 Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken 13/2/2008
4-561 Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia 13/2/2008
4-562 Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek 13/2/2008
4-563 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 13/2/2008
4-564 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
- Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage; en
- Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde,
gedaan te Parijs op 21 juni 2001
13/2/2008
4-565 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te GenŤve op 28 november 2003 13/2/2008
4-566 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 13/2/2008
4-567 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon 13/2/2008
4-568 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 29/2/2008
4-569 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 29/2/2008
4-570 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag 20/2/2008
4-571 Wetsvoorstel inzake de toekenning van een korting voor energiebesparende uitgaven 20/2/2008
4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 20/2/2008
4-573 Wetsvoorstel tot instelling van een solidariteitsheffing op vliegtickets 20/2/2008
4-574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten 20/2/2008
4-575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 21/2/2008
4-576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 21/2/2008
4-577 Voorstel van resolutie over de aanpak van schijnhuwelijken 22/2/2008
4-578 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 479 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 met betrekking tot de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 22/2/2008
4-579 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 25/2/2008
4-580 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 25/2/2008
4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
4-582 De Europese Raad van 13 en 14 maart 2008 11/3/2008
4-583 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (I) 31/1/2008
4-584 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 31/1/2008
4-585 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998 29/2/2008
4-586 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 27/2/2008
4-587 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374bis in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen 28/2/2008
4-588 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007 5/3/2008
4-589 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie 28/2/2008
4-590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland 28/2/2008
4-591 Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren 28/2/2008
4-592 Wetsvoorstel tot aanvulling van de Hypotheekwet wat betreft de toekenning aan de vereniging van mede-eigenaars van een voorrecht op onroerende goederen 28/2/2008
4-593 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 28/2/2008
4-594 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden 28/2/2008
4-595 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen 29/2/2008
4-596 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten 28/2/2008
4-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op de reglementering van de verpakking, de etikettering en het in de handel brengen van alcopops 28/2/2008
4-598 Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren 28/2/2008
4-599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 29/2/2008
4-600 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 29/2/2008