Dossiers (van 4-401 tot 4-500)

Nummer Titel Datum
4-401 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 22/11/2007
4-402 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering 22/11/2007
4-403 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ter invoering van een recht op verlof voor het bijwonen van processen voor het hof van assisen 22/11/2007
4-404 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering 22/11/2007
4-405 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's 22/11/2007
4-406 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft 22/11/2007
4-407 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder 22/11/2007
4-408 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen 22/11/2007
4-409 Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie 21/11/2007
4-410 Wetsontwerp betreffende de noodoproepen 21/11/2007
4-411 Voorstel van resolutie voor een ware alliantie voor werkgelegenheid en leefmilieu 21/11/2007
4-412 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 22/11/2007
4-413 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 23/10/2007
4-414 Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 23/10/2007
4-415 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen 23/11/2007
4-416 Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading 22/11/2007
4-417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren 22/11/2007
4-418 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de kansspelwetgeving 22/11/2007
4-419 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken 23/11/2007
4-420 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de cumulatie van het beroepsinkomen van de persoon met een handicap en de integratietegemoetkoming 23/11/2007
4-421 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen 26/11/2007
4-422 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 26/11/2007
4-423 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 26/11/2007
4-424 Hoorzitting met de heer P. Nikiforos Diamandouros Europees ombudsman - 27 november 2007 27/11/2007
4-425 Het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2008 27/11/2007
4-426 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de weknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 28/11/2007
4-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 28/11/2007
4-428 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van een echte nationale werkgelegenheidsstrategie 30/11/2007
4-429 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 29/11/2007
4-430 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen 29/11/2007
4-431 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 28/11/2007
4-432 Voorstel van resolutie om te komen tot een nauwkeurig kadaster van de activiteit die daadwerkelijk wordt uitgeoefend door huisartsen en geneesheren-specialisten 28/11/2007
4-433 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 1, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde een werkpremie in te voeren 28/11/2007
4-434 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 3/12/2007
4-435 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 3/12/2007
4-436 Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd 4/12/2007
4-437 Geweld tegen vrouwen 12/12/2007
4-438 Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 5/12/2007
4-439 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9ter, § 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, om de verfijnde controle op het inkomen uit te breiden tot de categorieėn 1 en 2 van de gerechtigden op een integratietegemoetkoming 5/12/2007
4-440 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 6/12/2007
4-441 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren 6/12/2007
4-442 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 6/12/2007
4-443 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, § 3, en 39, § 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 6/12/2007
4-444 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 6/12/2007
4-445 Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding 6/12/2007
4-446 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 6/12/2007
4-447 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 6/12/2007
4-448 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 6/12/2007
4-449 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieėn van kentekenplaten af te schaffen 6/12/2007
4-450 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 6/12/2007
4-451 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 6/12/2007
4-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen 6/12/2007
4-453 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 6/12/2007
4-454 Wetsvoorstel strekkende om erkende onthaalouders een beter statuut te geven en hen toe te laten tot de werkloosheidsverzekering 6/12/2007
4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
4-456 Wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen en van de in de vennootschapsbelasting definitief belaste inkomsten 6/12/2007
4-457 Wetsvoorstel tot belasting van de meerwaarden uit aandelenoptieplannen 6/12/2007
4-458 Wetsvoorstel tot wijziging van het tarief van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen 6/12/2007
4-459 Voorstel van resolutie om de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren 6/12/2007
4-460 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de aftrek voor enige woning te verhogen 6/12/2007
4-461 Wetsvoorstel betreffende de reglementering van de huurprijzen 6/12/2007
4-462 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 6/12/2007
4-463 Wetsvoorstel tot uitstelling van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 13/12/2007
4-464 Voorstel van resolutie ter bestrijding van armoede 14/12/2007
4-465 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 6/12/2007
4-466 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 6/12/2007
4-467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting 9/1/2008
4-468 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 6/12/2007
4-469 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 6/12/2007
4-470 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 6/12/2007
4-471 De Europese begroting: verbetering van de controle op de uitvoering van de begroting 5/12/2007
4-472 Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 14 december 2007 12/12/2007
4-473 Wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties 26/10/2007
4-474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen 21/11/2007
4-475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 21/11/2007
4-476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 29/11/2007
4-477 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden 21/11/2007
4-478 Dotatie van de Senaat

Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008
13/12/2007
4-479 Voortgangsverslag van de Europese Commissie over de strategie voor duurzame ontwikkeling 2007 9/1/2008
4-480 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 9/1/2008
4-481 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de gelijkstelling van de Belgische verzekeringsmarkt met de Europese te garanderen 18/12/2007
4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
4-483 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 10/12/2007
4-484 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 10/12/2007
4-485 Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo 19/12/2007
4-486 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 19/12/2007
4-487 Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges 19/12/2007
4-488 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 19/12/2007
4-489 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 19/12/2007
4-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten 12/12/2007
4-491 Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage 14/11/2007
4-492 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft 13/12/2007
4-493 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 21/12/2007
4-494 Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tusssen vrouwen en mannen 20/12/2007
4-495 Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 19/12/2007
4-496 Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 19/12/2007
4-497 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 21/12/2007
4-498 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in eeen instelling wordt opgenomen, op te heffen 21/12/2007
4-499 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken 21/12/2007
4-500 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden 21/12/2007