Dossiers (van 4-301 tot 4-400)

Nummer Titel Datum
4-301 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 18/10/2007
4-302 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 18/10/2007
4-303 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 18/10/2007
4-304 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 18/10/2007
4-305 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 18/10/2007
4-306 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 18/10/2007
4-307 Wetsvoorstel betreffende de melkbanken 18/10/2007
4-308 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 18/10/2007
4-309 Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 2/10/2007
4-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen 12/7/2007
4-311 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
18/10/2007
4-312 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 18/10/2007
4-313 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 19/10/2007
4-314 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 23/10/2007
4-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 3/8/2007
4-316 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 3/8/2007
4-317 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 22/10/2007
4-318 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 22/10/2007
4-319 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 22/10/2007
4-320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen 23/10/2007
4-321 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen 23/10/2007
4-322 Voordracht van kandidaten voor drie ambten van Nederlandstalig staatsraad en drie ambten van Franstalig staatsraad 30/10/2007
4-323 Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen 23/10/2007
4-324 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verhschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 23/10/2007
4-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 23/10/2007
4-326 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 23/10/2007
4-327 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma 23/10/2007
4-328 Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben 23/10/2007
4-329 Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen 26/10/2007
4-330 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 23/10/2007
4-331 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten 23/10/2007
4-332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging betreffende de toekenning van materiŽle bijstand 24/10/2007
4-333 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 26/10/2007
4-334 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 25/10/2007
4-335 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten 25/10/2007
4-336 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 25/10/2007
4-337 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 25/10/2007
4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
4-339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met betrekking tot de informatieplicht door aanbieders van sms-diensten 25/10/2007
4-340 De Europese Raad van Lissabon van 18 en 19 oktober 2007 17/10/2007
4-341 XXXVIIIe COSAC, Estoril (Portugal), 14-16 oktober 2007 16/10/2007
4-342 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon 30/10/2007
4-343 Voorstel van resolutie over de situatie in Birma 30/10/2007
4-344 Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel 5/11/2007
4-345 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 6/11/2007
4-346 Voorstel van resolutie betreffende het opvoeren van de luchtvaartveiligheid 6/11/2007
4-347 Voorstel van resolutie om de consument beter te informeren over het type vliegtuig dat hem wordt voorgesteld als hij in een reisagentschap of bij een touroperator een reisovereenkomst sluit 6/11/2007
4-348 Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs 6/11/2007
4-349 Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu 6/11/2007
4-350 Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik 6/11/2007
4-351 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 6/11/2007
4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 7/11/2007
4-353 Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen 7/11/2007
4-354 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen 6/11/2007
4-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven 6/11/2007
4-356 Wetsvoorstel teneinde de kosten verbonden aan de echtscheiding door onderlinge toestemming gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar te maken 6/11/2007
4-357 Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht 6/11/2007
4-358 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken 6/11/2007
4-359 Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap 6/11/2007
4-360 Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte 6/11/2007
4-361 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, teneinde het zwangerschapsverlof te verlengen voor vrouwen die vroegtijdig van twee of meer kinderen bevallen 6/11/2007
4-362 Voorstel van resolutie betreffende de voedingswaardeclaims 6/11/2007
4-363 Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up 6/11/2007
4-364 Wetsvoorstel tot vergoeding van patiŽnten die met HIV werden besmet als gevolg van een bloedtranfusie of van een toediening van bloedderivaten die vůůr 1 augustus 1985 in BelgiŽ werden uitgevoerd 6/11/2007
4-365 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 6/11/2007
4-366 Wetsvoorstel teneinde in de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen opnieuw een artikel 34, eerste lid, 1į, b), in te voegen 6/11/2007
4-367 Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen 6/11/2007
4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
4-369 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 7/11/2007
4-370 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren 7/11/2007
4-371 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 7/11/2007
4-372 Wetsvoorstel teneinde korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden 7/11/2007
4-373 Voorstel van resolutie betreffende de urgentie van een nationaal kankerplan, om inzake kankerbestrijding een structureel beheer en een langetermijnplanning uit te bouwen 8/11/2007
4-374 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 8/11/2007
4-375 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen 8/11/2007
4-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŽle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie 8/11/2007
4-377 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 8/11/2007
4-378 Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes 8/11/2007
4-379 De problematiek van het eergerelateerd geweld in BelgiŽ 13/2/2008
4-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen 12/11/2007
4-381 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 12/11/2007
4-382 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 12/11/2007
4-383 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 12/11/2007
4-384 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 12/11/2007
4-385 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen 12/11/2007
4-386 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 12/11/2007
4-387 Wetsvoorstel op de rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties 12/11/2007
4-388 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen 13/11/2007
4-389 Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet 13/11/2007
4-390 De Top Europese Unie - Afrika in Lissabon op 8 december 2007 14/11/2007
4-391 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters 14/11/2007
4-392 Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren 14/11/2007
4-393 Herziening van Titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een nieuw artikel 22ter in te voegen dat personen met een handicap het genot van rechten en vrijheden moet waarborgen
14/11/2007
4-394 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een comunautaire feestdag 13/11/2007
4-395 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt 13/11/2007
4-396 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 19/11/2007
4-397 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/11/2007
4-398 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitť binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen 19/11/2007
4-399 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" 19/11/2007
4-400 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, ter afschaffing van het mechanisme van de opdeciemen voor de verkeersboetes 14/11/2007