Dossiers (van 4-1701 tot 4-1792)

Nummer Titel Datum
4-1701 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie 11/3/2010
4-1702 Wetsvoorstel houdende maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken 11/3/2010
4-1703 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 12/3/2010
4-1704 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek TsjechiŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 12/3/2010
4-1705 Het management van de doorlooptijden en de structurele maatregelen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand 10/2/2010
4-1706 Het Jaarverslag 2008 van de Hoge Raad voor de Justitie 24/2/2010
4-1707 De informele Europese Raad van 25 en 26 maart 2010. 30/3/2010
4-1708 Het verdrag over de werking van de Europese Unie (VWEU) en de comitologie 16/3/2010
4-1709 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling 27/1/2010
4-1710 Wetsontwerp tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel 14/1/2010
4-1711 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie 17/3/2010
4-1712 Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap 18/3/2010
4-1713 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen 19/3/2010
4-1714 Galileo 9/2/2010
4-1715 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 23/3/2010
4-1716 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn 23/3/2010
4-1717 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren 23/3/2010
4-1718 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar 23/3/2010
4-1719 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 23/3/2010
4-1720 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 24/3/2010
4-1721 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/2/2010
4-1722 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 11/2/2010
4-1723 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 12/2/2010
4-1724 Wetsontwerp tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie 20/12/2007
4-1725 Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 5/2/2010
4-1726 Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 5/2/2010
4-1727 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 5/2/2010
4-1728 Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden 26/2/2010
4-1729 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) 2/12/2009
4-1730 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) 2/12/2009
4-1731 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft 4/3/2010
4-1732 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de zorg voor kinderen met een handicap te honoreren 25/3/2010
4-1733 Verslag over de studiereis naar Zweden (21-25 maart 2010) 9/3/2010
4-1734 Activiteitenverslag en Observatorium-rapport 2008 van het Comitť P 19/3/2010
4-1735 Gedachtewisseling met de heren Perpina-Robert Peyra en Rotfeld, leden van de door de secretaris-generaal van de NAVO aangestelde expertengroep met het oog op de uitwerking van een nieuw strategisch concept 8/3/2010
4-1736 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
1į Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990;
2į Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000
14/4/2010
4-1737 De transatlantische betrekkingen 30/3/2010
4-1738 De regularisatieprocedure 30/3/2010
4-1739 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft 24/10/2008
4-1740 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 308, ß 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10/3/2010
4-1741 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen 1/4/2010
4-1742 Voorstel van resolutie inzake het A/H1N1 virus, de pandemie en de vaccinatiecampagne met registratie : hysteria mexicana of griep ? 1/4/2010
4-1743 Wetsvoorstel voor een steviger financiŽle grondslag voor de banken 1/4/2010
4-1744 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten met het oog op een betere bankoverstapregeling 6/4/2010
4-1745 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 20/4/2010
4-1746 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt 20/4/2010
4-1747 Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C 21/4/2010
4-1748 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet 21/4/2010
4-1749 Voorstel tot oprichting van een parlementaire commissie van onderzoek naar de facturatiepraktijken van de gas- en elektriciteitsleveranciers 21/4/2010
4-1750 Voorstel van resolutie over de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid 21/4/2010
4-1751 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 21/4/2010
4-1752 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers 22/4/2010
4-1753 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 26/4/2010
4-1754 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 27/4/2010
4-1755 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen 27/4/2010
4-1756 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september 28/4/2010
4-1757 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, ß 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep 28/4/2010
4-1758 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ß 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft 28/4/2010
4-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft 28/4/2010
4-1760 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3į, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft ingeval van niet-naleving van het omgangsrecht 28/4/2010
4-1761 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 9/3/2010
4-1762 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt 1/12/2009
4-1763 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid 15/3/2010
4-1764 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 17/3/2010
4-1765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 10/3/2010
4-1766 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft 8/7/2008
4-1767 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving 29/4/2010
4-1768 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden 29/4/2010
4-1769 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling wat de verplichte indexering van het leefgeld en de mogelijkheid van totale kwijtschelding van schulden betreft 29/4/2010
4-1770 Wetsvoorstel ter bestrijding van het drugsgebruik in gevangenissen 29/4/2010
4-1771 Voorstel van resolutie aangaande drugsvrije afdelingen in de Belgische gevangenissen 29/4/2010
4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010
4-1773 Wetsvoorstel tot coŲrdinatie van diverse wetsbepalingen om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 30/4/2010
4-1774 Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie 30/4/2010
4-1775 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 30/4/2010
4-1776 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/5/2010
4-1777 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/5/2010
4-1778 Controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement van 7 juni 2009 4/5/2010
4-1779 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen - Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2009) 6/5/2010
4-1780 Voorstel van resolutie inzake kwaliteitslabels voor ziekenhuizen die nosocomiale infecties onder controle weten te houden 4/5/2010
4-1781 Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet 4/5/2010
4-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 4/5/2010
4-1783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 4/5/2010
4-1784 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen 5/5/2010
4-1785 Voorstel van resolutie over de begeleiding en de controle van werkzoekenden 5/5/2010
4-1786 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, met betrekking tot handel met voorkennis 5/5/2010
4-1787 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan 28/4/2010
4-1788 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 26/3/2010
4-1789 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 6/5/2010
4-1790 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de regels inzake de wettige verdediging betreft 6/5/2010
4-1791 Voorstel van resolutie teneinde het Internationaal Strafhof te steunen bij de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (31 mei-11 juni 2010) 6/5/2010
4-1792 Wetsontwerpen en wetsvoorsellen die ten gevolge van de ontbinding van de Kamers op 7 mei 2010 als niet-bestaande worden beschouwd (1) (2) 7/5/2010