Dossiers (van 4-1601 tot 4-1700)

Nummer Titel Datum
4-1601 De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers van 10 juni 2007 19/1/2010
4-1602 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen 19/1/2010
4-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 20/1/2010
4-1604 De werkgelegenheidscrisis - Hoorzitting met de heer Stefano Scarpetta (OESO) 10/2/2010
4-1605 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen 11/12/2007
4-1606 De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) 26/1/2010
4-1607 Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) 22/1/2010
4-1608 Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) 22/1/2010
4-1609 Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector 22/1/2010
4-1610 Wetsvoorstel betreffende telewerk 25/1/2010
4-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 25/1/2010
4-1612 Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan 25/1/2010
4-1613 De prioriteiten van het Spaans EU-voorzitterschap 27/1/2010
4-1614 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 26/1/2010
4-1615 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 23/12/2009
4-1616 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen 28/1/2010
4-1617 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 7/12/2009
4-1618 Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden 16/7/2009
4-1619 Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen 29/9/2009
4-1620 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 25/9/2009
4-1621 Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 26/1/2010
4-1622 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 21/1/2010
4-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers 26/1/2010
4-1624 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen 26/1/2010
4-1625 Voorstel van resolutie over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in OekraÔne tussen 1932 en 1933 29/1/2010
4-1626 Dataretentie 20/1/2010
4-1627 54e zitting van de Commission on the Status of Women (New York, 1-12 maart 2010) 21/1/2010
4-1628 Vergrijzing van de bevolking 1/12/2009
4-1629 Exploitation en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo 15/12/2009
4-1630 Nucleaire ontwapening 15/12/2009
4-1631 Mensenhandel 8/12/2009
4-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden 3/2/2010
4-1633 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken 4/2/2010
4-1634 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 4/2/2010
4-1635 Voorstel van resolutie om de invoering van bodyscanners toe te staan 4/2/2010
4-1636 Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren 4/2/2010
4-1637 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap 4/2/2010
4-1638 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Jemen 4/2/2010
4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
4-1640 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft 13/2/2009
4-1641 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 41 en tot wijziging van artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek 26/1/2009
4-1642 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft 25/10/2007
4-1643 Ontwerp van dienstenwet 23/12/2009
4-1644 Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 23/12/2009
4-1645 Wetsvoorstel tot regeling van een veilige opslag van gevaarlijke bewijsstukken in de justitiepaleizen 5/2/2010
4-1646 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur 4/2/2010
4-1647 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 8/2/2010
4-1648 Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen 8/2/2010
4-1649 Voorstel van resolutie met het oog op het aanleggen van een globaal kadaster van personen met een handicap 8/2/2010
4-1650 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 8/2/2010
4-1651 Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi 9/2/2010
4-1652 Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder 9/2/2010
4-1653 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens 9/2/2010
4-1654 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek 5/12/2008
4-1655 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven 30/11/2009
4-1656 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 10/11/2009
4-1657 Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 28/12/2009
4-1658 Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 11/2/2010
4-1659 Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector 22/12/2009
4-1660 Wetsontwerp tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/12/2008
4-1661 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 11/2/2010
4-1662 Wetsvoorstel betreffende de reclame voor motorfietsen 11/2/2010
4-1663 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de inbreng en inkorting betreft 11/2/2010
4-1664 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 12/2/2010
4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
4-1666 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven 18/2/2010
4-1667 Wetsvoorstel tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de inkomensgarantie voor ouderen 23/2/2010
4-1668 Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten 23/2/2010
4-1669 Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden 23/2/2010
4-1670 Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) 24/2/2010
4-1671 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 24/2/2010
4-1672 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 24/2/2010
4-1673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het onverdoofd ritueel slachten te verbieden 24/2/2010
4-1674 Voorstel van resolutie over het beheer van de voorraden van vaccins tegen de A/H1N1-griep en over het risico van belangenconflicten ter zake 24/2/2010
4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
4-1676 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie 24/2/2010
4-1677 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk 17/9/2009
4-1678 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft 3/6/2008
4-1679 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 3/2/2010
4-1680 Het Belgische ruimtevaartbeleid met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie 21/1/2010
4-1681 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers 25/2/2010
4-1682 9e wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE
(Wenen, 18-19 februari 2010)
11/3/2010
4-1683 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 26/2/2010
4-1684 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 26/2/2010
4-1685 Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 26/2/2010
4-1686 Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt 2/3/2010
4-1687 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen met als doel een startlening open te stellen voor een ieder die zich als zelfstandige wenst te vestigen of een onderneming wenst op te richten 3/3/2010
4-1688 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen 26/1/2010
4-1689 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 3/3/2010
4-1690 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator 26/5/2009
4-1691 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 12/11/2009
4-1692 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 12/11/2009
4-1693 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 27/1/2010
4-1694 De informele Europese Raad van 11 februari 2010 2/3/2010
4-1695 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiŽnten 4/3/2010
4-1696 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat 8/3/2010
4-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de inbeslagneming van diamanten door het Gerecht betreft 8/3/2010
4-1698 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 9/3/2010
4-1699 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij betreft 20/2/2009
4-1700 Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten 11/3/2010