Dossiers (van 4-1501 tot 4-1600)

Nummer Titel Datum
4-1501 De financiŽle en bankcrisis 21/10/2009
4-1502 De hervorming van de civiele veiligheid 10/11/2009
4-1503 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 13/11/2009
4-1504 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 13/11/2009
4-1505 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 13/11/2009
4-1506 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht 16/11/2009
4-1507 XLIIe COSAC, Stockholm, 5-6 oktober 2009 4/11/2009
4-1508 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter" 20/10/2009
4-1509 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren 19/11/2009
4-1510 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 19/11/2009
4-1511 Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen 19/11/2009
4-1512 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 24/11/2009
4-1513 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie 24/11/2009
4-1514 Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind 25/11/2009
4-1515 Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren 24/11/2009
4-1516 Voorstel van resolutie om een samenhangend en geÔntegreerd beleid uit te werken voor patiŽnten die aan een ernstige huidziekte lijden 30/11/2009
4-1517 Voorstel van resolutie betreffende het aanrekenen van de kosten van de ontmijning door het Belgische leger in Zuid-Libanon aan het IsraŽlische leger 1/12/2009
4-1518 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie 8/10/2009
4-1519 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft 6/5/2009
4-1520 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid 18/6/2009
4-1521 Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 11/12/2008
4-1522 Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht 11/12/2008
4-1523 Wetsvoorstel tot wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 teneinde het recht op opvang te beperken bij een derde asielaanvraag 3/12/2009
4-1524 Dotatie van de Senaat -
Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010
9/12/2009
4-1525 Voorstel van resolutie betreffende de politieke ontwikkelingen in TunesiŽ na de presidentsverkiezingen van 25 oktober 2009 3/12/2009
4-1526 Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken 3/12/2009
4-1527 De strijd tegen AIDS 1/12/2009
4-1528 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 7/12/2009
4-1529 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, teneinde IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 7/12/2009
4-1530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen 7/12/2009
4-1531 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
8/12/2009
4-1533 De opvang van asielzoekers 8/12/2009
4-1534 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.- Test ter controle van de subsidiariteits- en evenredigheidsprocedure 1/12/2009
4-1535 Conferentie "Vrede & Verzoening" 8/12/2009
4-1536 De Europese Raad van Brussel van 10 en 11 december 2009 8/12/2009
4-1537 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 10/12/2009
4-1538 Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 23/11/2009
4-1539 Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt 23/11/2009
4-1540 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon 19/11/2009
4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
4-1542 Voorstel van resolutie betreffende een wettelijke regeling voor betaalstakingen bij het openbaar vervoer 11/12/2009
4-1543 Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) 11/12/2009
4-1544 Voorstel van resolutie met het oog op de systematische mededeling van de agenda's van de vergaderingen van de ministers van de Europese Unie aan de wetgevende Kamers 14/12/2009
4-1545 Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften 15/12/2009
4-1546 Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra 15/12/2009
4-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet 16/12/2009
4-1548 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek 16/12/2009
4-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 10/12/2009
4-1550 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) 14/9/2009
4-1551 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) 14/9/2009
4-1552 Ontwerp van programmawet 25/11/2009
4-1553 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 4/12/2009
4-1554 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 4/12/2009
4-1555 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen 4/12/2009
4-1556 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen 17/11/2009
4-1557 Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie 17/11/2009
4-1558 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 28/10/2009
4-1559 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid 4/12/2009
4-1560 Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid 4/12/2009
4-1561 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 21/10/2009
4-1562 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 21/10/2009
4-1563 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 7/12/2009
4-1564 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel 4/12/2009
4-1565 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 15/12/2009
4-1566 Groenboek over de bewijsverkrijging in strafzaken tussen lidstaten en het garanderen van de toelaatbaarheid van bewijs 9/12/2009
4-1568 Werkzaamheden van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA) : vijfde plenaire vergadering en commissievergaderingen (oktober 2008 - mei 2009) 17/12/2009
4-1569 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 13/1/2010
4-1570 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft 13/11/2009
4-1571 Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap 13/11/2009
4-1572 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 13/11/2009
4-1573 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 13/11/2009
4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 17/12/2009
4-1575 Wetsvoorstel tot aanpassing van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie 18/12/2009
4-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, teneinde schuldoverlast te voorkomen 17/12/2009
4-1577 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 17/12/2009
4-1578 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria 17/12/2009
4-1579 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/12/2009
4-1580 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 17/12/2009
4-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, om te verbieden dat minderjarigen deelnemen aan de spelen die de Nationale Loterij aanbiedt 18/12/2009
4-1582 Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij 18/12/2009
4-1583 Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen 4/1/2010
4-1584 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes 5/1/2010
4-1585 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der dieren, strekkende tot een verbod op het ritueel slachten 5/1/2010
4-1586 De Economische Partnerschapsakkoorden (EPA) en de gevolgen voor de volksgezondheid 27/4/2010
4-1587 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 5/1/2010
4-1588 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 5/1/2010
4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
4-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen 6/1/2010
4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
4-1592 Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties 6/1/2010
4-1593 Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privťjacht van koning Albert stop te zetten 6/1/2010
4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
4-1595 Buitengewone conferentie van voorzitters van de parlementen van de Europese Unie
Stockholm - Zweden, 12 december 2009
6/1/2010
4-1596 Voorstel van resolutie over de crisis in de land- en tuinbouwsector 13/1/2010
4-1597 Voorstel van resolutie tot oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek 14/1/2010
4-1598 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming 14/1/2010
4-1599 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, gedaan te Brussel op 17 januari 2007 18/1/2010
4-1600 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 20/1/2010