Dossiers (van 4-1401 tot 4-1500)

Nummer Titel Datum
4-1401 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 14/7/2009
4-1402 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 14/7/2009
4-1403 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia 15/7/2009
4-1404 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 15/7/2009
4-1405 Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 6/7/2009
4-1406 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een bijzondere commissie rond de problematiek van het dragen van de boerka in BelgiŽ 16/7/2009
4-1407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft 16/6/2009
4-1408 Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft 13/7/2009
4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 7/7/2008
4-1410 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft 15/5/2009
4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 14/7/2009
4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 13/5/2009
4-1413 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 17/7/2009
4-1414 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor de horecasector 20/7/2009
4-1415 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/7/2009
4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
4-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen 31/8/2009
4-1418 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers 2/9/2009
4-1419 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 15/9/2009
4-1420 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling 15/9/2009
4-1421 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 14/9/2009
4-1422 Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport 14/9/2009
4-1423 Gedachtewisselingen over het VN-beleid en de deelname aan de ministeriŽle week in New York 15/9/2009
4-1424 Biometrische paspoorten 15/9/2009
4-1425 Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling 21/9/2009
4-1426 Het glazen plafond 11/3/2009
4-1427 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 17/9/2009
4-1428 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 17/9/2009
4-1429 Voorstel van bijzondere wet betreffende de doorlichting door het Rekenhof van de budgettaire en macro-economische gevolgen van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij verkiezingen voor het Vlaams Parlement, het Parlement van het Waalse Gewest, het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Parlement van de Franse Gemeenschap 17/9/2009
4-1430 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 25/9/2009
4-1431 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 28/9/2009
4-1432 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 1/10/2009
4-1433 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde 2/10/2009
4-1434 Wetsvoorstel tot het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 2/10/2009
4-1435 Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
2/10/2009
4-1436 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 5/10/2009
4-1437 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, betreffende strategische milieueffectrapportage, gedaan te Kiev (OekraÔne) op 21 mei 2003 5/10/2009
4-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten voor alle BTW-plichtigen 6/10/2009
4-1439 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde personen automatisch van de nationaliteit vervallen te verklaren wanneer zij strafrechtelijk veroordeeld worden tot een vrijheidsstraf van minimum ťťn jaar 6/10/2009
4-1440 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 6/10/2009
4-1441 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft 7/10/2009
4-1442 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 418, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de termijn voor het instellen van een tuchtprocedure tegen een magistraat te verkorten van zes tot drie maanden 7/10/2009
4-1443 Wetsvoorstel strekkende om tuchtbeslissingen op gerechtelijk gebied eveneens te verzenden naar de Hoge Raad voor de Justitie 7/10/2009
4-1444 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de elementen opgenomen in de gegevensbank bedoeld in artikel 427, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de adviezen van de Nationale Tuchtraad over de voorgestelde straffen 7/10/2009
4-1445 Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap 7/10/2009
4-1446 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 7/10/2009
4-1447 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 8/10/2009
4-1448 Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding 7/10/2009
4-1449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding 7/10/2009
4-1450 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen 13/10/2009
4-1451 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 13/10/2009
4-1452 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn 14/10/2009
4-1453 Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator 15/10/2009
4-1454 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 11/9/2009
4-1455 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad en twee ambten van Franstalig staatsraad 27/10/2009
4-1456 Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap 15/10/2009
4-1457 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 15/10/2009
4-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van bepaalde kosten die gemaakt worden voor een adoptie 15/10/2009
4-1459 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/10/2009
4-1460 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven 15/10/2009
4-1461 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 15/10/2009
4-1462 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 16/10/2009
4-1463 Herziening van artikel 77 van de Grondwet, om het eerste lid, 3į, 5į, 6į, 7į, 8į, 9į, 10į, en tweede lid, te herzien, alsook om een nieuw lid toe te voegen betreffende de wetten inzake belasting in het geval dat een meerderheid in elke taalgroep vereist is
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad", nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen
19/10/2009
4-1464 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 19/10/2009
4-1465 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 94/8 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om reclame zonder waarschuwing dat het beeld van het menselijk lichaam dat erin wordt gebruikt, digitaal gemanipuleerd werd, als oneerlijke handelspraktijk te beschouwen 20/10/2009
4-1466 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 20/10/2009
4-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor gehandicapte kinderen betreft 14/7/2009
4-1468 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 11/9/2009
4-1469 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 23/9/2009
4-1470 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de benoeming van de magistraten 22/10/2009
4-1471 Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE
Parlementaire Conferentie inzake Energieveiligheid en het Leefmilieu
Athene (8-11 oktober 2009)
23/10/2009
4-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 26/10/2009
4-1473 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat betreft het ambtshalve onderzoek van het recht op overlevings- of echtscheidingspensioen 27/10/2009
4-1474 Voorstel van resolutie betreffende het verband tussen bepaalde voedseladditieven en gedragsstoornissen bij kinderen 27/10/2009
4-1475 Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) 27/10/2009
4-1476 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende aanpassing van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting 28/10/2009
4-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie 28/10/2009
4-1478 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen 28/10/2009
4-1479 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 28/10/2009
4-1480 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, ter vergrendeling van de spaarbanken via een "Plan ter splitsing" 28/10/2009
4-1481 Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht 28/10/2009
4-1482 Wetsvoorstel tot de inrichting van een transparant systeem inzake de Civiele Lijst en de Koninklijke Schenking 28/10/2009
4-1483 Het SOLVIT-centrum BelgiŽ 20/10/2009
4-1484 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 29 en 30 oktober 2009 28/10/2009
4-1485 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap 29/10/2009
4-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft 29/10/2009
4-1487 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 29/10/2009
4-1488 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken 29/10/2009
4-1489 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008 3/11/2009
4-1490 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft 30/10/2009
4-1491 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 12/11/2009
4-1492 Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw 12/11/2009
4-1493 Voorstel van resolutie om tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie de opsluiting van de Myanmarese oppositieleidster Aung San Suu Kyi te veroordelen 12/11/2009
4-1494 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 25/9/2009
4-1495 Wetsontwerp betreffende de betalingsdiensten 30/9/2009
4-1496 Wetsontwerp op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen 5/10/2009
4-1497 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten 8/10/2009
4-1498 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 8/10/2009
4-1499 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009 8/10/2009
4-1500 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het ťťn-loket betreft 20/10/2009