Dossiers (van 4-1301 tot 4-1400)

Nummer Titel Datum
4-1301 Herziening van titel IV van de Grondwet, teneinde er een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtbanken
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel IV een artikel 169bis betreffende het statuut van het Internationaal Strafhof in te voegen
30/4/2009
4-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een gratis toegangsrecht voor begeleiders van personen met een handicap 30/4/2009
4-1303 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 30/4/2009
4-1304 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen 30/4/2009
4-1305 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een standaardformulier voor kredietaanvragen, teneinde het risico op insolventie bij de kredietnemer tegen te gaan 30/4/2009
4-1306 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
***
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
***
Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2008)
6/5/2009
4-1307 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
4/5/2009
4-1308 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008 5/5/2009
4-1309 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners 5/5/2009
4-1310 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 5/5/2009
4-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, om de kandidaten vrij toegang te verlenen tot de verkiezingsborden 6/5/2009
4-1312 Voorstel van resolutie om de "papieren" versies van jaarverslagen van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven, parastatalen, intercommunales en andere openbare besturen te beperken 6/5/2009
4-1313 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 6/5/2009
4-1314 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 26/3/2009
4-1315 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 7/5/2009
4-1316 Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen 7/5/2009
4-1317 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt 7/5/2009
4-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 7/5/2009
4-1319 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 7/5/2009
4-1320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 171/1 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de handhaving van een duurzaam en gematigd beloningsbeleid voor bedrijfsleiders van ondernemingen die overheidssteun hebben gekregen 7/5/2009
4-1321 Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen 7/5/2009
4-1322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken 13/5/2009
4-1323 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de kortfilm 13/5/2009
4-1324 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied 14/5/2009
4-1325 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst houdende stichting van de Europese conferentie voor moleculaire biologie, gedaan te GenŤve op 13 februari 1969,
2į Overeenkomst houdende oprichting van het Europese laboratorium voor moleculaire biologie, gedaan te GenŤve op 10 mei 1973
14/5/2009
4-1326 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 24/4/2009
4-1327 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 24/4/2009
4-1328 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften 27/4/2009
4-1329 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering 14/5/2009
4-1330 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 14/5/2009
4-1331 Het kadaster van activiteiten van geneesheren 28/4/2009
4-1332 Flexizekerheid - Gedachtewisseling met de heer Vladimir Spidla, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen 18/5/2009
4-1333 Missie van de h. Frank De Winne aan boord van het internationale ruimtestation (ISS) 7/5/2009
4-1334 XLIste COSAC, Praag, 10-12 mei 2009 12/5/2009
4-1335 Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie 25/11/2008
4-1336 Voorstel van resolutie betreffende de executie van Delara Darabi in Iran 20/5/2009
4-1337 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep 20/5/2009
4-1338 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133 en 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 20/5/2009
4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
4-1340 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen 26/5/2009
4-1341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld 27/5/2009
4-1342 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 2/12/2008
4-1343 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis 20/5/2009
4-1344 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof 3/4/2009
4-1345 De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, Brussel, 18 en 19 juni 2009. 16/6/2009
4-1346 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen 28/5/2009
4-1347 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 28/5/2009
4-1348 Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken 29/5/2009
4-1349 Stop het geweld tegen kinderen in het Zuiden 12/5/2009
4-1350 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft 5/3/2009
4-1351 Ontwerp van programmawet 4/5/2009
4-1352 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 8/6/2009
4-1353 Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking 11/6/2009
4-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen 11/6/2009
4-1355 Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest 11/6/2009
4-1356 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 11/6/2009
4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 28/2/2008
4-1358 Voorstel van resolutie betreffende het effect van de pauselijke uitspraken van 17 maart 2009 op het hiv/aidsbeleid in Afrika 12/6/2009
4-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 16/6/2009
4-1360 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief 16/6/2009
4-1361 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 17/6/2009
4-1362 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 18/6/2009
4-1363 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 18/6/2009
4-1364 Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat 22/6/2009
4-1365 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen 19/6/2009
4-1366 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 22/6/2009
4-1367 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten 22/6/2009
4-1368 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 22/6/2009
4-1369 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel 22/6/2009
4-1370 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II 22/6/2009
4-1371 Verslag betreffende de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009 22/6/2009
4-1372 Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru 24/6/2009
4-1373 Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag 25/6/2009
4-1374 Verslag 2006-2008 van de bijzondere evaluator van de ontwikkelingssamenwerking 17/6/2009
4-1375 Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs 25/6/2009
4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
4-1378 Evaluatierapport "10 jaar politiehervorming" 30/6/2009
4-1379 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering 25/6/2009
4-1380 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
6/7/2009
4-1381 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3/6/2009
4-1382 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiŽle beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiŽle sector 28/5/2009
4-1383 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 5/6/2009
4-1384 Wetsontwerp tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer 12/5/2009
4-1385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 2/6/2009
4-1386 Wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen 9/6/2009
4-1387 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister 19/5/2009
4-1388 Het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 24/3/2009
4-1389 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren 8/7/2009
4-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 8/7/2009
4-1391 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 9/7/2009
4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 29/1/2009
4-1393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft 18/6/2009
4-1394 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 18/6/2009
4-1395 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 22/6/2009
4-1396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 2/7/2009
4-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 9/7/2009
4-1398 Wetsvoorstel tot regeling van het gebruik van politieke opiniepeilingen gedurende en buiten de kritieke periode van veertig dagen voor elke verkiezing 9/7/2009
4-1399 18de jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee
(Vilnius, 29 juni - 3 juli 2009)
13/7/2009
4-1400 Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" 13/7/2009