Dossiers (van 4-1201 tot 4-1300)

Nummer Titel Datum
4-1201 Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf 5/3/2009
4-1202 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 274 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft het positief injunctierecht 5/3/2009
4-1203 Evaluatie van de opvang van vreemdelingen 17/2/2009
4-1204 Evaluatie van de nieuwe asielprocedure 10/3/2009
4-1205 Herziening van titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
--------------------
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op bepaalde maatregelen moet waarborgen
10/3/2009
4-1206 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op het uitbreiden van de regeling economische werkloosheid tot de bedienden om de crisis het hoofd te bieden 10/3/2009
4-1207 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particuliere sector betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemers overhandigd wordt, om er de verplichting in op te nemen jaarlijks het totale bedrag mee te delen dat de werkgever aan sociale bijdragen heeft betaald 10/3/2009
4-1208 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen inzake transparantie in bank- en financiŽle zaken 10/3/2009
4-1209 Uitvoering van de structurele hervormingen van de Lissabonstrategie in het kader van het Europees economisch herstelplan - Jaarlijkse evaluatie voor BelgiŽ. 10/3/2009
4-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden 5/3/2009
4-1211 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft 10/3/2009
4-1212 Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) 16/3/2009
4-1213 Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van BelgiŽ in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika 11/3/2009
4-1214 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoŲrdineerd op 16 oktober 1954 11/3/2009
4-1215 Het beleid inzake landsverdediging 10/3/2009
4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
4-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de financiŽle bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 4/2/2009
4-1219 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 14/10/2008
4-1221 Het beleid inzake maatschappelijke integratie en pensioenen 10/3/2009
4-1222 Het beleid inzake armoedebestrijding 10/3/2009
4-1223 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 12/3/2009
4-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009
4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
4-1226 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 16/3/2009
4-1227 8e wintervergadering van de parlementaire Assemblťe van de OVSE
(Wenen, 19-20 februari 2009)
20/3/2009
4-1228 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid op secundaire wegen 17/3/2009
4-1229 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 17/3/2009
4-1230 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 17/3/2009
4-1231 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf 17/3/2009
4-1232 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 17/3/2009
4-1233 Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) 18/3/2009
4-1234 Activiteitenverslag 2007-2008 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 4/3/2009
4-1235 Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 11/12/2008
4-1236 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken 19/3/2009
4-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 19/3/2009
4-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dat ertoe strekt de overmatige schuldenlast te bestrijden aan de hand van een efficiŽntere regelgeving voor de geoorloofde en niet-geoorloofde debetstand op een bankrekening 23/3/2009
4-1239 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen 23/3/2009
4-1240 Voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank- en verzekeringssector 24/3/2009
4-1241 Het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2009 "Nu handelen voor een beter Europa" 3/2/2009
4-1242 De Europese Raad van 19 en 20 maart 2009. 17/3/2009
4-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven wat de verlaging van het normale btw-tarief betreft van 21 naar 19 % 24/3/2009
4-1244 Wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van het woonverbod en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen 24/3/2009
4-1245 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft 24/3/2009
4-1246 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid 24/3/2009
4-1247 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur 25/3/2009
4-1248 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 13/2/2009
4-1249 Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector 16/2/2009
4-1250 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 3/2/2009
4-1251 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie 3/2/2009
4-1252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 5/2/2009
4-1253 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/2/2009
4-1254 Wetsontwerp betreffende de officiŽle meesterschapwedstrijden 3/2/2009
4-1255 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft 11/6/2008
4-1256 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan 3/3/2009
4-1257 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 17/3/2009
4-1258 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de invordering door advocaten, ministerieel ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen betreft 26/3/2009
4-1259 Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken 31/3/2009
4-1260 Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran 31/3/2009
4-1261 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft 31/3/2009
4-1262 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft 31/3/2009
4-1263 Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 31/3/2009
4-1264 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren 1/4/2009
4-1265 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie van acties van de overheden en het verenigingsleven om de consumenten te wijzen op de gevaren van makkelijk krediet 1/4/2009
4-1266 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 1/4/2009
4-1267 Evaluatie van het Nationaal Kankerplan (Gedachtewisseling) 31/3/2009
4-1268 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden 1/4/2009
4-1269 Wetsvoorstel tot oprichting van de Federale Boedel 2/4/2009
4-1270 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft 23/6/2008
4-1271 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit 3/4/2009
4-1272 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 3/4/2009
4-1273 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek 2/4/2009
4-1274 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 2/4/2009
4-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee 2/4/2009
4-1276 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 2/4/2009
4-1277 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten 7/4/2009
4-1278 Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 7/4/2009
4-1279 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 7/4/2009
4-1280 Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
4-1281 Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet 20/4/2009
4-1282 Resultaten van de Europese Raad van 5 april 2009 (ontmoeting met de heer Barack Obama) 22/4/2009
4-1283 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastingaftrek voor woninghuur betreft 21/4/2009
4-1284 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft 21/4/2009
4-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft 21/4/2009
4-1286 Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1) 3/4/2009
4-1287 Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039/1) 3/4/2009
4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
4-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft 23/4/2009
4-1290 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ß 4, 4į, van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt 23/4/2009
4-1291 Evaluatie van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 21/4/2009
4-1292 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 29/4/2009
4-1293 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005 29/4/2009
4-1294 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft 18/3/2009
4-1295 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
***
Verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestparlementen van 7 juni 2009
***
Regeling van de verkiezingscampagne en beperking, aangifte en controle van de verkiezingsuitgaven
30/4/2009
4-1296 Europese programma's rond satellietnavigatie, de uitvoering ervan en de controle erop. 30/4/2009
4-1297 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 30/4/2009
4-1298 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen teneinde de categorieŽn van bijdragers aan het fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast uit te breiden 30/4/2009
4-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
4-1300 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009