Dossiers (van 4-1101 tot 4-1200)

Nummer Titel Datum
4-1101 Voorstel van resolutie met het oog op een snelle ratificatie van het Verdrag over clustermunitie, ondertekend te Oslo op 2, 3 en 4 december 2008 7/1/2009
4-1102 Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiŽle dotaties aan leden van de koninklijke familie 8/1/2009
4-1103 Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose 8/1/2009
4-1104 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen 8/1/2009
4-1105 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap 8/1/2009
4-1106 Voorstel van resolutie teneinde de geleidelijke afschaffing van de zogenaamde "ministeriŽle kabinetten" te bewerkstelligen 9/1/2009
4-1107 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het ritsen betreft 12/1/2009
4-1108 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 12/1/2009
4-1109 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek AlbaniŽ,
2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ,
ondertekend te Brussel op 9 juli 2008
16/1/2009
4-1110 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiŽnten in ziekenhuizen 13/1/2009
4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
4-1112 Voorstel van resolutie over de situatie in de Gazastrook 13/1/2009
4-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 13/1/2009
4-1114 Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 13/1/2009
4-1115 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure 15/1/2009
4-1116 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, ß 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding 15/1/2009
4-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament 15/1/2009
4-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten 15/1/2009
4-1119 Voorstel van resolutie betreffende het IsraŽlisch-Palestijns conflict 15/1/2009
4-1120 Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders 15/1/2009
4-1121 Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiŽnt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiŽnt bij de ziekenfondsen 15/1/2009
4-1122 Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/1/2009
4-1123 Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren 19/1/2009
4-1124 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 19/1/2009
4-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur 19/1/2009
4-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting 19/1/2009
4-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek 19/1/2009
4-1128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie 19/1/2009
4-1129 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering inzake de kennisgeving van het cassatieberoep 19/1/2009
4-1130 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het vonnis als op tegenspraak 19/1/2009
4-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 novembre 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 19/1/2009
4-1132 Het migratie- en asielbeleid : gedachtewisseling met mevrouw A. Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid, en met mevrouw M. Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden 12/11/2008
4-1133 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 20/1/2009
4-1134 De prioriteiten van het Tsjechische EU-voorzitterschap 20/1/2009
4-1135 De Europese Raad van 11 en 12 december 2008 10/12/2008
4-1136 Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis 21/1/2009
4-1137 Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2006 - 31 december 2007 21/1/2009
4-1138 Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling 21/1/2009
4-1139 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties 21/1/2009
4-1140 Voorstel van resolutie om door kwaliteitscontrole via drugstesten van verdovende middelen, inzonderheid van "partydrugs", de gebruiker te beschermen 22/1/2009
4-1141 Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 21/1/2009
4-1142 Voorstel van resolutie betreffende het promoten van orgaandonatie en het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie 22/1/2009
4-1143 Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 9/2/2009
4-1144 Voorstel van resolutie tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2006 tot vastlegging van de gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten, teneinde de verplichting erin op te nemen om het nummer van de Tabak Stop Lijn (0800 111 00) te vermelden op alle sigarettenpakjes 26/1/2009
4-1145 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de Wet Internationale Samenwerking 26/1/2009
4-1146 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 27/1/2009
4-1147 Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs 26-28 februari 2009. 26/2/2009
4-1148 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie 28/1/2009
4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 29/1/2009
4-1150 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende het statuut van levenloos geboren kinderen 29/1/2009
4-1151 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 11/12/2008
4-1152 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten 16/6/2008
4-1153 Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 14/11/2008
4-1154 Voorstel van resolutie tot invoering van een jaarlijkse publicatie via internet van scoretabellen betreffende nosocomiale infecties in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen 29/1/2009
4-1155 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009
4-1156 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen 2/2/2009
4-1157 Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting 2/2/2009
4-1158 Wetsontwerp houdende instemming met de Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring, gedaan te Ottawa op 28 mei 1988 29/4/2009
4-1159 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) 3/2/2009
4-1160 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft 4/2/2009
4-1161 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen 4/2/2009
4-1162 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen 5/2/2009
4-1163 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek TunesiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belastingen inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Tunis op 7 oktober 2004 5/2/2009
4-1164 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen 5/2/2009
4-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 5/2/2009
4-1166 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 6/2/2009
4-1167 Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten 6/2/2009
4-1168 Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid 21/1/2009
4-1169 Het beleid inzake werk 4/2/2009
4-1170 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen 6/2/2009
4-1171 Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen 9/2/2009
4-1172 Het beleid inzake personen met een handicap 11/2/2009
4-1173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijziging te vergemakkelijken 11/2/2009
4-1174 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 11/2/2009
4-1175 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 9/5/2008
4-1176 Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van de handeling en techniek om de fractionele flow reserve in de kroonslagaders te meten 12/2/2009
4-1177 Voorstel van resolutie tot indijking van de sociale fraude met sociale-identiteitskaarten 12/2/2009
4-1178 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting op LPG-voertuigen betreft 12/2/2009
4-1179 Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali 12/2/2009
4-1180 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ß 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 12/2/2009
4-1181 Voorstel van resolutie betreffende de schaarste aan huisartsen en de aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep 13/2/2009
4-1182 Verslag van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro 30/3/2009
4-1183 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003;
2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988
17/2/2009
4-1184 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003;
2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987
17/2/2009
4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
4-1186 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 12/2/2009
4-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 12/2/2009
4-1188 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 18/2/2009
4-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de betekening in strafzaken betreft 18/2/2009
4-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren 19/2/2009
4-1191 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 20/2/2009
4-1192 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 23/2/2009
4-1193 Wetsvoorstel tot wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955 26/2/2009
4-1194 Wetsvoorstel strekkende om een onmiddellijke controle van het ontbreken van een verzekering en het ontbreken van technische controle van motorvoertuigen mogelijk te maken 3/3/2009
4-1195 Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets 3/3/2009
4-1196 Ontmoeting met een parlementaire delegatie van het Verenigd Koninkrijk 4/3/2009
4-1197 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 4/3/2009
4-1198 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 16/1/2009
4-1199 Ontwerp van economische herstelwet 3/2/2009
4-1200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1255 van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft 5/3/2009