Dossiers (van 4-101 tot 4-200)

Nummer Titel Datum
4-101 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomité voor duurzame ontwikkeling 18/7/2007
4-102 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken 17/7/2007
4-103 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 17/7/2007
4-104 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 12/7/2007
4-105 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 23bis, met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissie 26/7/2007
4-106 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
26/7/2007
4-107 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt
26/7/2007
4-108 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, § 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciën te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 26/7/2007
4-109 16e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee
(Kiev, 4-9 juli 2007)
1/10/2007
4-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 26/7/2007
4-111 Wetsvoorstel betreffende therapeutische experimenten op zwangere en lacterende vrouwen 26/7/2007
4-112 Wetsvoorstel tot regeling van de voorlichting bij een openbare oproep tot sociale solidariteit 26/7/2007
4-113 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde aan de geconventionneerde kinderonthaalsters het voordeel van de werkloosheidsverzekering te bieden 26/7/2007
4-114 Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus 26/7/2007
4-115 Wetsvoorstel tot wjiziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 26/7/2007
4-116 Voorstel van resolutie betreffende de begeleiding van minderjarige seksuele delinquenten 26/7/2007
4-117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 26/7/2007
4-118 Wetsvoorstel tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp 26/7/2007
4-119 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten 26/7/2007
4-120 Wetsvoorstel tot reglementering van het beroep van sportmakelaar 26/7/2007
4-121 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen 26/7/2007
4-122 Wetsvoorstel houdende verbod op de kinderhandel 26/7/2007
4-123 Voorstel van resolutie betreffende de nanotechnologieën 26/7/2007
4-124 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 26/7/2007
4-125 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten 25/7/2007
4-126 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 31/7/2007
4-127 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt 31/7/2007
4-128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de fiscale behandeling van bilocatie 31/7/2007
4-129 Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders 31/7/2007
4-130 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de erfrechtelijke reserve van de descendenten te berekenen per staak 31/7/2007
4-131 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 31/7/2007
4-132 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de gedaagde te waarschuwen voor de gevolgen van het niet-verschijnen 31/7/2007
4-133 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlanstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
4-135 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 2/8/2007
4-136 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 3/8/2007
4-137 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 2/8/2007
4-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde 10/8/2007
4-139 Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 10/8/2007
4-140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring 10/8/2007
4-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren 25/7/2007
4-142 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde de strafbaarstelling van pronografie uit te breiden tot de geluidsdragers 10/8/2007
4-143 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjairge van meer dan 16 jaar 10/8/2007
4-144 Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan 16 jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank 10/8/2007
4-145 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 10/8/2007
4-146 Voorstel van resolutie betreffende het recht op kopiëren voor eigen gebruik 10/8/2007
4-147 Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen 10/8/2007
4-148 Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem 10/8/2007
4-149 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 10/8/2007
4-150 Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten 10/8/2007
4-151 Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren 10/8/2007
4-152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen 10/8/2007
4-153 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 16/8/2007
4-154 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 23/8/2007
4-155 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 23/8/2007
4-156 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 23/8/2007
4-157 Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren 23/8/2007
4-158 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de gehandicapte en chronisch zieke op de arbeidsmarkt 23/8/2007
4-159 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren 23/8/2007
4-160 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 23/8/2007
4-161 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 23/8/2007
4-162 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/8/2007
4-163 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 23/8/2007
4-164 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 28/8/2007
4-165 Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids 28/8/2007
4-166 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 28/8/2007
4-167 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen 28/8/2007
4-168 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 28/8/2007
4-169 Wetsvoorsel teneinde het elktronische toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken 28/8/2007
4-170 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen 28/8/2007
4-171 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 29/8/2007
4-172 Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's 30/8/2007
4-173 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 30/8/2007
4-174 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 30/8/2007
4-175 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 4/9/2007
4-176 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 10/9/2007
4-177 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 10/9/2007
4-178 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 10/9/2007
4-179 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 12/9/2007
4-180 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 12/9/2007
4-181 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 10/9/2007
4-182 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof

___________________

Voordracht van een tweede kandidaat voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof
1/10/2007
4-183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 24/9/2007
4-184 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 19/9/2007
4-185 Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik 19/9/2007
4-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen 19/9/2007
4-187 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 19/9/2007
4-188 Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 19/9/2007
4-189 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
--------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
19/9/2007
4-190 Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 19/9/2007
4-191 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriële kabinetten 19/9/2007
4-192 Wetsvoorstel tot regulering van het medisch aanbod 19/9/2007
4-193 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 24/9/2007
4-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 12/10/2007
4-195 Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding 24/9/2007
4-196 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 24/9/2007
4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
4-198 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, ten einde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 25/9/2007
4-199 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 25/9/2007
4-200 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, om een maximum factuurbedrag per kWh vast te leggen 26/9/2007