Dossiers (van 4-1001 tot 4-1100)

Nummer Titel Datum
4-1001 De mensenrechten in Afghanistan 12/11/2008
4-1002 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Benoemingscommissies voor het notariaat 13/11/2008
4-1003 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 12/11/2008
4-1004 Wetsvoorstel tot aanvulling van de programmawet (I) van 24 december 2002 teneinde een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren voor werkgevers die personen met een handicap in dienst nemen 13/11/2008
4-1005 Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector 13/11/2008
4-1006 Wetsvoorstel teneinde de IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 14/11/2008
4-1007 De 53e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (2-13 maart 2009) 12/11/2008
4-1008 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 17/11/2008
4-1009 De impact van de Europese instellingen op Brussel 18/11/2008
4-1010 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 16/10/2008
4-1011 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 16/10/2008
4-1012 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 24/7/2008
4-1013 Wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering door de lucht 3/9/2008
4-1014 Voorstel van resolutie voor een betere financiŽle ondersteuning van mucoviscidosepatiŽnten 19/11/2008
4-1015 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden 20/11/2008
4-1016 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft 20/11/2008
4-1017 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, om het systeem van orgaandonatie te verbeteren 20/11/2008
4-1018 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ 24/11/2008
4-1019 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten 1/1/2008
4-1020 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 24/11/2008
4-1021 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 24/11/2008
4-1022 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten 24/11/2008
4-1023 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 24/11/2008
4-1024 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 24/11/2008
4-1025 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 24/11/2008
4-1026 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 26/11/2008
4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
4-1028 Viering 60 jaar kiesrecht voor vrouwen 19/11/2008
4-1029 Het actieplan tegen de fiscale en sociale fraude 19/11/2008
4-1030 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader 14/10/2008
4-1031 Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen 14/10/2008
4-1032 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 5/3/2008
4-1033 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof 26/11/2008
4-1034 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft 27/11/2008
4-1035 Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw 28/11/2008
4-1036 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 28/11/2008
4-1037 Dotatie van de Senaat
Uitgaven van het dienstjaar 2007 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2009
4/12/2008
4-1038 Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 1/12/2008
4-1039 Het Europees asiel- en migratiebeleid 3/12/2008
4-1040 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald 3/12/2008
4-1041 Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator 25/11/2008
4-1042 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007 24/3/2009
4-1043 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut van mede-eigenaars en syndici en tot erkenning en bescherming van het beroep van syndicus 3/12/2008
4-1044 Voorstel van resolutie betreffende Financing For Development 3/12/2008
4-1045 Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen 4/12/2008
4-1046 Voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de Internationale Conferentie over de financiering voor ontwikkeling te Doha van 29 november tot 2 december 2008 4/12/2008
4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
4-1048 Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke familie betreft 8/12/2008
4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
4-1050 Ontwerp van programmawet 24/11/2008
4-1051 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 24/11/2008
4-1052 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 24/11/2008
4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
4-1054 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 24/11/2008
4-1055 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning 13/12/2007
4-1056 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning 21/5/2008
4-1057 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal 16/11/2008
4-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft 11/12/2008
4-1059 Wetsvoorstel strekkende op de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 11/12/2008
4-1060 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145(24) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde "gevelisolatie" toe te voegen aan de lijst van de energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingvermindering 11/12/2008
4-1061 Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator 17/12/2008
4-1062 Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie 25/11/2008
4-1063 Voorstel van resolutie betreffende de activering van werklozen en de loonlastenverlaging 15/12/2008
4-1064 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
4-1065 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
4-1066 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
4-1067 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
4-1068 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
4-1069 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
aangenomen te New York op 13 december 2006
16/12/2008
4-1070 Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof 16/12/2008
4-1071 Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden 16/12/2008
4-1072 Wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuÔteit van de ondernemingen 16/12/2008
4-1073 Gecombineerde vijfde en zesde periodieke verslag van BelgiŽ ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 26/11/2008
4-1074 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds 17/12/2008
4-1075 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
15/12/2008
4-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 16/12/2008
4-1077 Wetsvoorstel wat het woonverbod voor veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft 16/12/2008
4-1078 Wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 16/12/2008
4-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 17/12/2008
4-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft 22/12/2008
4-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame 22/12/2008
4-1082 Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen 22/12/2008
4-1083 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten 22/12/2008
4-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen 23/12/2008
4-1085 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen 5/1/2009
4-1086 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 6/1/2009
4-1087 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning 23/12/2008
4-1088 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 31 mei 2006 7/1/2009
4-1089 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en BosniŽ en Herzegovina, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008 7/1/2009
4-1090 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 7/1/2009
4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
4-1092 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 22/10/2008
4-1093 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 22/10/2008
4-1094 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 133, ß 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 11/12/2008
4-1095 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk 1/4/2008
4-1096 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 3/7/2008
4-1097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 2/10/2008
4-1098 Wetsontwerp op het herverzekeringsbedrijf 16/10/2008
4-1099 Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf 16/10/2008
4-1100 Het onderzoek naar de financiŽle crisis en de bankcrisis 16/1/2009