Dossiers (van 4-1 tot 4-100)

Nummer Titel Datum
4-1 Lijst van senatoren 12/7/2007
4-2 Naam- en adreslijst 24/1/2008
4-3 Taalgroepen 21/12/2007
4-4 Politieke samenstelling 21/12/2007
4-5 Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
28/6/2007
4-6 Commissies en afvaardigingen 21/12/2007
4-7 College van deskundigen belast met de controle van de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming 28/6/2007
4-8 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen met zes maanden, namelijk tot 31 december 2007 12/7/2007
4-9 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 12/7/2007
4-10 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State 12/7/2007
4-11 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
4-12 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 12/7/2007
4-13 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 12/7/2007
4-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, § 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
4-15 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
4-16 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
4-17 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
4-18 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 12/7/2007
4-19 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
4-20 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
4-21 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 12/7/2007
4-22 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 12/7/2007
4-23 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 12/7/2007
4-24 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 12/7/2007
4-25 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 12/7/2007
4-26 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in België een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 12/7/2007
4-27 Wetsvoorstel betreffende telewerk 12/7/2007
4-28 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 12/7/2007
4-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiënt te bestrijden 12/7/2007
4-30 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid 12/7/2007
4-31 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden 12/7/2007
4-32 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 12/7/2007
4-33 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 12/7/2007
4-34 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 12/7/2007
4-35 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
4-36 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5°, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 12/7/2007
4-37 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 12/7/2007
4-38 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
4-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 12/7/2007
4-40 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 12/7/2007
4-41 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 12/7/2007
4-42 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek diverse rechten en taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 12/7/2007
4-43 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 12/7/2007
4-44 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 12/7/2007
4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
4-46 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de grote dossiers van fiscale fraude te onderzoeken 12/7/2007
4-47 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen 12/7/2007
4-48 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 12/7/2007
4-49 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 12/7/2007
4-50 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 12/7/2007
4-51 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 12/7/2007
4-52 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 12/7/2007
4-53 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 12/7/2007
4-54 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 12/7/2007
4-55 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 12/7/2007
4-56 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 12/7/2007
4-57 Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen
12/7/2007
4-58 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 12/7/2007
4-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/7/2007
4-60 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 12/7/2007
4-61 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 12/7/2007
4-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers 12/7/2007
4-63 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomité voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 12/7/2007
4-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 12/7/2007
4-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 12/7/2007
4-66 Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking 12/7/2007
4-67 Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal 12/7/2007
4-68 Verslag over de deelname van een delegatie van de Senaat en de Kamer aan de Conferentie van de Commissies voor de Europese Aangelegenheden - XXXVIIe COSAC, Berlijn, 14-15 mei 2007 12/7/2007
4-69 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 12/7/2007
4-70 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
4-71 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 12/7/2007
4-72 Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek 12/7/2007
4-73 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling 12/7/2007
4-74 Resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas 12/7/2007
4-75 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 12/7/2007
4-76 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 24/8/2007
4-77 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 12/7/2007
4-78 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 2 en § 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
12/7/2007
4-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
4-80 Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
18/7/2007
4-81 Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed.2 van 2 mei 2007)
18/7/2007
4-82 Beslissingen van de Parlementaire Overlegcommissie 9/10/2007
4-83 Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2007 en de gewone zittingen 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010 6/5/2010
4-84 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen 12/7/2007
4-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 12/7/2007
4-86 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/7/2007
4-87 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 12/7/2007
4-88 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 12/7/2007
4-89 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer om het dragen van een reflecterende armband verplicht te maken op de delen van de openbare weg waar geen trottoir is 18/7/2007
4-90 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/7/2007
4-91 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 17/7/2007
4-92 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 17/7/2007
4-93 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 17/7/2007
4-94 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geïntegreerd beleid inzake milieuziekten 17/7/2007
4-95 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten 17/7/2007
4-96 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 18/7/2007
4-97 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 17/7/2007
4-98 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 17/7/2007
4-99 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat, teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan 17/7/2007
4-100 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 17/7/2007