Dossiers (van 3-901 tot 3-1000)

Nummer Titel Datum
3-901 Evaluatie van de organisatie van de hulpdiensten 9/11/2004
3-902 Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid 17/11/2004
3-903 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de minnelijke schikking betreft 17/11/2004
3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
3-905 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 339bis in de programmawet van 24 december 2002, om de opleiding of omscholing van oudere werknemers aan te moedigen 18/11/2004
3-906 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
3-907 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 56bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
3-908 Wetsvoorstel betreffende de activering van de aanvullende vergoeding in het kader van de brugpensioenregeling 18/11/2004
3-909 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, met het oog op het verlagen van de leeftijd voor doelgroepvermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers 18/11/2004
3-910 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot een belastingkrediet voor 60-plussers 18/11/2004
3-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met het oog op de schrapping van gelijkgestelde perioden voor de opbouw van pensioenen 18/11/2004
3-912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/8 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 18/11/2004
3-913 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 18/11/2004
3-914 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen 18/11/2004
3-915 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het ontmoedigen van Canada Dry-brugpensioenregelingen 18/11/2004
3-916 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden 18/11/2004
3-917 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1254 en 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de procedureformaliteiten inzake echtscheiding 18/11/2004
3-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 mei 1892 "sur l'hypnotisme", tot vaststelling van de Nederlandse tekst van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 377ter in het Strafwetboek 18/11/2004
3-919 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie 18/11/2004
3-920 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart,
2į Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat,
gedaan te Rome op 10 maart 1988
18/11/2004
3-921 Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen 18/11/2004
3-922 Wetsontwerp tot herstructurering van pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company en Belgocontrol 5/11/2004
3-923 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie 28/6/2004
3-924 Wetsontwerp tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen 6/7/2004
3-925 Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet) 2/9/2004
3-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en een federaal actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325 19/11/2004
3-927 Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering 23/11/2004
3-928 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 24/11/2004
3-929 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de Bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 24/11/2004
3-930 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 28 november 2002 24/11/2004
3-931 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 24/11/2004
3-932 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging, teneinde closed shop-praktijken of ieder andere inbreuk op de vrijheid van vereniging te verbieden 25/11/2004
3-933 Wetsontwerp betreffende internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering 12/7/2004
3-934 Wetsontwerp betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten 26/10/2004
3-935 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte 28/10/2004
3-936 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met het oog op de regionalisering van de reglementering inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
3-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
3-938 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een verbod in te stellen op antidesactiveringsmechanismen 26/11/2004
3-939 Ontmoeting met mevrouw Bianca Fernandez Montenegro en mevrouw Ivonne Macassi Leon, respectievelijk directeur en bestuurder van de Peruviaanse NGO "Flora Tristan" 26/10/2004
3-940 Programma inzake gelijke kansen voor het jaar 2005 23/11/2004
3-941 Voorstel van resolutie betreffende het uitwerken van een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu 30/11/2004
3-942 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/12/2004
3-943 De betrekkingen tussen BelgiŽ en Centraal-Afrika 30/11/2004
3-944 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4/11/2004
3-945 Ontwerp van basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden 29/9/2003
3-946 Wetsontwerp betreffende de aanvaarding van het beginsel van herhaling inzake valsemunterij 20/10/2004
3-947 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen 25/10/2004
3-948 Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen 6/12/2004
3-949 De Europese Raad van Brussel, 4 en 5 november 2004 8/11/2004
3-950 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa 8/12/2004
3-951 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 8/12/2004
3-952 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 8/12/2004
3-953 Voordracht van kandidaten voor een ambt van assessor in het Franstalig kader bij de afdeling wetgeving van de Raad van State 10/12/2004
3-954 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte 28/10/2004
3-955 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse archaÔsche bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 10/12/2004
3-956 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 14/12/2004
3-957 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 14/12/2004
3-958 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001 14/12/2004
3-959 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 14/12/2004
3-960 Conferentie van de commissies voor de Europese aangelegenheden
XXXII COSAC
Den Haag, 22 en 23 november 2004
23/12/2004
3-961 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 15/12/2004
3-962 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 16/12/2004
3-963 Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking 20/12/2004
3-964 Voorstel van resolutie betreffende het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China 21/12/2004
3-965 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997 21/12/2004
3-966 Ontwerp van programmawet 17/11/2004
3-967 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 17/11/2004
3-968 Ruimtevaart en het Europees veiligheids- en defensiebeleid 10/1/2005
3-969 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek 22/12/2004
3-970 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel "Opiniepeilingsinstituut" 23/12/2004
3-971 Wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld 23/12/2004
3-972 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele formaliteiten 23/12/2004
3-973 De Europese Raad van 16 en 17 december 2004 14/12/2004
3-974 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 30/8/2004
3-975 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht en 12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht 27/9/2004
3-976 Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek 25/6/2004
3-977 Wetsvoorstel tot oprichting van een stookoliefonds 29/12/2004
3-978 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 521 van het Strafwetboek 11/1/2005
3-979 Wetsvoorstel tot wijziging van de benaming "hulpagent van politie" in "agent van politie" 11/1/2005
3-980 Voorstel tot wijziging van de artikelen 55 en 56 van het reglement van de Senaat 11/1/2005
3-981 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 64, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van schoolspijbelen 11/1/2005
3-982 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 887 van het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2005
3-983 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 12/1/2005
3-984 Wetsontwerp tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 13/1/2005
3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
3-986 Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat 13/1/2005
3-987 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten 13/1/2005
3-988 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten 17/1/2005
3-989 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en BosniŽ-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 18/1/2005
3-990 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 19/1/2005
3-991 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro 19/1/2005
3-992 Voorstel van resolutie betreffende een nieuw chemicaliŽnbeleid 20/1/2005
3-993 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilliger 20/1/2005
3-994 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 20/1/2005
3-995 Wetsontwerp houdende administratieve vereenvoudiging 17/11/2004
3-996 49ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) : Review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome document of the twenty-third Special Session of the General Assembly, New-York, 28 februari - 11 maart 2005 19/1/2005
3-997 De problematiek van de Westelijke Sahara 14/12/2004
3-998 Stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht 10/11/2004
3-999 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de minnelijke aanzuiveringsregeling 25/1/2005
3-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen 25/1/2005